Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Quý Đôn (Có đáp án)

Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Quý Đôn (Có đáp án)

Câu 7. ( 2 điểm) Một khu vườn có diện tích 12000 m2 được chia thành các mảnh nhỏ để trồng 4 loại cây ăn quả: cam, táo, xoài, ổi. Diện tích trồng cam chiếm 25% tổng diện tích. Diện tích trồng xoài bằng diện tích còn lại. Diện tích trồng ổi bằng 1,5

lần diện tích trồng táo. Tính diện tích trồng mỗi loại cây.

Câu 8. ( 2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho .

a) Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính .

b) Vẽ Om là tia phân giác của . Chứng tỏ Oy là tia phân giác của ?

c) Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Vẽ tia On sao cho .Tia On có là tia phân giác của không? Vì sao?

 

docx 5 trang huongdt93 08/06/2022 2920
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 - Trường THCS Lê Quý Đôn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD – ĐT QUẬN CẦU GIẤY
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
ĐỀ SỐ 1
(Đề gồm 1 trang)
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II
Năm học 2017-2018
Môn: TOÁN 6
Ngày kiểm tra: 17/04/2018
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)
I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm)
Em hãy trả lời câu hỏi bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng. 
Câu 1. Cho biết . Khi đó giá trị của x là:
x= - 4	B. x=- 2	C. x= 4	D. x= 2
Câu 2. 75% của 60 là
40	B. 80	C. 45	D. 90
Câu 3. Học kì I lớp 6A có 20 học sinh giỏi. Học kì II số học sinh tăng thêm 20%. Số học sinh giỏi của lớp 6A trong học kì II là:
16	B. 24	C. 40	D. 4	
 Câu 4. Biết . Hai góc đó là hai góc
Phụ nhau. 	B. Kề nhau. 	C. Bù nhau 	D. Kề bù.
II. TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 5. (1,5 điểm) Tính hợp lý ( nếu có thể):
 A = 	 b) B = 
Câu 6. (1,5 điểm) Tìm x biết :
	 b) 
Câu 7. ( 2 điểm) Một khu vườn có diện tích 12000 m2 được chia thành các mảnh nhỏ để trồng 4 loại cây ăn quả: cam, táo, xoài, ổi. Diện tích trồng cam chiếm 25% tổng diện tích. Diện tích trồng xoài bằng diện tích còn lại. Diện tích trồng ổi bằng 1,5 
lần diện tích trồng táo. Tính diện tích trồng mỗi loại cây.
Câu 8. ( 2,5 điểm) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho .
Trong ba tia Ox, Oy, Oz tia nào nằm giữa hai tia còn lại? Vì sao? Tính.
Vẽ Om là tia phân giác của . Chứng tỏ Oy là tia phân giác của?
Gọi Ot là tia đối của tia Ox. Vẽ tia On sao cho .Tia On có là tia phân giác củakhông? Vì sao?
Câu 9. ( 0,5 điểm) Cho B = . Hãy so sánh B với 
 ----Hết----
TRƯỜNG THCS LÊ QUÝ ĐÔN
NĂM HỌC 2017-2018
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Môn : TOÁN 6
I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm
Câu 1. A
Câu 2. C
 Câu 3. B
Câu 4. C
PHẦN TỰ LUẬN: (8 điểm)
Câu
Nội dung
Điểm
1
Tính hợp lí(nếu có thể):
1,5
a)
0,75
0,5
= -1 + 1 + (-1) = 1
0,25
b)
B=
0,75
= 
0,25
=
0,25
=
0,25
2
Tìm x
1,5
a)
0,75
0,25
0,25
0,25
b)
0,75
0,25
0,25
 hoặc 
( Nếu chỉ tìm một giá trị cho 0,5 đ)
0,25
3
2
Diện tích trồng cây cam là: 12000.25%=3000(m2)
0,5
Diện tích còn lại của khu vườn là: 12000-3000=9000 (m2)
0,5
Diện tích trồng cây xoài là: 9000. =4800(m2)
0,5
Diện tích còn lại của khu vườn là: 9000-4800=4200(m2)
Diện tích trồng ổi bằng 1,5=lần diện tích trồng táo
 Diện tích trồng ổi bằng tổng diện tích vườn trồng ổi và táo
0,25
Diện tích trồng cây ổi là: 4200. = 2520(m2)
0,25
Diện tích trồng cây táo là: 4200-2520=1680(m2)
0,25
4
Vẽ hình đúng
	n	z	m
	y
 t O x
	n’
0,25
a)
0,75
Trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, ta có:
 Tia Oy nằm giữa Ox và Oz
0,25
Thay số ta có: 
0,5
b)
1,0
Vì Om là tia phân giác của nên 
(1)
0,5
Ta có tia Oy nằm giữa tia Ox và Om(2)( Không cần CM)
Từ (1) và (2) Oy là tia phân giác của
0,5
c)
Có 2 TH:
0,5
TH1: Tia On thuộc nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om. Khi đó, On là tia phân giác góc mOt.
0,25
TH2: Tia On thuộc nửa mặt phẳng không chứa tia Om. Khi đó, On không là tia phân giác của góc mOt.
0,25
5
B=
0,5
B=
0,25
=
0,25

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2017_2018_truong.docx