Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Phòng Giáo dục và đào tạo Thanh Oai (Có đáp án)

Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Phòng Giáo dục và đào tạo Thanh Oai (Có đáp án)

Bài 3 (2 điểm).

Chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật là 60m, chiều rộng bằng chiều dài.

 a) Tính diện tích mảnh vườn;

b) Người ta lấy một phần đất để đào ao. Biết diện tích ao là 360m2. Tính diện tích ao.

c) Phần còn lại người ta trồng rau. Hỏi diện tích ao bằng bao nhiêu phần trăm diện tích trồng rau.

Bài 4 (3 điểm). Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 300, xOz = 600.

 a) Tính số đo góc yOz.

 b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc tOz.

 c) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc tOz. So sánh góc tOm và góc xOz.

 d) Chứng tỏ rằng tia Oz là tia phân giác của góc xOm.

 

docx 4 trang huongdt93 08/06/2022 1700
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Phòng Giáo dục và đào tạo Thanh Oai (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THANH OAI
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
NĂM HỌC 2017-2018
Môn: Toán 6
 Thời gian: 90 phút
Bài 1 (2,5 điểm). Thực hiện phép tính (Tính hợp lý nếu có thể):
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
Bài 2 (2 điểm). Tìm x, biết:
 a) 
 b) 
 c) 
 d) 
Bài 3 (2 điểm). 
Chiều dài của một mảnh vườn hình chữ nhật là 60m, chiều rộng bằng chiều dài.
	a) Tính diện tích mảnh vườn;
b) Người ta lấy một phần đất để đào ao. Biết diện tích ao là 360m2. Tính diện tích ao.
c) Phần còn lại người ta trồng rau. Hỏi diện tích ao bằng bao nhiêu phần trăm diện tích trồng rau.
Bài 4 (3 điểm). Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ các tia Oy và Oz sao cho góc xOy = 300, xOz = 600.
	a) Tính số đo góc yOz.
	b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Ox. Tính số đo góc tOz.
	c) Vẽ tia Om là tia phân giác của góc tOz. So sánh góc tOm và góc xOz.
	d) Chứng tỏ rằng tia Oz là tia phân giác của góc xOm.
Bài 5 (0,5 điểm). 
	Cho a; b; c; d thỏa mãn . Chứng minh rằng: 
 .. . . . 
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN LỚP 6 HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2017 - 2018
TT
Đáp án
Điểm
Bài 1
(2,5đ)
a) Tính đúng kết quả: 
0,75
b) Tính đúng kết quả: 
0,75
c) Tính đúng kết quả: 
0,5
d) Tính đúng kết quả: –1
0,5
Bài 2
(2đ)
a) Tìm được 
0,5
b) Tìm được 
0,5
c) Tìm được 
0,5
d) Tìm được 
0,25
0,25
Bài 3
(2đ)
a) Tính được chiều rộng của mảnh vườn bằng: 36(m)
Tính được diện tích mảnh vườn bằng: 2160 (m2)
b) Tính được diện tích ao bằng: 432 (m2)
c) Tính được diện tích trồng rau: 1728 (m2)
Tính được diện tích ao bằng 25% diện tích trồng rau.
0,5
0,5
0,5
0,25
0,25
Bài 4
(3đ)
Vẽ hình đúng đến câu a)
0,25
a) Ch/minh tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz. Tính được góc yOz = 300.
0,5
0,5
b) Lập luận tính được góc tOz = 1200.
0,75
c) Tính được góc tOm = 600 kết hợp góc xOz = 600 Þ góc tOm bằng góc xOz.
0,5
d) Tính được góc zOm = 600 Þ góc zOm bằng góc xOz
Tính được góc xOm = 1200 từ đó chứng tỏ tia Oz nằm giữa tia Ox và Om và kết luận tia Oz là tia phân giác của góc xOm.
0,5
Bài 5
(0,5đ)
0,5
	- Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5
	- Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương.

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2017_2018_phong.docx