Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Bài 8, Tiết 3: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Bài 8, Tiết 3: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống

1. Đề bài:

Viết bài văn nghị luậnvề một sự vật, hiện tượng trong đời sống.

2. Các yêu cầu

a) Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống là nêu lờn những suy nghĩ và đưa ra được lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến của người viết về hiện tượng ấy.

 

ppt 20 trang Bảo Trúc 03/04/2024 1190
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Ngữ văn Lớp 6 (Sách Cánh diều) - Bài 8, Tiết 3: Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Baøi daïy 
NhiÖt liÖt chµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh! 
Ngöõ vaên 6 
QUAN SÁT HINH 
1 
2 
3 
 Mêi b¹n buc vµo vßng 2 cña trß ch¬i nµy. 
CÂU HỎI 1: 
Hãy kể một số sự vật, hiện tượng trong cuộc sống mà em biết ? 
CÂU HỎI 2: 
Theo em sự việc nào đáng khen ? Sự việc nào đáng chê ? Vì sao ? 
CÂU HỎI 3: 
Để làm rõ điều đó, chúng ta cần lập luận như thế nào để thuyết phục người nghe , người đọc? 
BÀI 8: VĂN BẢN NGHỊ LUÂN (12 Tiết ) 
TIÊT : VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 
(Thời gian thực hiện: 3 tiết) 
TIÊT : VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ 
 MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 
(Thời gian thực hiện: 3 tiết) 
I/Định hướng: 
1/Đề bài : Viết bài văn nghị luận về một số sự vật, hiện tượng trong đời sống. 
GIAO NHIỆM VỤ 
2.Kể ra những hiện tượng đời sống cần quan tâm mà em biết? 
3.Để trình bày ý kiến về một hiện tượng đời sống, các em cần phải làm gì ? 
1.Kiểu bài yêu cầu chúng ta làm gì ? 
Trình bày ý kiến về một hiện tượng trong đời sống 
Phải trồng nhiều cây xanh 
Việc nuôi các con vật trong nhà. 
Việc sử dụng nước ngọt. 
Việc sử dụng bao bì ni lông. 
Hiện tượng HS chơi game . 
Nêu ý kiến của mình, giải thích vì sao, đưa ra các lí lẽ bằng chứng 
TIÊT : VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ 
 MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 
(Thời gian thực hiện: 3 tiết) 
I/Định hướng: 
1/Đề bài : Viết bài văn nghị luận về một số sự vật, hiện tượng trong đời sống. 
1. Đề bài: 
Viết bài văn nghị luậnvề một sự vật, hiện tượng trong đời sống. 
2. Các yêu cầu 
a) Viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tư ợ ng đời s ố ng là nêu l ờ n những suy nghĩ và đưa ra được lí lẽ, bằng chứng để làm sáng tỏ ý kiến của người viết về hiện tư ợ ng ấy. 
b) Hiện tượng đời sống thường do đề bài nêu l ờ n nhưng cũng có thể do người viết tự xác định. Dưới đây là một số ví dụ về hiện tư ợ ng đờ i sống cần quan t õ m: 
- Phải trồng nhiều cây xanh. 
- Việc nuôi các con vật trong nhà. 
- Việc sử dụng nước ngọt. 
- Việc sử dụng bao bì ni lông. 
- Hiện tư ợ ng học sinh chơi game ( Game ở đây hiểu là trò chơi điện t ử . ) 
- Một hiện tư ợ ng cần biểu dương trong nhàtrư ờ ng. 
c) Đ ể trình bày ý kiến về một hiện tư ợ ng đời s ố ng, các em cần: nêu ý kiến của minh, giải thích vì sao, đưa ra các lí lẽ và bằng chứng. 
 Hiểu thế nào là những con vật nuôi? 
Em biết tên những con vật nuôi nào?Nhà em có vật nuôi không? 
TÌM Ý 
HS trình bày sản phẩm của mình : 
1 
2 
3 
 Mêi b¹n b­íc vµo vßng 2 cña trß ch¬i nµy. 
Nên hay không nên có vật nuôi trong nhà ? 
CAÂU HOÛI SOÁ 1 
Mở bài : Nêu vấn đề cần bàn luận. 
Để giải quyết vấn đề “ Nên có vật nuôi trong nhà”, ta cần đưa ra những yêu cầu nào để thuyết phục ? 
CAÂU HOÛI SOÁ 2 
Thân bài : Giải quyết vấn đề cần bàn luận. 
Hãy lần lượt trình bày ý kiến của em về việc có hay không vật nuôi trong nhà? 
A 
Nên có vật nuôi trong nhà .(Ý kiến) 
B 
C 
D 
CAÂU HOÛI SOÁ 2 
Giải thích vì sao có vật nuôi trong nhà ?(Lí lẽ) 
Nêu các bằng chứng cụ thể về lợi ích của vật nuôi (Bằng chứng) 
Khẳng định lại ý kiến của em; đề xuất các biện pháp bảo vệ và thái độ ứng xử với vật nuôi .(Giải pháp ) 
II. THỰC HÀNH 
Bài 
TIÊT : VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 
(Thời gian thực hiện: 3 tiết) 
I/Định hướng: 
 II. THỰC HÀNH 
Bài tập: Nhiều người cho rằng nên có các con vật nuôi trong nhà. Em có ỳ kiến như thể nào về vấn đề này? 
1.Chuẩn bị 
2 . Tìm ý và lập dàn ý 
a) Tìm ý 
Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi: 
+ Hiểu nào là những con vật nuôi? 
+ Em biết tên những con vật nuôi nào? Nhà em có vật nuôi không? 
+ Vật nuôi có những ưu điểm và hạn chế gì? 
+ Nên hay không nên có vật nuôi trong nhà? 
b) Lập dàn ý 
+ M ở bài: Nêu v ấ n đề cần bàn luận (Nên hay không nên có vật nuôi trong nhà?). 
+ Thân bài: Lần lượt trình bày ý kiến của em theo một tr ỡ nh tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài. Tuỳ vào ý kiến (Nên hay không nên có vật nuôi trong nhà?) để trình bày các lí lẽ và bằng chứng. Ví dụ : 
- Nên có vật nuôi trong nhà (ý kiến). 
- Nêu các lí lẽ để làm rõ vì sao nên có vật nuôi trong nhà (lí lẽ). 
- Nêu các bằng chứng cụ thế về lợi ích của vật nuôi (bằng chứng). 
Lưu ý: Nếu em cho rằng không nên có vật nuôi trong nhà thì cũng cần nêu lí lẽ và bằng chứng. 
+ Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của em; đề xuất các biện pháp bảo vệ và thái độ đ ố i xử vói vật nuôi. 
3 . Viết bài 
- Viết theo dàn ý 
4 . Kiểm tra và c hỉnh sửa bài viết 
- Kiểm tra, nhận biết các l ỗ i về dàn ý. 
- Kiểm tra, nhận biết các l ỗ i về hình thức (chính tả, ngữ pháp, dùng từ, liên kết đoạn,...). Chỉnh sửa các l ỗ i đó trong bài viết. 
 Giải quyết vấn đề “ Nên có vật nuôi trong nhà” bằng việc nêu lí lẽ, dẫn chứng thuyết phục, ta cần khẳng định thêm những yếu tố nào nữa? 
CAÂU HOÛI SOÁ 3 
Kết bài: Khẳng định vấn đề cần bàn luận, biện páp bảo vệ và thái độ đối xử với vật nuôi. 
TIÊT : VIẾT BÀI VĂN TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT HIỆN TƯỢNG ĐỜI SỐNG 
(Thời gian thực hiện: 3 tiết) 
I/Định hướng: 
 II. THỰC HÀNH 
Bài tập: Nhiều người cho rằng nên có các con vật nuôi trong nhà. Em có ỳ kiến như thể nào về vấn đề này? 
1.Chuẩn bị 
2 . Tìm ý và lập dàn ý 
a) Tìm ý 
Tìm ý bằng cách trả lời các câu hỏi: 
+ Hiểu nào là những con vật nuôi? 
+ Em biết tên những con vật nuôi nào? Nhà em có vật nuôi không? 
+ Vật nuôi có những ưu điểm và hạn chế gì? 
+ Nên hay không nên có vật nuôi trong nhà? 
b) Lập dàn ý 
+ M ở bài: Nêu v ấ n đề cần bàn luận (Nên hay không nên có vật nuôi trong nhà?). 
+ Thân bài: Lần lượt trình bày ý kiến của em theo một tr ỡ nh tự nhất định để làm sáng tỏ vấn đề đã nêu ở mở bài. Tuỳ vào ý kiến (Nên hay không nên có vật nuôi trong nhà?) để trình bày các lí lẽ và bằng chứng. Ví dụ : 
- Nên có vật nuôi trong nhà (ý kiến). 
- Nêu các lí lẽ để làm rõ vì sao nên có vật nuôi trong nhà (lí lẽ). 
- Nêu các bằng chứng cụ thế về lợi ích của vật nuôi (bằng chứng). 
Lưu ý: Nếu em cho rằng không nên có vật nuôi trong nhà thì cũng cần nêu lí lẽ và bằng chứng. 
+ Kết bài: Khẳng định lại ý kiến của em; đề xuất các biện pháp bảo vệ và thái độ đ ố i xử vói vật nuôi. 
3 . Viết bài 
- Viết theo dàn ý 
4 . Kiểm tra và c hỉnh sửa bài viết 
- Kiểm tra, nhận biết các l ỗ i về dàn ý. 
- Kiểm tra, nhận biết các l ỗ i về hình thức (chính tả, ngữ pháp, dùng từ, liên kết đoạn,...). Chỉnh sửa các l ỗ i đó trong bài viết. 
VIẾT BÀI 
Hoàn thành dự án cá nhân trên phiếu học tập. 
- HS trình bày sản phẩm của mình. 
- Đại diện trình bày theo nhóm, tổ. 
TRẢ BÀI 
Kiểm tra, nhận biết các lỗi về dàn ý. 
Nhận biết các lỗi về hình thức (chính tả, ngữ pháp, dùng từ, liên kết đoạn ) 
Chỉnh sửa sau khi hoàn thành bài viết. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_ngu_van_lop_6_sach_canh_dieu_bai_8_tiet_3_viet_bai.ppt