Bài tập môn Toán Lớp 6

Bài tập môn Toán Lớp 6

(Bản scan)

X, -r

Bài 3: (1,5 điểm) Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: giỏi, khá, trung bình, số học sinh giỏi chiêm 20% sô học sinh cả lớp. Sô học sinh còn lại băng - sô học sinh trung bình (sô học

5

sinh còn lại gồm hai loại: khá, trung bình). Tính số học sinh mỗi loại?

Bài 4: (3,5 điếm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia OA và OB sao cho xÒA = 70°;xÔB = 140°.

a) Trong ba tia OA, OB, Ox tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao?

b) Tính số đo AÒB ?

c) Tia OA có là tia phân giác cùa xÒB không? Vì sao?

d) Vẽ tia Oy là tia đối của tia Ox và Ot là tia phân giác cùa yÔB. Tính so đo BÒt?

 

pdf 24 trang huongdt93 04/06/2022 1240
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài tập môn Toán Lớp 6", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pdfbai_tap_mon_toan_lop_6.pdf