Bài tập Toán Lớp 6 - Chuyên đề: Cộng – Trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc - Hà Phương

Bài tập Toán Lớp 6 - Chuyên đề: Cộng – Trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc - Hà Phương

1. Cộng hai số nguyên

TH 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu: ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.

TH 2: Cộng hai số nguyên khác dấu: ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả dấu có giá trị tuyệt đối lớn hơn

*Tính chất phép cộng hai số nguyên:

 (1) Giao hoán: a + b = b + a (2) Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)

 (3) Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a (4) Hai số có tổng bằng 0 là hai số đối nhau

2. Phép trừ hai số nguyên: a – b = a + (-b)

3. Quy tắc dấu ngoặc:

TH 1: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu (-) đằng trước, ta phải đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc: dấu (+) đổi thành dấu (-) và dấu (-) đổi thành dấu (+)

TH 2: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu (+) đằng trước thì dấu các số hang trong ngoặc vẫn giữ nguyên.

 

docx 4 trang haiyen789 12970
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Toán Lớp 6 - Chuyên đề: Cộng – Trừ số nguyên, quy tắc dấu ngoặc - Hà Phương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHUYÊN ĐỀ: CỘNG – TRỪ SỐ NGUYÊN, QUY TẮC DẤU NGOẶC
LÝ THUYẾT 
Cộng hai số nguyên 
TH 1: Cộng hai số nguyên cùng dấu: ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu chung trước kết quả.
TH 2: Cộng hai số nguyên khác dấu: ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả dấu có giá trị tuyệt đối lớn hơn
*Tính chất phép cộng hai số nguyên: 
	(1) Giao hoán: a + b = b + a	(2) Kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c)
	(3) Cộng với số 0: a + 0 = 0 + a = a	(4) Hai số có tổng bằng 0 là hai số đối nhau 
2. Phép trừ hai số nguyên: a – b = a + (-b) 
3. Quy tắc dấu ngoặc: 
TH 1: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu (-) đằng trước, ta phải đổi dấu các số hạng trong dấu ngoặc: dấu (+) đổi thành dấu (-) và dấu (-) đổi thành dấu (+)
TH 2: Khi bỏ dấu ngoặc có dấu (+) đằng trước thì dấu các số hang trong ngoặc vẫn giữ nguyên. 
BÀI TẬP VÍ DỤ 
Dạng 1: Cộng trừ số nguyên
Bài 2: Tính nhanh
BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

Tài liệu đính kèm:

  • docxbai_tap_toan_lop_6_chuyen_de_cong_tru_so_nguyen_quy_tac_dau.docx