Bài giảng môn Hình học Lớp 6 - Tiết 16: Góc - Vũ Thị Tường Anh

Bài giảng môn Hình học Lớp 6 - Tiết 16: Góc - Vũ Thị Tường Anh

Hình sau có phải là góc không? Nếu phải thì hãy cho biết đỉnh và các cạnh của góc?

 Quan sát hình và cho biết kí hiệu nào viết đúng?

Chú ý : Tên đỉnh của góc luôn viết ở giữa và bằng chữ cái in hoa.

Phát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.

Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia chung gốc

đối nhau.

 

pptx 22 trang haiyen789 2090
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Hình học Lớp 6 - Tiết 16: Góc - Vũ Thị Tường Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trong các hình vẽ sau, hình nào có hai tia chung gốc?xtAOOmnMNuvOMNBADCaObHình 1Hình 2Hình 3Hình 4Hình 5Hình 6GÓCTuần 21 – Tiết 16 – Hình 6:Trường THCSGV: Vũ Thị Tường Anh1. Góc2. Góc bẹt3. Vẽ góc4. Điểm nằm bên trong góc1. Gócxy- Điểm O là đỉnh của góc- Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc.Góc xOy (hoặc góc yOx hoặc góc O):Kí hiệu:Hoặc: Quan sát hình và cho biết kí hiệu nào viết đúng?Chuù yù : Teân ñænh của goùc luoân vieát ôû giöõa vaø baèng chöõ caùi in hoa.Hình sau có phải là góc không? Nếu phải thì hãy cho biết đỉnh và các cạnh của góc?OyxzHình vẽ sau có bao nhiêu góc? Đó là những góc nào?Hình vẽ trên có tất cả 3 góc: xy2. Góc bẹt:Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.Cầu dây văng Mỹ ThuậnĐèn Laser phát sángPháo hoaĐồng hồ treo tườngHai kim đồng hồ tạo thành góc BT: Trong các hình vẽ sau hãy nêu tên góc (nếu có) và chỉ rõ kí hiệu, đỉnh, cạnh của góc?Hoạt động nhóm00Hình abaCTên gócKí hiệu gócTên đỉnh Tên cạnhHình aHình bHình cHình dgóc aCbCCa, CbMgóc PMQMP, MQgóc xOyOOx, OyXXXXQPMHình cxy- Để vẽ góc, ta vẽ đỉnh và hai cạnh của nó- Hãy vẽ một góc và đặt tên cho góc đó. 3. Vẽ góc:4. Điểm nằm bên trong góc:Khi hai tia Ox, Oy không đối nhau, điểm M nằm bên trong góc xOy nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox, OyOyx.MVÝ dô thùc tÕgóc xOy là góc bẹtOx và Oy là hai tia đối nhauvẽ gócđỉnh Ohai cạnh Ox và Oykim giờ và kim phút của đồng hồđiẻm M nằm trong góc xOyOx và Oy là hai tia không đối nhauTia OM nằm giữa tia Ox và OyHai tiaĐịnh nghĩa GócOví dụ thực tếkí hiệuCạnh Ox, OyMái nhàHướng dẫn về nhàHọc thuộc định nghĩa góc, góc bẹt.Luyện tập - Vẽ góc, đọc, viết tên góc, cách viết kí hiệu góc. - Tập phân biệt các góc trong một hình.Làm bài tập 7, 9, 10 sgk trang 75.Đọc trước bài “Số đo góc”.321645Trò chơi con số may mắnĐĐúngSaiPhát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng. Hình gồm hai tia chung gốc Ox, Oy là góc xOy. Điểm O là đỉnh. Hai tia Ox, Oy là hai cạnh của góc xOy.SPhát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia chung gốc.đối nhau.ĐúngSaiSĐúngSaiABDCHình vẽ trên có tất cả hai góc: , ,baPhát biểu sau đúng hay sai? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng..BHình gồm hai tia chung gốc AB, AC là:Góc ABC.Góc BAC.Góc ACB.Không phải là góc..A.CĐúngSaiÔ số may mắnĐúngSai Khi hai tia Ox và Oy , điểm M nằm bên trong góc xOy nếu .. ..không đối nhautia OM nằm giữa hai tia Ox, OyCHÂN THÀNH CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔBài tập 7 (SGK/tr75): Quan sát hình 7 rồi điền vào bảng sau:H.aH.bH.cyCz, zCy, CCy, CxCgóc yCz, góc zCy, góc C .abcTên góc(cách viết kí hiệu)Tên cạnhTên đỉnhTên góc(cách viết thông thường)HìnhĐáp ánBài tập 7(SGK/T.75):yCz, zCy, CCy, CxCGóc yCz, góc zCy, góc CabcTên góc(cách viết kí hiệu)Tên cạnhTên đỉnhTên góc(cách viết thông thường)HìnhH.aH.bH.cGóc EFG, góc GFE, góc FFFE,FGEFG, GFE, FGóc FEG, góc GEF, góc EGóc EGF, góc FGE, góc GEGEF,EGGE,GFFEG, GEF, EEGF, FGE, GGóc xPy, góc yPx, góc PGóc ySz, góc zSy, góc SPx, PySz,SyPSxPy, yPx, PySz, zSy, S

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_hinh_hoc_lop_6_tiet_16_goc_vu_thi_tuong_anh.pptx