Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Tiết 12, Bài 11: Vẽ trang trí "Màu sắc trong trang trí" - Năm học 2020-2021

Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Tiết 12, Bài 11: Vẽ trang trí "Màu sắc trong trang trí" - Năm học 2020-2021

I.Môc tiêu.

 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ

 *Kiến thức: - Giúp học sinh hiểu rõ hơn về tác dụng của màu sắc đối với cuộc sống con ngời

 *Kỹ năng: - Học sinh biết vận dụng vào cuộc sống

 *Thái độ: - Học sinh biếu các màu sắc trong trang trí.

 2.Phẩm chất năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh

- Năng lực tự học, đọc hiểu: Học sinh đọc tìm hiểu và biết được cơ bản về sử dụng màu sắc trong trang trí.

 - Năng lực học nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo: Học sinh có thể tự đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trao đổi cúng các bạn hoặc câu hỏi của GV

- Năng lực hợp tác nhóm: Học sinh mạnh dạng và chủ động trong việc nêu ý kiến cũng như lắng nghe ý kiến của bạn trong nhóm cùng nêu ý kiến về nội dung tìm hiểu.

- Năng lực tính toán trình bày và trao đổi thông tin: Học sinh có thể trình bày hiểu biết của bản thân về nội dung liễn quan trong bài học.

- Năng lực thực hành thí nghiệm: Hoàn tất các câu hỏi bài tập trên SGK, và bài tập thực hành.

II.ChuÈn bÞ.

 *Giáo viên; - tranh ảnh cỏc hinh thức trang trớ cú sử dung màu sắc Một số bài vẽ mẫu chưa tụ màu.

 *Học sinh; - Giấy màu, kéo, bút, thớc

 

doc 5 trang tuelam477 5320
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Tiết 12, Bài 11: Vẽ trang trí "Màu sắc trong trang trí" - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soan: 11/11/2020 Tuaàn:12 
Tieát:12	 
Baøi 11: Vẽ trang trí
Mµu s¾c trong trang trÝ
I.Môc tiªu.
 1. Kiến thức, kỹ năng, thái độ
 *KiÕn thøc: - Gióp häc sinh hiÓu râ h¬n vÒ t¸c dông cña mµu s¾c ®èi víi cuéc sèng con ng­êi
 *Kü n¨ng: - Häc sinh biÕt vËn dông vµo cuéc sèng
 *Th¸i ®é: - Häc sinh biÕu c¸c mµu s¾c trong trang trÝ.
 2.Phẩm chất năng lực cần hình thành và phát triển cho học sinh
- Năng lực tự học, đọc hiểu: Học sinh đọc tìm hiểu và biết được cơ bản về sử dụng màu sắc trong trang trí.
 - Năng lực học nêu và giải quyết vấn đề, sáng tạo: Học sinh có thể tự đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi trao đổi cúng các bạn hoặc câu hỏi của GV
- Năng lực hợp tác nhóm: Học sinh mạnh dạng và chủ động trong việc nêu ý kiến cũng như lắng nghe ý kiến của bạn trong nhóm cùng nêu ý kiến về nội dung tìm hiểu.
- Năng lực tính toán trình bày và trao đổi thông tin: Học sinh có thể trình bày hiểu biết của bản thân về nội dung liễn quan trong bài học..
- Năng lực thực hành thí nghiệm: Hoàn tất các câu hỏi bài tập trên SGK, và bài tập thực hành.
II.ChuÈn bÞ.
 *Gi¸o viªn; - tranh ảnh các hinh thức trang trí có sử dung màu sắc Mét sè bµi vÏ mÉu chưa tô màu.
 *Häc sinh; - GiÊy mµu, kÐo, bót, th­íc
III. Tổ chức hoạt động dạy học
Ho¹t ®éng cña gi¸o viªn
Ho¹t ®éng cña häc sinh
Nội dung
1.OÅn ñònh lôùp.
_-Kieåm tra sæ soá, chuaån bò ÑDHT, 
2.Kieåm tra baøi cuû.
Em hãy cho biết các màu cơ bản là những màu nào ? Vì sao các màu đó gọi là màu cơ bản?
3.Daïy baøi môùi
Ho¹t ®éng 1. Tìm hiểu thực tiển
Nội dung:Tìm hiểu màu sắc trong các hình thức trang trí trong cuộc sống.
Thời lượng: 10 phút.
a) Mục đích: HS trãi nghiệm tìm hiểu về việc sử dụng nàu trong một số hình thức trang trí trong cuộc sống.
b) Cách thức tổ chức: GV yêu cầu HS nê và cho biết ý kiến của bản than về điều mình biết:
+H·y kÓ tªn mét sè hình thức trang trí mà em biết? mµu trong các hình thức trang trí đó có gì giống và khác nhau ?
 -GV cho xem gi¸o cô trùc quan
-Em cã nhËn xÐt g× vÒ mµu s¾c trong c¸c h×nh thøc trang trÝ trên đây?
c) Kết quả hoạt động
d) Kết luận của GV: Các hình thức trang trí khác nhau màu sắc được sự dụng cũng khác nhau
Ho¹t ®éng 2. Hoạt động tìm tòi tiếp nhận kiến thức.
* Kiến thức 1: H­íng dÉn häc sinh c¸ch sö dông mµu s¾c trong trang trÝ.
Thời lượng: 10 phút.
a) Mục đích: Giúp HS cơ bản biết cách sử dung màu trong trang trí.
b) Cách thức tổ chức:
-GV giới thiệu các hình thức sử dụng màu trong trang trí, sau đó hướng dẫn HS sử dung màu trong trang trí bằng đồ dùng dạy học.
c) Sản phẩm hoạt động của HS
d) Kết luận của GV
Màu sắc khi sử dung trang trí cần tính phù hợp với đặc trưng cơ bản của hình thức trang trí.
* Kiến thức 2: Hướng dẫn HS sử dung màu trang trí.
Thời lượng: 15 phút
a) Mục đích: HS vận dụng thực hành về trình bày màu trong vẽ trang trí.
b) Cách thức tổ chức: GV phát bài vẽ trang trí chưa tô màu, yêu cầu HS sử dung màu tô cho các bài vẽ .
c) Sản phẩm hoạt động của HS:
d) Kết luận của GV
4.Hướng dẫn về nhà, hoạt động nối tiếp
- Thời lượng để thực hiện 3 phút
a) Nội dung: 
- Tô màu cho các bài vẽ trang trí khác, 
- Chuẩn bị : Đọc tìm hiểu bài :vẽ tranh đế tài Bộ đội..
b) Mục đích của hoạt động
- Học sinh luyện tập thêm về sử dụng màu trong trang trí và chuẩn bị tốt hơn cho bài học tiếp theo.
Sản phẩm hoạt động của HS
.
d): Kết luận của GV
I. Mµu sắc trong c¸c h×nh thøc trang trÝ.
Kể một số hình thức trang trí mà bản thân biết như:Trang trí vải.trang trí gốm ,trang trí nhà, trang trí sách báo , 
- Mµu s¾c rÊt phong phó và mang đặc trưng riêng của từng hình thức trang trí
- VD: Trong s¸ch b¸o, t¹p chÝ thường dung các màu gây ấn tượng mạnh
-HS quan sát và trả lời theo cảm nhận.
Hơn 70% HS biết và cảm nhận được về màu sắc trong các hình thức trang trí trong cuộc sống
II. C¸ch sö dông mµu sắc trong trang trÝ.
Chú ý lắng nghe và ghi nhớ
- Hòa sắc nóng
- Hòa sắc l¹nh.
- Hào sắc tương đồng
- Hòa sắc bổ túc
- Hòa sắc tương phản
Hơn 70% HS biết cách sử dung màu trong trang trí
Bài tập:
Hơn 70% HS tô màu cho bài vẽ trang trí có hòa sắc đảm bảo tính đặc trưng của hình thức vẽ trang trí.
I. Mµu sắc trong c¸c h×nh thøc trang trÝ.
- Mµu s¾c rÊt phong phó và mang đặc trưng riêng của từng hình thức trang trí
- VD: Trong trang trí s¸ch b¸o, t¹p chÝ thường dung các màu gây ấn tượng mạnh
II. C¸ch sö dông mµu sắc trong trang trÝ.
- Tìm hiểu đặc trưng của hình thức trang trí,
- Chon màu sắc thể hiện.
 + Hòa sắc nóng
 + Hòa sắc l¹nh. +Hào sắc tương đồng
 + Hòa sắc bổ túc
 + Hòa sắc tương phản
III/ Thực hành
IV. Kiểm tra đánh giá bài học.
* Kiểm tra
Thời lượng: 3 phút
Nội dung: 
Kiểm tra kiến thức đã học
Gv treo mét sè bµi vÏ vµ gîi ý HS nhËn xÐt về màu sắc
+Sử dụng hòa sắc gì?
+Màu chủ đạo là màu nào?
+Cách sử dụng màu như thế là hợp lí chưa? Vì sao?
a) Mục đích:
Giúp HS khắc sâu kiến thức bài học
b) Cách thức tổ chức hoạt động:
GV trực tiếp đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức HS
c) Sản phẩm hoạt động của HS
 HS trả lời và biết nhận, bổ sung ý kiến trình về nội dung kiểm tra.
* Đánh giá, tổng kết về kết quả giờ học.
 Nhận xét quá trình hoạt động học tập của HS
V.Ruùt kinh nghieäm.
* Ưu điểm:
 ..
* Hạn chế:

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_6_tiet_12_bai_11_ve_trang_tri_mau_sac_t.doc