Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Tiết 34+35: Kiểm tra học kì 2 - Trường THCS Tiên Thắng

Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Tiết 34+35: Kiểm tra học kì 2 - Trường THCS Tiên Thắng

A. Lí thuyết

Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam. Biết tranh dân gian Đông Hồ “Đám cưới chuôt”.

( 1,0đ) Nội dung và hình thức bức tranh đám cưới chuột.

 (2,0đ) 3.0®

=30%

B. Thực hành

Nội dung tư tưởng chủ đề Xác định được nội dung phù hợp với đề tài ( 1,0đ) Thể hiện được tình cảm của bức tranh(1,5đ) Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc (0,5®) 3.0®

=30%

Hình ảnh Hình ảnh thể hiện được nội dung(1,0đ) Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống(0,5đ) 1.5®

=15%

Bố cục Sắp xếp được bố cục đơn giản(0,5đ) Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn (1.0®) 1.5®

=15%

Màu sắc Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt

( 1.0 đ) 1.0®

=10%

Tæng 3,0® 4,0® 1.0® 2.0® 10®

=100%

 70% 30%

 

doc 4 trang Hà Thu 30/05/2022 2080
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Mĩ thuật Lớp 6 - Tiết 34+35: Kiểm tra học kì 2 - Trường THCS Tiên Thắng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI DẠY
(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)
Trường: THCS Tiên Thắng
Tổ: KHXH
Họ và tên giáo viên:
Nguyễn Duy
TÊN BÀI DẠY: THI HỌC KÌ I
Môn học/Hoạt động giáo dục: Mĩ Thuật; lớp: 6A, 6B, 6C
Thời gian thực hiện: (2 tiết)
Tiết: 34,35
I. MA TRẬN:
A. Lí thuyết
Néi dung kiÕn thøc
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông ë møc ®é thÊp
VËn dông ë møc ®é cao
Tæng
Giới thiệu một số tranh dân gian Việt Nam.
Biết tranh dân gian Đông Hồ “Đám cưới chuôt”.
( 1,0đ)
Nội dung và hình thức bức tranh đám cưới chuột.
 (2,0đ)
3.0®
=30%
B. Thực hành	
Néi dung kiÕn thøc
NhËn biÕt 
Th«ng hiÓu
VËn dông ë møc ®é thÊp
VËn dông ë møc ®é cao
Tæng
Nội dung tư tưởng chủ đề
Xác định được nội dung phù hợp với đề tài ( 1,0đ)
 Thể hiện được tình cảm của bức tranh(1,5đ)
Nội dung tư tưởng mang tính giáo dục cao, phản ánh thực tế sinh động, có chọn lọc (0,5®)
3.0®
=30%
Hình ảnh
 Hình ảnh thể hiện được nội dung(1,0đ)
Hình ảnh chọn lọc, đẹp, phong phú, phù hợp với nội dung, gần gũi với cuộc sống(0,5đ)
1.5®
=15%
Bố cục
Sắp xếp được bố cục đơn giản(0,5đ)
Bố cục sắp xếp đẹp, sáng tạo, hấp dẫn (1.0®)
1.5®
=15%
Màu sắc
Màu vẽ có trọng tâm, có đậm nhạt
( 1.0 đ)
1.0®
=10%
Tæng
3,0®
4,0®
1.0®
2.0®
10®
=100%
70%
30%
Phòng GD và ĐT huyện Tiên Lãng THI HỌC KÌ II
 Trường THCS Tiên Thắng Môn: Mĩ thuật- Lớp 6 
 Năm học: 2020-2021 
 Thời gian: 90 phút 	
Điểm
Lời phê của giáo viên
§Ò bµi:
A. Lí thuyết:(3đ)
Trình bày nội dung và hình thức bức tranh “Đám cưới chuột” (Tranh Đông Hồ)
B. Thực hành:(7đ)
 Em hãy vẽ một bức tranh về đề tài"Quê hương em" ( Vẽ trên giấy A4, màu tự chọn).
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
Lí thuyết(3đ)
*Nội dung:
- Tranh thuộc đề tài trào lộng, châm biếm, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
- Đám cưới của nhà họ Chuột, muốn được yên lành, vui vẽ thì phải có lễ vật hậu hĩnh cho Mèo.
*Hình thức:
Bức tranh diễn tả một đám rước rất vui với kèn, trống, cờ quạt, mũ, kiệu....chỉnh tề. Chú rễ chuột cưỡi ngựa hồng đi trước, cô dâu chuột ngồi kiệu theo sau. Đám rước diễn ra trong không khí trang nghiêm. Bố cục thuận mắt, màu sắc tươi tắn. Chữ trong tranh vừa minh họa cho chủ đề vừa làm bố cục trong tranh chặt chẽ hơn.
Thực hành(7đ)
- Néi dung t­ t­ëng mang tÝnh gi¸o dôc cao, ph¶n ¸nh th­c tÕ sinh ®éng (3.0đ)
- H×nh ¶nh sinh ®éng ®Ñp phong phó, phï hîp víi néi dung (1,5®)
- Bè côc ®Ñp, s¸ng t¹o, hÊp dÉn (1,5đ)
- Màu s¾c hµi hoµ, râ träng t©m,có ®Ëm nhạt(1,0® )

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_mi_thuat_lop_6_tiet_3435_kiem_tra_hoc_ki_2_truong_th.doc