Giáo án Vật lí Lớp 6 - Tiết 33: Sự sôi (Tiếp theo)

Giáo án Vật lí Lớp 6 - Tiết 33: Sự sôi (Tiếp theo)

I- MỤC TIÊU:

*Kiến thức: mô tả đ¬ược sự sôi và kể được các đặc điểm của sự sôi.

*Kỹ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi TN và ghi chính xác số liệu và hiện tượng xảy ra; vẽ đ¬ược đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun n¬ước.

* Thái độ: cẩn thận, trung thực, kiên trì.

II- CHUẨN BỊ:

* Mỗi nhóm:

- Một giá thí nghiệm

- Một kiềng và một l¬ới kim loại

- Một kẹp vạn năng

- Một đèn cồn

- Một nhiệt kế thuỷ ngân

- Một bình đáy bằng

- Một đồng hồ

*Mỗi HS:

- một tờ giấy kẻ ô HS

III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1)Bài cũ:

Không

2)Bài mới:

 

doc 6 trang tuelam477 3860
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Vật lí Lớp 6 - Tiết 33: Sự sôi (Tiếp theo)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lớp dạy :6A Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số :
Lớp dạy :6B Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số :
Tiết 33: SỰ SÔI (tiếp)
I- MỤC TIÊU:
*Kiến thức: mô tả được sự sôi và kể được các đặc điểm của sự sôi.
*Kỹ năng: Biết cách tiến hành thí nghiệm, theo dõi TN và ghi chính xác số liệu và hiện tượng xảy ra; vẽ được đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nước.
* Thái độ: cẩn thận, trung thực, kiên trì.
II- CHUẨN BỊ: 
* Mỗi nhóm: 
Một giá thí nghiệm 
Một kiềng và một lới kim loại
Một kẹp vạn năng
Một đèn cồn
Một nhiệt kế thuỷ ngân
Một bình đáy bằng
Một đồng hồ
*Mỗi HS:
một tờ giấy kẻ ô HS
III- HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
1)Bài cũ:
Không
2)Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG GHI BẢNG
Hoạt động 1: Tổ chức tình huống học tập:
-Cho HS đọc mẫu đối thoại ở đầu bài 
-GV gọi HS nêu dự đoán
Hoạt động 2:Tổ chức học sinh trả lời câu hỏi:
1)Tiến hành làm thí nghiệm
-Y/c HS đọc SGK nắm cách tiến hành, quan sát hình 28.1 để nắm cách bố trí TN
-GV HD HS bố trí TN
GV chốt lại cách tiến hành TN và lưu ý cho HS cần theo dõi những hiện tượng gì
-Y/c các nhóm phân công cụ thể các thành viên trong nhóm
-Cho HS tiến hành TN
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS rút ra kết luận:
-Y/c Hs trả lời C5, C6
-Y/c HS nêu nhận xét về sự sôi
Hoạt động 4 Vận dụng:
HD HS trả lời C7,C8,C9
- Nhận xét và chốt lại.
-Đọc mẫu đối thoại
-Nêu dự đoán
-Đọc SGK, quan sát hình
-Theo dõi và bố trí TN
-HS phân công nhau
-HS tiến hành TN theo nhóm, theo dõi nhiệt độ, hiện tượng xảy ra và ghi kết quả vào bảng28.1
Đọc SGK và trả lời
-Nêu nhận xét
-HS trả lời
- HS chs ý , ghi vở.
II-NHIỆT ĐỘ SÔI:
1) Trả lời câu hỏi:
C4 : Không tăng 
2) Rút ra kết luận:
C5 : Bình đúng.
C6 : (1) 1000C
( 2 ) nhiệt độ sôi
Không thay đổi
Bọt khí
Mặt thoáng
III.Vận dụng:
C7: Vì nhiệt độ này là xác định và không thay đổi trong quá trình nước sôi.
 C8 : 
C9 : - Đoạn AB : ứng với quá trình nngs lên của nước.
- Đoạn BC : ứng với quá trình sôi của nước.
3. Củng cố : Củng cố kiến thức trọng tâm của bài.
4. Dặn dò:
-Về nhà học bài và làm các bài tập trong SBT.
-Chuẩn bị hệ thống kiến thức để tiết sau tổng kết
Lớp dạy :6A Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số :
Lớp dạy :6B Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số :
Tiết 34: Tổng kết chương II: nhiệt học
I. MỤC TIÊU:
-Ôn lại các kiến thức về cơ học đã học ở chương II
-Củng cố và đánh giá sự nắm vững kiến thức về khái niệm của HS
II. CHUẨN BỊ:
Cho HS chuẩn bị phần ôn tập ở nhà
III. HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:
1/ Kiểm tra bài cũ: Thông qua ôn tập
2/ Nội dung bài mới
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY
HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ
NỘI DUNG GHI BẢNG
Hoạt động 1: Ôn tập:
Gọi HS trả lời lần lượt các câu hỏi từ 1 đến 13 ở SGK phần I theo sự chuẩn bị ở nhà
-Yêu cầu các HS khác nhận xét, GV thóng nhất ý kiến
-Yêu cầu HS theo dõi câu trả lời và sữa chữa phần chuẩn bị của mình nếu bị sai
Hoạt động 2: Vận dụng:
-Yêu cầu HS dọc và trả lời các câu vận dụng ở phần 2
-Yêu cầu các nhóm làm tong câu và gọi đại diẹn lên bảng trả lời
-GV cho lớp nhận xét sau đó thống nhất đáp án đúng
Hoạt động 3: Trò chơi ô chữ:
GV kẽ sẵn ô chữ vào bảng phụ và hướng dẫn cách chơi
Sau dó GV đọc lần lượt từng ô chữ, nhóm nào có tín hiệu trước thì trả lời
-HS lần lượt trả lời các câu đã chuẩn bị
-HS nhận xét
-HS tự sữa chữa sai sót
-HS đọc và suy nghĩ trả lời
-HS đại diện lên bảng trả lời
-Cả lớp cùng nhận xét và thống nhất
-HS theo dõi
Các nhóm thảo luận và đại diện nhóm trả lời
Tiết34: Tổng kết chương II: Nhiệt học
I)ÔN TẬP:
II)VẬN DỤNG:
Câu 1 : ý C
Câu 2 : ý C 
Câu 3 : Dể khi hơi nóng chạy qua ống thì ống có thể nở dài mà không bị ngăn cản.
Câu 5 Bình đúng.
III)TRÒ CHƠI Ô CHỮ:
 3. củng cố : Củng cố kiến thức trọng tâm của chương và cách làm bài tập.
 4. Dặn dò: Chuẩn bị cho tiết sau kiểm tra học kì II.
 Lớp dạy :6A Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số :
Lớp dạy :6B Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số :
HỆ THỐNG HÓA KIẾN THỨC
I.MỤC TIÊU:
1.KT :- Hệ thống lại toàn bộ kiến thức đã học để chuẩn bị kiểm tra học kì I
2.KN :- Củng cố lại các công thức và vận dụng giải thích bài tập.
3.TĐ :- Nghiêm túc,tự giác khi học .
II.CHUẨN BỊ:
1.GV: - Hệ thống câu hỏi theo các bài để HS nêu lại kiến thức
2.+HS: - Kiến thức đã học trong học kì I
III.HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:
1) Kiểm tra bài cũ:Kiểm tra trong ôn tập
2) Nội dung bài mới:
HĐ1: Hệ thống kiến thức
- GV lần lượt nêu các câu hỏi cho các nhóm HS thảo luân và gọi đại diện các nhóm trả lời. Các nhóm khác nhận xét
-GV chốt lại câu trả lời. Yêu cầu các nhóm tự điều chỉnh, sữa chữa đáp án của nhóm mình và ghi vở.
Câu hỏi hệ thống hóa kiến thức
C©u 1: ThÕ nµo lµ sù në v× nhiÖt cña chÊt r¾n , láng , khÝ ?
C©u 2 : So s¸nh sù në v× nhiÖt cña c¸c chÊt r¾n , láng , khÝ ?
C©u 3: Nªu 1 sè øng dông cña sù në v× nhiÖt ?
C©u 4: §Ó ®o nhiÖt ®é ng­êi ta dïng dông cô g× ? 
C©u 5 : ThÕ nµo lµ sù nãng ch¶y , sù ®«ng ®Æc ?
C©u 6 : Trong thêi gian nãng ch¶y hay ®«ng ®Æc nhiÖt ®é cña vËt thay ®æi nh­ thÕ nµo ? 
C©u 7 : ThÕ nµo lµ sù bay h¬i , sù ng­ng tô ? 
C©u 8 : Tèc ®é bay h¬i phô thuéc vµo nh÷ng yÕu tè nµo ?
C©u 9 : ThÕ nµo gäi lµ nhiÖt ®é s«i /
C©u 10:Trong suèt thêi gian s«i nhiÖt ®é cña chÊt láng cã thay ®æi kh«ng ?
HĐ2: Làm bài tập vận dụng :
-GV đưa các bài tập ở SBT lần lượt hướng dẫn HS trên cơ sở các em đã làm bài tập ở vở bài tập.
- bµi 18.1 ; 18.2 (sbt/22)
-bµi 19.1 ;19.2 (sbt/23)
-bµi 20.1 ;20.2 (sbt/24,25)
-bµi 21.1 ;21.2 (sbt/26 )
-bµi 22.1 ;22.2 (sbt/27,28 )
-bµi 24-25.1 ; 24-25.2 (sbt/29 )
-bµi 26-27.1 ;26-27.2 ;26-27.3 ; 26-27.4 ; 26-27.5(sbt/31,32 )
3.Củng cố : - Củng cố cách làm bài tập cho HS và các kiến thức trọng tâm.
4.Dặn dò:
 -Học bài , làm bài tập trong SBT, chuẩn bị kiến thức giờ sau ôn tập học kì I
Lớp dạy :6A Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số :
Lớp dạy :6B Tiết : Ngày dạy : Sĩ Số :
TIẾT 35 THI KIỂM TRA HỌC KÌ II
( THI THEO ĐỀ THI CỦA PHÒNG )

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_vat_li_lop_6_tiet_33_su_soi_tiep_theo.doc