Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Tiền Phong (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Tiền Phong (Có đáp án)

Bài 3: (1điểm):

Một lớp học có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp.Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại.Tính số học sinh khá của lớp.Tìm tỉ số phần trăm số học sinh khá với số học sinh cả lớp.

Bài 4: (2điểm):Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Ot sao cho góc xOy = 350, góc xOt = 700

a) Tính góc yOt?

b) Tia Oy có là tia phân giác của góc xOt không ? Vì sao?

 

doc 4 trang huongdt93 08/06/2022 1850
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Tiền Phong (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN VĨNH BẢO 
TRƯỜNG THCS 
TIỀN PHONG – VĨNH PHONG
ĐỀ THI KSCL CUỐI HỌC KÌ II
Năm học 2018-2019
MÔN: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
A. TRẮC NGHIỆM: (3đ) Hãy khoanh tròn vào câu đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Cho biết 3 + x = -2 + 3 thì x = ?
A. 8 B. -8	C. 2	D. -2
Caâu 2: Cho bieát –6 . x = 18. Keát quaû ñuùng khi tìm soá nguyeân x laø:
A. –3	B. 3	C. 24	D. 12
Câu3: Giá trị của biểu thức (12-7) x tại x=2 là
A. 58	
B. -58
C. 10
 D. -10
Caâu 4: Treân taäp hôïp soá nguyeân Z, caùc öôùc cuûa –2 laø:
A. 1 vaø –1	B. 2 vaø -2	C. 1; -1; 2; vaø –2	D. 1; -1; 2
Caâu 5: Trong 4 ví duï sau, ví duï naøo khoâng phaûi laø phaân soá:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6: Phân số bằng phân số là:
A. B. 	C. 	D. 
Câu 7: Khi rút gọn phân ta được phân số tối giản là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Caâu 8: Phaân soá lớn hơn phaân soá laø:
A. 	B. 	C. 	D. 
Caâu 9: Keát quaû cuûa pheùp coäng +laø:
A. 	B. 	C. 	 D. 
Caâu10: Keát quaû cuûa pheùp chia laø:
A. 	B. 	 C. 	 D. 
Caâu11: Hoãn soá ñöôïc vieát döôùi daïng phaân soá:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 12: của 60 là:
A. 30
B. 45
C. 60
D. 80
Câu 13:Cho hai góc kề bù trong đó có một góc bằng 700. . Góc còn lại bằng bao nhiêu:
A. 1100
B. 1000
C. 900
D. 1200 
Câu14: xÔy+yÔz=xÔz khi
A.Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz 
B.Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz
C.Tia Oz nằm giữa và cách đều hai tia Ox và Oy 
D.Tia Ox nằm giữa và cách đều hai tia Ox và Oz 	 
Câu 15: Nếu tia Om là tia phân giác của góc xOy biết góc xOy bằng 54 0thì số đo của góc xOm là: 
A. 1080
B. 360 
C. 300
D. 270
II) TỰ LUẬN
Bài 1: (1,5điểm): Thực hiện phép tính (tính nhanh nếu có thể)
36 + (-83) + 564 – 17
 b) 
 c) 
Bài 2: (1,5điểm): Tìm x biết:
a) 35 - x = - 65 b) 	 c) xϵ Ư(-20) ; -12< x ≤ 5
Bài 3: (1điểm):
Một lớp học có 40 học sinh gồm 3 loại: Giỏi, khá, trung bình. Số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp.Số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại.Tính số học sinh khá của lớp.Tìm tỉ số phần trăm số học sinh khá với số học sinh cả lớp.
Bài 4: (2điểm):Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy, Ot sao cho góc xOy = 350, góc xOt = 700
Tính góc yOt?
Tia Oy có là tia phân giác của góc xOt không ? Vì sao?
Bài 5. (1 điểm): 
 a)Cho . Chứng minh : 
 b)Chứng tỏ rằng là phân số tối giản.
UBND HUYỆN VĨNH BẢO 
TRƯỜNG THCS TIỀN PHONG – VĨNH PHONG
ĐÁP ÁN ĐỀ THI KSCL CUỐI HỌC KÌ II 
Năm học: 2018-2019
MÔN: TOÁN 6
)
I)Trắc Nghiệm
Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
D
A
C
C
B
B
C
A
C
A
D
B
A
A
D
II) Tự Luận
Câu 1
nội dung
biểu điểm
a
= (36 + 564) – (83+17)
= 600 – 100 = 500
0,5
b
= ( + ) + = .1+ 
= + = 1
0,5
c
 = = ......= 
0,5
Câu 2
a
35 - x = - 65
x = 35 – (-65)
 x = 100 
0,5
b
 x + =
 x = - 
 x = 
0,5
c
Ư( -20) ={ -1;-2;-4;-5;-10;-20;1;2;4;5;10;20}
Mà xϵ Ư(-20) ; -12< x ≤ 5 nên x ϵ { -20;1;2;4;5}
0,5
Câu 3
Số hs giỏi là: 40.1/5 = 8 (hs)
Số hs còn lại là 40 – 8 = 32 (Hs)
Số hs trung bình là: 32. 3/8 = 12 (hs)
Số hs Khá là: 32 – 12 = 20 (Hs)
0,25
0,25
0,25
0,25
Câu 4
Vẽ hình đúng 0.5 điểm
a
giải thích được Oy nằm giữa Ox và Ot
Tính được góc yot = 350
0,25
0,5
b
Tia Oy nằm giữa Ox và Ot
 góc y0t= goc x0y = 350
=> Tia Oy là tia phân giác của góc xOt
0,25
0,25
0,25
Bài 5:
a
HS làm được :
vậy A < 
0,5
b
Gọi d là ước chung của 12n+1và 30n+2 ta có 
5(12n+1)-2(30n+2)=1 chia hết cho d 
vậy d=1 nên 12n+1 và 30n+2 nguyên tố cùng nhau 
do đó là phân số tối giản
0,5
----------------Hết---------------
BAN GIÁM HIỆU TỔ TRƯỞNG NGƯỜI RA ĐỀ
 Bùi Đức Tuyên Bùi Văn Quyết Nguyễn Thành Dũng

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2018.doc