Đề khảo sát Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Dũng Tiến (Có đáp án)

Đề khảo sát Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Dũng Tiến (Có đáp án)

Câu 1. Cho a, b € Z. Tìm số nguyên x biết x – (a – b) = -12

A. x = 12 -(a–b) B. x = -12-(a–b) C. x = -12+(a–b) D. x = 12 + (a–b)

Câu 2. Kết quả của phép tính: (-2)^3.(-3).5 bằng:

A. 120 B. -120 C.180 D. -180

Câu 3. Kết quả của phép tính 24.(-18) -24.37+24.(-45) bằng:

A. 624 B. -624 C. 2400 D. -2400

Câu 4. Ước chung lớn nhất của 16 và -24 là :

A. 16 B. -8 C. 8 D. 24

 

docx 4 trang huongdt93 08/06/2022 2980
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Dũng Tiến (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS DŨNG TIẾN 
ĐỀ KHẢO SÁT HỌC KÌ II
 Năm học 2018-2019
Môn: TOÁN 6
Thời gian làm bài: 90 phút
I: TRẮC NGHIỆM (3 điểm). Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Cho a, b € Z. Tìm số nguyên x biết x – (a – b) = -12
A. x = 12 -(a–b) 
 B. x = -12-(a–b)
 C. x = -12+(a–b) 
 D. x = 12 + (a–b)
Câu 2. Kết quả của phép tính: (-2)3.-3. 5 bằng:
A. 120
B. -120
C.180
D. -180
Câu 3. Kết quả của phép tính 24.(-18) -24.37+24.(-45) bằng:
A. 624 
B. -624
C. 2400
D. -2400
Câu 4. Ước chung lớn nhất của 16 và -24 là :
A. 16
B. -8
C. 8
D. 24
Câu 5 Trong 4 số sau, số nào không phải là phân sô
A. 3-5 B. 1,5-2 C. 010 D. -11-21
Câu 6. Từ đẳng thức : 4. (-18 ) = (- 6 ). 12 ta có 2 phân số bằng nhau là:
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 7. Rút gọn phân số đến phân số tối giản là: 
 A. 	 B. C. 	 D. 3 câu đều sai
Câu 8. Khi quy đồng mẫu, số nào sau đây là 1 mẫu chung của :
A. 120 
B. 420
C. 840
D. 160
Câu 9 : Tổng các phân số là:
A. 
B. 
C. 
D. 1 
Câu 10. Giá trị của biểu thức A = là:
A. -5 
B. 5
C. 
D. 
Câu 11. Khi đổi ra phân số ta được:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 12. Cho .Giá trị thích hợp của x là :
A. 15
B. 5
C. - 5 
D. -15
Câu 13. Cho hai góc . và là 2 góc: 
A. bù nhau	 B. phụ nhau	 C. kề bù 	D. kề nhau
Câu 14: Từ điểm O trong mặt phẳng kẻ ba tia chung gốc sao cho: . Khi đó:
A. Tia nằm giữa tia và .	B. Tia nằm giữa tia và .	
n
x
m
y
Hình 1
C. Tia nằm giữa tia và .	D. Không xác định được.
Câu 15. Trong hình vẽ 1 có , 
Om là tia Phân giác của góc xOy. Giá trị của góc nOy bằng: 
A. 1500
B. 1350
C. 1200
D. 900
II: TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài 1 (1.5điểm). Thực hiện phép tính:
a, b) c, 
Bài 2 (1.5điểm). Tìm x biết:
a) 5x + 65 = - 110 b) x + 30% x = - 1,3 c, 23x+1 = 54
Bài 3 (1điểm). Kết quả học lực cuối học kỳ I năm học 2012 – 2013 cuả lớp 6A xếp thành ba loại: Giỏi; Khá; Trung bình. Biết số học sinh khá bằng số học sinh giỏi; số học sinh trung bình bằng số học sinh giỏi. Hỏi lớp 6A có bao nhiêu học sinh; biết rằng lớp 6A có 12 học sinh khá? 
Bài 4 (2 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, vẽ hai tia Ot và Oy sao cho ; .
 a, Tính số đo ?
 b, Tia Ot có là tia phân giác của không ? Vì sao?
Bài 5 (1 điểm). 
 Tính tổng: S = 
ĐÁP ÁN
Câu
Nội dung
Điểm
Trắc nghiệm
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
C A D D B B A C D A C D B A B
(3 điểm)
Câu 1
(1.5 điểm)
 =(36 + 564) – (83 +17)
 = 600 – 100
 = 500
= 4 8 + 6 8 + 5 8
= 4+6+5 8
= 154 8
 c, 
 = -5 7 (2 11 + 9 11) + 5 7
 = -5 7. 1 + 5 7 = 0
0.25 đ
 0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
0.25 đ
 0.25 đ
0.25 đ
0.5 đ
Câu 2
(1.5 điểm)
a) 5x + 65 = - 110 
 5x = -110 – 65
 5x = -157
 x = -175 : 5
 x = -35
b) x + 30% x = - 1,3
 x + (30/100)x = -1,3
 x + 0,3x = -1,3
 1,3x = -1.3
 x = -1 
c, 23x+1 = 54
 23x+1 = 54 hoặc 23x+1 =-54
 x= 38 hoặc x= -278 
0.75đ
0.75đ
0.75đ
Câu 3
(1 điểm)
số học sinh giỏi là: 12 : 65 = 10 (học sinh)
số học sinh trung bình là: 10. 140% = 14 (học sinh)
số học sinh của lớp 6A là: 12+10+14=36 (học sinh) 
Vậy số HS lớp 6A là 36 học sinh.
0,25
 0,25
0,25
0,25
Câu 4
(1 điểm)
y
t
 Vẽ hình 
x
O
Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng chứa tia Ox, ta có xÔt < xÔy à Ot nằm giữa Ox và Oy
Nên xÔt + tÔy = xÔy
Hay 65 °+ tÔy = 130 °
tÔy = 65 °
 b, Có Ot nằm giữa Ox và Oy và xÔt = tÔy = 65 °
suy ra Ot là tia phân giác của xÔy
0,5đ
0,5đ
Câu 5
(1 điểm)
S = 
2S = 6 + 3 + 32 + 322 + 328
2S – S = 6- 329 = 6 - 3512 = 3069512. Suy ra S = 3069512

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_khao_sat_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2018_2019_truong.docx