Phân phối chương trình môn Vật lý THCS

Phân phối chương trình môn Vật lý THCS

Chương Bài Nội dung điều chỉnh Lí do điều chỉnh Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không yêu cầu/Khuyến khích học sinh tự học/hướng dẫn HS tự học)

I 1 Mục I. Đơn vị đo độ dài Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Học sinh tự đọc

 Cả bài Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tích hợp với Bài 2 thành một chủ đề.

 2 Mục II. Vận dụng Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tự học có hướng dẫn

 Cả bài Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tích hợp với Bài 1 thành một chủ đề.

 4 Mục II. Vận dụng Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tự học có hướng dẫn

 6 Mục IV. Vận dụng Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tự học có hướng dẫn

 7 Mục III. Vận dụng Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tự học có hướng dẫn

 8 Mục III. Vận dụng Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tự học có hướng dẫn

 11 Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Không làm

 13 Cả bài Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tích hợp với bài 14, 15, 16 thành một chủ đề

 14 Mục 4. Vận dụng Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tự học có hướng dẫn

 Cả bài Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tích hợp với bài 13, 15, 16 thành một chủ đề

 15 Mục 4. Vận dụng Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tự học có hướng dẫn

 Cả bài Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tích hợp với bài 13, 14, 16 thành một chủ đề

 16 Mục III. Vận dụng Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tự học có hướng dẫn

 Cả bài Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT Tích hợp với bài 13, 14, 15 thành một chủ đề

 

doc 18 trang haiyen789 3830
Bạn đang xem tài liệu "Phân phối chương trình môn Vật lý THCS", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
A. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
 I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
- Khung phân phối chương trình (KPPCT) của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); 
	- Chuẩn kiến thức, kĩ năng, yêu cầu về thái độ đối với học sinh môn Vật lý ban hành kèm theo Quyết định 16/2006/BGD ĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT;
	- Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục nhà trường phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017- 2018;
- Công văn số 2386/SGDĐT-GDTrH ngày 06/8/2020 của Sở GDĐT Thanh Hóa về việc hướng dẫn xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh;
- Công văn số 3280/BGDĐT- GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ GD&ĐT hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT.
 II. CƠ SỞ THỰC TIỄN
	- Ban giám hiệu nhà trường luôn có sự chỉ đạo sát sao trong công tác chuyên môn, đặc biệt là việc xây dựng chương trình giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh.
 - Đội ngũ giáo viên nhà trường đầy đủ về số lượng, đảm bảo tốt về chất lượng nên có điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi, rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng giờ dạy.
	- Cơ sở vật chất nhà trường cơ bản đảm bảo cho việc dạy học, vận dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học tích cực.
	- Đa số học sinh có ý thức học tập tốt, luôn tích cực trong học tập. Tuy nhiên, là vùng đặc biệt khó khăn (135) nên điều kiện kinh tế còn nhiều vất vả, bố mẹ HS đi làm xa nhiều, con cái gửi ông bà, người thân ở nhà nên cũng gây không ít những khó khăn cho hoạt động dạy học.
B. KẾ HOẠCH MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
I. Rà soát tinh giản nội dung dạy học
1. Môn: Vật lí lớp 6
TT
Chương
Bài
Nội dung điều chỉnh
Lí do điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không yêu cầu/Khuyến khích học sinh tự học/hướng dẫn HS tự học)
1
I
1
Mục I. Đơn vị đo độ dài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Học sinh tự đọc
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
 Tích hợp với Bài 2 thành một chủ đề. 
2
2
Mục II. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
 Tích hợp với Bài 1 thành một chủ đề. 
3
4
Mục II. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
4
6
Mục IV. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
5
7
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
6
8
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
7
11
Mục III. Xác định trọng lượng riêng của một chất
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không làm
8
13
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 14, 15, 16 thành một chủ đề
9
14
Mục 4. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 13, 15, 16 thành một chủ đề
10
15
Mục 4. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 13, 14, 16 thành một chủ đề
11
16
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 13, 14, 15 thành một chủ đề
12
II
18
Mục 4. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 19, 20, 21 thành một chủ đề
13
19
Mục 4. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 18, 20, 21 thành một chủ đề
14
20
Mục 4. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 18, 19, 21 thành một chủ đề
15
21
Thí nghiệm 21.1 (a, b)
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không làm. Chỉ giới thiệu và yêu cầu phân tích để trả lời câu hỏi
Mục 3. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 18, 19, 20 thành một chủ đề
16
24
Mục 1. Phân tích kết quả TN
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 25 thành một chủ đề
17
25
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 24 thành một chủ đề
18
26
Mục 2c. TN kiểm tra
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự làm
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 27 thành một chủ đề
19
27
Mục 2b. TN kiểm tra
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự làm
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 26 thành một chủ đề
20
28
Mục I.1. Tiến hành TN
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự làm
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 29 thành một chủ đề
21
29
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 28 thành một chủ đề
2. Môn Vật lí lớp 7
TT
Chương
Bài
Nội dung điều chỉnh
Lí do điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không yêu cầu/hướng dẫn HS tự học)
1
I
2
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 3 thành một chủ đề
2
3
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 2 thành một chủ đề
3
6
Mục II.2. Xác định vùng nhìn thấy của gương phẳng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
4
II
10
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 11, 12 thành một chủ đề
5
11
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 10, 12 thành một chủ đề
6
12
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 10, 11 thành một chủ đề
7
III
17
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 18 thành một chủ đề
8
18
Mục II. Sơ lược về cấu tạo nguyên tử
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 17 thành một chủ đề
9
22
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 23 thành một chủ đề
10
23
Mục IV. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 22 thành một chủ đề
11
25
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 26 thành một chủ đề
12
26
Mục II. Sự tương tự giữa HĐT và sự chênh lệch mức nước
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 25 thành một chủ đề
3. Môn: Vật lí Lớp 8
TT
Chương
Bài
Nội dung điều chỉnh
Lí do điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không yêu cầu/hướng dẫn HS tự học)
1
I
2
Các yêu cầu C4, 5, 6, 7, 8
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 3 thành một chủ đề
2
3
TN C1
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không làm
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 2 thành một chủ đề
3
5
TN mục 2b
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không làm TN. Chỉ cung cấp số liệu cho bảng 5.1 để phân tích
4
8
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Dạy trong 2 tiết
5
9
Mục II. Độ lớn của áp suất khí quyển
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
6
10
TN hình 10.3
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Hướng dẫn HS phân tích kết quả TN
Mục III. Vận dụng, các yêu cầu C5, 6, 7
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 11, 12 thành một chủ đề
7
11
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 10, 12 thành một chủ đề
8
12
Mục III. Vận dụng, các yêu cầu C6, 7, 8, 9
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 10, 11 thành một chủ đề
9
17
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
10
II
19
Mục II.1. TN mô hình
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không làm
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 20 thành một chủ đề
11
20
Mục IV. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 19 thành một chủ đề
12
21
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 22, 23 thành một chủ đề
13
22
Mục II. Tính dẫn nhiệt của các chất
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 21, 23 thành một chủ đề
14
23
Các yêu cầu vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 21, 22 thành một chủ đề
15
24
TN hình 24.1, 24.2, 24.3
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không thực hiện. Chỉ yêu cầu HS phân tích kết quả TN
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 25 thành một chủ đề
16
25
Mục IV. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 24 thành một chủ đề
17
26
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
18
27
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không dạy
19
28
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
3. Môn: Vật lí Lớp 9
STT
Chương
Bài
Nội dung điều chỉnh
Lí do điều chỉnh
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không yêu cầu/hướng dẫn HS tự học)
1
I
7
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 8, 9 thành một chủ đề
2
8
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 7, 9 thành một chủ đề
3
9
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 7, 8 thành một chủ đề
4
15
Mục II.2. Xác định công suất của quạt điện
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không dạy
5
16
TN hình 16.1
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không bắt buộc tiến hành TN
6
18
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không dạy
7
19
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự học
8
II
21
Mục III. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 22 thành một chủ đề
9
22
Mục I. Lực từ
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự học
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 21 thành một chủ đề
10
26
Mục II.2. Ví dụ về ứng dụng của rơle điện từ: Chuông báo động
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự học
11
27
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 28 thành một chủ đề
12
28
Mục II. Động cơ điện một chiều trong kỹ thuật
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
Mục III. Sự biến đổi năng lượng trong động cơ điện
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Mục IV. Vận dụng
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 27 thành một chủ đề
13
29
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự làm
14
33
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 34 thành một chủ đề
15
34
Mục II. Máy phát điện xoay chiều trong kỹ thuật
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 33 thành một chủ đề
16
36
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 37 thành một chủ đề
17
37
Mục II. Tác dụng làm biến đổi HĐT của máy biến thế
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Công nhận công thức máy biến thế
Mục III.
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Mục IV
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 36 thành một chủ đề
18
38
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không bắt buộc
19
III
41
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Không dạy
20
46
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự làm
21
47
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
22
50
Mục II.
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
23
52
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
24
55
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
25
56
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
26
57
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
27
IV
59
Mục III
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 60 thành một chủ đề
28
60
Mục III
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tự học có hướng dẫn
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Tích hợp với bài 59 thành một chủ đề
29
61
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
30
62
Cả bài
Theo CV 3280 của Bộ GD&ĐT
Khuyến khích HS tự đọc
 II. Tích hợp nội dung kiến thức các bài liên quan thành bài học/chủ đề
1. Môn Vật lí lớp 6
TT
Chủ đề
Bài học theo SGK
Nội dung kiến thức
Yêu cầu cần đạt
Tổ chức thực hiện (phương thức, đối tượng)
Thời lượng dạy học
1
Đo độ dài
Bài 1, 2
Tìm hiểu dụng cụ đo độ dài
- Biết ước lượng độ dài cần đo.
- Đo được độ dài các vật đơn giản
Trên lớp
1 tiết
2
Máy cơ đơn giản
Bài 13, 14, 15, 16
- Tìm hiểu các loại máy cơ đơn giản.
- Ứng dụng của máy cơ đơn giản
- Biết nguyên tắc hoạt động của các loại máy cơ dơn giản.
- Ứng dụng, liên hệ thực tế.
Trên lớp
4 tiết
3
Sự nở vì nhiệt của các chất
Bài 18, 19, 20, 21
- Tìm hiểu sự nở vì nhiệt của các chất.
- Ứng dụng của sự nở vì nhiệt.
- Biết sự nở vì nhiệt của các chất.
- Ứng dụng của sự nở vì nhiệt, liên hệ thực tế.
Trên lớp
4 tiết
4
Sự nóng chảy và sự đông đặc
Bài 24, 25
- Tìm hiểu sự nóng chảy và sự đông đặc của các chất.
- Tìm hiểu nhiệt nóng chảy của một số chất.
- Biết sự biến đổi trạng thái khi nóng chảy và sự đông đặc của chất.
- Biết nhiệt nóng chảy của một số chất.
Trên lớp
2 tiết
5
Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Bài 26, 27
- Tìm hiểu sự bay hơi và sự ngưng tụ của chất lỏng.
- Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi.
- Biết sự biến đổi trạng thái khi bay hơi và ngưng tụ của chất.
- Biết các yếu tố ảnh hưởng đến sự bay hơi.
Trên lớp
2 tiết
6
Sự sôi
Bài 28, 29
- Tìm hiểu sự sôi của chất lỏng.
- Tìm hiểu nhiệt độ sôi của một số chất.
- Biết điều kiện xảy ra sự sôi của chất lỏng.
- Biết nhiệt độ sôi của một số chất.
Trên lớp
2 tiết
 2. Môn Vật lí lớp 7
TT
Chủ đề
Bài học theo SGK
Nội dung kiến thức
Yêu cầu cần đạt
Tổ chức thực hiện (phương thức, đối tượng)
Thời lượng dạy học
1
Sự truyền ánh sáng và ứng dụng
Bài 2, 3
- Tìm hiểu đường truyền của tia sáng.
- Nội dung định luật truyền thẳng của ánh sáng
- Tìm hiểu hiện tượng nhật thực, nguyệt thực.
- Nắm được định luật truyền thẳng của ánh sánh. 
- Biết vẽ và xác định vùng bóng tối, bóng nửa tối.
Trên lớp
2 tiết
2
Nguồn âm. Độ cao và to của âm
Bài 10, 11, 12
- Tìm hiểu đặc điểm của nguồn âm.
- Tìm hiểu độ cao, độ to của âm.
- Biết các đặc điểm của nguồn âm.
- Biết độ cao, độ to của âm phụ thuộc vào tần số và biên độ dao động.
3 tiết
3
Sự nhiễm điện do cọ xát. Hai loại điện tích
Bài 17, 18
- Tìm hiểu sự tương tác giữa hai vật nhiễm điện.
- Tìm hiểu về hai loại điện tích.
- Biết sự tương tác giữa hai vật nhiễm điện.
- Phân biệt được hai loại điện tích.
Trên lớp 
2 tiết
4
Tác dụng của dòng điện
Bài 22, 23
- Tìm hiểu các tác dụng của dòng điện.
- Liên hệ thực tế về tác dụng của dòng điện.
- Biết các tác dụng của dòng điện.
- Biết ứng dụng thực tế về tác dụng của dòng điện.
Trên lớp
2 tiết
5
Hiệu điện thế
Bài 25, 26
- Tìm hiểu kí hiệu, đơn vị đo HĐT.
- Tìm hiểu vôn kế, cách dùng vôn kế để đo HĐT.
- Biết kí hiệu, đơn vị và dụng cụ đo HĐT. 
- Biết cách dùng vôn kế để đo HĐT.
Trên lớp
2 tiết
3. Môn Vật lí lớp 8
TT
Chủ đề
Bài học theo SGK
Nội dung kiến thức
Yêu cầu cần đạt
Tổ chức thực hiện (phương thức, đối tượng)
Thời tượng dạy học
1
Vận tốc. Chuyển động đều và chuyển động không đề
Bài 2, 3
- Tìm hiểu vận tốc, công thức và đơn vị đo.
- Công thức tính vận tốc trung bình của chuyển động không đều.
- HS nắm được công thức tính vận tốc và vận tốc trung bình của chuyển động
- Biết vận dụng vào bài tập.
Trên lớp
2 tiết
2
Lực đẩy Ác-si-met. Sự nổi
Bài 10, 11, 12
- Tìm hiểu sự xuất hiện của lực đẩy Ác-si-mét.
- Biết cách xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét.
- Tìm hiểu điều kiện vật chìm, vật nổi.
- Biết cách xác định độ lớn của lực đẩy Ác-si-mét.
- Biết điều kiện vật chìm, vật nổi.
Bài 10, 12: Trên lớp. Bài 11: Phòng học bộ môn
3 tiết
3
Các chất được cấu tạo như thế nào? Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
Bài 19, 20
Tìm hiểu các chất được cấu tạo từ nguyên tử, phân tử. Chúng có khoảng cách và chuyển động không ngừng
Biết được mối liên hệ giữa chuyển động của nguyên tử, phân tử và nhiệt độ
Trên lớp
2 tiết
4
Nhiệt năng. Dẫn nhiệt. Đối lưu – Bức xạ nhiệt
Bài 21, 22, 23
- Tìm hiểu nhiệt năng là gì?
 - Tìm hiểu các hình thức truyền nhiệt của các chất.
- Biết nhiệt năng là gì?
 - Biết các hình thức truyền nhiệt của chất rắn, chất lỏng, chất khí.
Trên lớp
3 tiết
5
Nhiệt lượng. Phương trình cân bằng nhiệt
Bài 24, 25
- Tìm hiểu công thức tính nhiệt lượng và PTCB nhiệt.
- Vận dụng làm bài tập.
- Nắm vững công thức tính nhiệt lượng và PTCB nhiệt.
- Biết vận dụng làm bài tập.
Trên lớp
2 tiết
4. Môn: Vật lí lớp 9
TT
Chủ đề
Bài học theo SGK
Nội dung kiến thức
Yêu cầu cần đạt
Tổ chức thực hiện (phương thức, đối tượng)
Thời tượng dạy học
1
Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố dây dẫn
Bài 7, 8, 9
- Tìm hiểu sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Biết vận dụng công thức tính điện trở.
- Biết sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố chiều dài, tiết diện và vật liệu làm dây dẫn.
- Biết vận dụng công thức tính điện trở.
Trên lớp
3 tiết
2
Nam châm vĩnh cửu. Tác dụng của dòng điện – Từ trường
Bài 21, 22
- Tìm hiểu về từ tính của nam châm và tương tác giữa hai nam châm.
. - Tìm hiểu về từ trường, cách nhận biết từ trường.
- Biết từ tính của nam châm và tương tác giữa hai nam châm.
. – Biết đặc điểm của từ trường, cách nhận biết từ trường.
Trên lớp
2 tiết
3
Lực điện từ. Động cơ điện một chiều
Bài 27, 28
- Tìm hiểu chiều của lực điện từ, quy tắc bàn tay trái.
- Nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều.
- Biết sự phụ thuộc chiều của lực điện từ, quy tắc bàn tay trái.
-Biết nguyên tắc hoạt động của động cơ điện một chiều.
Trên lớp
2 tiết
4
Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều
Bài 33, 34
Tìm hiểu khái niệm dòng điện xoay chiều
Biết được cách người ta tạo ra dòng điện xoay chiều và cấu tạo của máy phát điện xoay chiều
Trên lớp
2 tiết
5
Truyền tải điện năng
Bài 36, 37
- Sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện.
- Nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.
- Biết sự hao phí điện năng trên đường dây tải điện.
-Biết nguyên tắc cấu tạo và hoạt động của máy biến thế.
- Công thức máy biến thế
Trên lớp
2 tiết
6
Năng lượng
Bài 59, 60
- Tìm hiểu các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng.
- Định luật bảo toàn năng lượng.
- Biết các dạng năng lượng và sự chuyển hóa giữa chúng.
- Vận dụng định luật bảo toàn nl giải thích hiện tượng 
Trên lớp
2 tiết
III. Khung kế hoạch giáo dục môn học (phân phối chương trình)
1. Môn: Vật lí lớp 6
Cả năm: 35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần 17 tiết
 HỌC KỲ I
Tiết thứ
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)
Thời lượng
(số tiết dạy)
Chương I
1
Chủ đề: Đo độ dài
Bài 1. Mục I. HS tự đọc
Bài 2. Mục II. Tự học có hướng dẫn
1
2
Đo thể tích chất lỏng
1
3
Đo thể tích chất rắn không thấm nước
Mục II. Tự học có hướng dẫn
1
4
Khối lượng. Đo khối lượng
1
5
Lực. Hai lực cân bằng
Mục IV. Tự học có hướng dẫn
1
6
Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực
Mục III. Tự học có hướng dẫn
1
7
Trọng lực. Đơn vị lực
Mục III. Tự học có hướng dẫn
1
8
Kiểm tra
1
9
Lực đàn hồi
1
10
Lực kế. Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng.
1
11, 12
Khối lượng riêng- Trọng lượng riêng
Mục III. Không làm
2
13
Thực hành: Xác định khối lượng riêng của sỏi
1
14, 15, 16
Chủ đề: Máy cơ đơn giản
Bài 14. Mục 4: Tự học có hướng dẫn
Bài 15. Mục 4: Tự học có hướng dẫn
3
17
Ôn tập
1
18
Kiểm tra học kì I
1
HỌC KỲ II
Tiết thứ
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)
Thời lượng
(số tiết dạy)
19
Chủ đề: Máy cơ đơn giản (tiếp)
Bài 16. Mục III: Tự học có hướng dẫn
1
20
Tổng kết chương I: Cơ học
1
Chương II
21, 22, 23, 24
Chủ đề: Sự nở vì nhiệt của các chất
Bài 18. Mục 4: Tự học có hướng dẫn
Bài 19. Mục 4: Tự học có hướng dẫn
Bài 20. Mục 4: Tự học có hướng dẫn
Bài 21. TN 21.1 (a, b): Không làm, chỉ giới thiệu và yêu cầu phân tích để trả lời câu hỏi. Mục 3: Tự học có hướng dẫn
4
25
Nhiệt kế. Thang nhiệt độ.
1
26
Thực hành: Đo nhiệt độ
1
27
Kiểm tra
1
28, 29
Chủ đề: Sự nóng chảy và đông đặc
Bài 24. Mục 1: Tự học có hướng dẫn
2
30, 31
Chủ đề: Sự bay hơi và sự ngưng tụ
Bài 26. Mục 2c: Khuyến khích HS tự làm
Bài 27. Mục 2b: Khuyến khích HS tự làm
2
32, 33
Chủ đề: Sự sôi
Bài 28. Mục I.1: Khuyến khích HS tự làm
2
34
Tổng kết chương II: Nhiệt học + Ôn tập học kì II
1
35
Kiểm tra học kì II
1
2. Môn: Vật lí lớp 7
Cả năm: 35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần 17 tiết
 HỌC KỲ I
Tiết thứ
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)
Thời lượng
(số tiết dạy)
Chương I
1
Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng
1
2, 3
Chủ đề: Sự truyền ánh sáng và ứng dụng
Bài 2. Mục III: Tự học có hướng dẫn
Bài 3. Mục III: Tự học có hướng dẫn
2
4
Định luật phản xạ ánh sáng
1
5
Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
1
6
Thực hành: Quan sát và vẽ ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng
Mục II.2: Tự học có hướng dẫn
1
7
Gương cầu lồi
1
8
Gương cầu lõm
1
9
Ôn tập. Tổng kết chương I: Quang học
1
10
Kiểm tra
1
Chương II
11, 12, 13
Chủ đề: Nguồn âm. Độ cao và của âm
Bài 10. Mục III: Tự học có hướng dẫn
Bài 11. Mục III: Tự học có hướng dẫn
Bài 12. Mục III: Tự học có hướng dẫn
3
14
Môi trường truyền âm
1
15
Phản xạ âm - Tiếng vang
1
16
Chống ô nhiễm tiếng ồn
1
17
Tổng kết chương II: Âm thanh+Ôn tập học kì I
1
18
Kiểm tra học kì I
1
 HỌC KỲ II
Tiết thứ
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)
Thời lượng
(số tiết dạy)
Chương III
19, 20
Chủ đề: Sự nhiễm điện do cọ xát. Hai loại điện tích
Bài 18. Mục II, III: Tự học có hướng dẫn
2
21
Dòng điện - Nguồn điện
1
22
Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
1
23
Sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện
1
24, 25
Chủ đề: Các tác dụng của dòng điện
Bài 22. Mục III: Tự học có hướng dẫn
Bài 12. Mục IV: Tự học có hướng dẫn
2
26
Ôn tập
1
27
Kiểm tra 
1
28
Cường độ dòng điện
1
29, 30
Chủ đề: Hiệu điện thế
Bài 26. Mục II: Khuyến khích HS tự đọc. Mục III: Tự học có hướng dẫn
2
31
Thực hành và kiểm tra thực hành: Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch nối tiếp
1
32
Thực hành : Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế đối với đoạn mạch song song
1
33
An toàn khi sử dụng điện
1
34
Tổng kết chương III: Điện học+Ôn tập học kỳ II
1
35
Kiểm tra học kì II
1
3. Môn: Vật lí lớp 8
Cả năm: 35 tiết
Học kỳ I: 18 tuần 18 tiết
Học kỳ II: 17 tuần 17 tiết
 HỌC KỲ I
Tiết thứ
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)
Thời lượng
(số tiết dạy)
Chương I
1
Chuyển động cơ học
1
2, 3
Chủ đề: Vận tốc. Chuyển động đều - Chuyển động không đều
Bài 2. Các yêu cầu: C4, 5, 6, 7, 8: Tự học có hướng dẫn
Bài 3. TN C1: Không làm, Mục III: Tự học có hướng dẫn
2
4
Biểu diễn lực
1
5
Sự cân bằng lực. Quán tính
TN mục 2b: Không làm TN. Chỉ cung cấp số liệu cho bảng 5.1 để phân tích
1
6
Lực ma sát
1
7
Áp suất
1
8, 9
Áp suất chất lỏng- Bình thông nhau
2
10
Bài tập
1
11
Kiểm tra 1 tiết
1
12
Áp suất khí quyển
Mục II: Khuyến khích HS tự đọc
1
13, 14, 15
Chủ đề: Lực đẩy Ác-si-mét. Sự nổi
Bài 10. TN hình 10.3: Hướng dẫn HS phân tích kết quả TN. Mục III. Các yêu cầu C5, 6, 7: Tự học có hướng dẫn
Bài 12. Mục III. Các yêu cầu C6, 7, 8, 9: Tự học có hướng dẫn
3
16
Công cơ học
1
17
Ôn tập
1
18
Kiểm tra học kì I
1
HỌC KỲ II
Tiết thứ
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)
Thời lượng
(số tiết dạy)
Chương I
19
Định luật về công
1
20
Công suất
1
21
Cơ năng
1
22
Sự chuyển hóa và bảo toàn cơ năng
Khuyến khích HS tự đọc
1
23
Ôn tập tổng kết chương I
1
Chương II
24, 25
Chủ đề: Các chất được cấu tạo như thế nào? Nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên?
Bài 19. Mục II.1: Không làm
Bài 20. Mục IV: Tự học có hướng dẫn
2
26, 27, 28
Chủ đề: Nhiệt năng. Dẫn nhiệt. Đối lưu - Bức xạ nhiệt.
Bài 22. Mục II: Tự học có hướng dẫn
Bài 23. Các yêu cầu vận dụng: Tự học có hướng dẫn
3
29
Ôn tập
1
30
Kiểm tra 1 tiết
1
31, 32
Chủ đề: Công thức tính nhiệt lượng. Phương trình cân bằng nhiệt
Bài 24. TN hình 24.1, 24.2, 24.3: Không thực hiện. Chỉ yêu cầu HS phân tích kết quả TN. Mục III: Tự học có hướng dẫn
Bài 25. Mục IV: Tự học có hướng dẫn
2
33
Năng suất tỏa nhiệt của nhiên liệu.
Động cơ nhiệt
Bài 26. Khuyến khích HS tự đọc.
Bài 28. Khuyến khích HS tự đọc.
1
34
Ôn tập tổng kết chương II
1
35
Kiểm tra học kì II
1
4. Môn: Vật lí lớp 9
Cả năm: 70 tiết
Học kỳ I: 18 tuần 36 tiết
Học kỳ II: 17 tuần 34 tiết
 HỌC KỲ I
Tiết thứ
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)
Thời lượng
(số tiết dạy)
Chương I
1
Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn
1
2
Điện trở của dây dẫn. Định luật Ôm
1
3
Bài tập
1
4
Thực hành: Xác định điện trở của một dây dẫn bằng Ampe kế và Vôn kế
1
5
Đoạn mạch nối tiếp
1
6
Bài tập
1
7
Đoạn mạch song song
1
8
Bài tập vận dụng định luật Ôm
1
9, 10, 11
Chủ đề: Sự phụ thuộc của điện trở vào các yếu tố dây dẫn
Bài 7. Mục III: Tự học có hướng dẫn.
Bài 8. Mục III: Tự học có hướng dẫn
3
12
Biến trở. Điện trở dùng trong kĩ thuật
1
13
Bài tập vận dụng định luật Ôm và công thức tính điện trở
1
14
Công suất điện
1
15
Điện năng. Công của dòng điện
1
16
Bài tập về công suất điện và điện năng sử dụng
1
17
Thực hành: Xác định công suất của các dụng cụ điện
Mục II.2: Không dạy
1
18
Định luật Jun - Lenxơ
TN hình 16.1: Không bắt buộc tiến hành TN
1
19
Bài tập vận dụng định luật Jun - Lenxơ
1
20
Bài tập Ôn tập
1
21
Kiểm tra 1 tiết
1
22
Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
Khuyến khích HS tự học
1
23
Tổng kết chương I
1
Chương II
24, 25
Chủ đề: Nam châm vĩnh cửu. Tác dụng từ của dòng điện. Từ trường
Bài 21. Mục III: Tự học có hướng dẫn
Bài 22. Mục I: Khuyến khích HS tự học
2
26
Từ phổ - Đường sức từ
1
27
Từ trường của ống dây có dòng điện chạy qua
1
28
Bài tập
1
29
Sự nhiễm từ của sắt, thép. Nam châm điện
1
30
Ứng dụng của nam châm
Mục II.2: Khuyến khích HS tự học
1
31, 32
Chủ đề: Lực điện từ. Động cơ điện 1 chiều.
Bài 28. Mục II: Khuyến khích HS tự học. Mục III: Tự học có hướng dẫn. Mục IV: Tự học có hướng dẫn
2
33
Thực hành: Chế tạo nam châm vĩnh cửu, nghiệm lại từ tính của ống dây có dòng điện
Khuyến khích HS tự làm
34
Bài tập vận dụng quy tắc nắm tay phải và quy tắc bàn tay trái
1
35
Ôn tập
1
36
Kiểm tra học kì I
1
HỌC KỲ II
Tiết thứ
Bài/chủ đề
(sau khi đã điều chỉnh)
Hướng dẫn thực hiện (không dạy/không thực hiện/khuyến khích HS tự học/HD HS tự học)
Thời lượng
(số tiết dạy)
Chương II
37
Hiện tượng cảm ứng điện từ
1
38
Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
1
39, 40
Chủ đề: Dòng điện xoay chiều. Máy phát điện xoay chiều
Bài 34. Mục II: Khuyến khích HS tự đọc
2
41
Các tác dụng của dòng điện xoay chiều. Đo cường độ dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều
1
42, 43
Chủ đề: Truyền tải điện năng
Bài 37. Mục II: Công nhận công thức máy biến thế. Mục III, IV: Tự học có hướng dẫn
2
45
Tổng kết chương II
1
Chương III
46
Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
1
47
Thấu kính hội tụ
1
48
Ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính hội tụ
1
49
Bài tập
1
50
Thấu kính phân kì
1
51
Ảnh của 1 vật tạo bởi thấu kính phân kì
1
52
Bài tập
1
53
Thực hành: Đo tiêu cự của thấu kính hội tụ
Khuyến khích HS tự làm
1
54
Kiểm tra 1 tiết
1
55
Sự tạo ảnh trên phim trong máy ảnh
Khuyến khích HS tự đọc
1
56
Mắt
1
57
Mắt cận và mắt lão
1
58
Kính lúp
Mục II: Khuyến khích HS tự đọc
1
59
Bài tập quang hình học
1
60
Ánh sáng trắng. Ánh sáng màu
Khuyến khích HS tự đọc
1
61
Sự phân tích ánh sáng trắng
1
62
Màu sắc các vật dưới ánh sáng trắng và ánh sáng màu
Khuyến khích HS tự đọc
1
63
Các tác dụng của ánh sáng
Khuyến khích HS tự đọc
1
64
Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và không đơn sắc bằng đĩa CD
Khuyến khích HS tự đọc
1
65
Tổng kết chương III
1
Chương IV
66, 67
Chủ đề: Năng lương
Bài 59. Mục III: Tự học có hướng dẫn
Bài 60. Mục III: Tự học có hướng dẫn
1
68
Sản xuất điện năng. Nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện mặt trời và điện hạt nhân
Bài 61, 62: Khuyến khích HS tự đọc
1
69
Ôn tập
1
70
Kiểm tra học kì II
1
 IV. Xây dựng 01 mô hình dạy học gắn với sản xuất kinh doanh, dịch vụ tại địa phương (theo mô hình giáo dục STEM), đối với môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Công nghệ, Toán, Tin học (chủ đề dạy học tích hợp liên môn)
 Chủ đề: Trồng và chăm sóc cây hoa Đào
, ngày 01 tháng 9 năm 2020 
Ý kiến chuyên viên bộ môn Phòng GDĐT
TỔ TRƯỞNG
 HIỆU TRƯỞNG

Tài liệu đính kèm:

  • docphan_phoi_chuong_trinh_mon_vat_ly_thcs.doc