Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Cán Chu Phìn (Có đáp án)

Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Cán Chu Phìn (Có đáp án)

Câu 4:(2,0đ) Trên đĩa có 24 cái kẹo. Hạnh ăn 25% số kẹo. Sau đó, Lan ăn số kẹo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy cái kẹo?

Câu5:(3,0đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc .

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao?

b) So sánh góc và góc ?

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?

 

doc 4 trang huongdt93 08/06/2022 1720
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Cán Chu Phìn (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN TOÁN- LỚP 6
I- Ma trận đề kiểm tra
 Cấp độ
Chủ đề 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Cấp độ thấp
Cấp độ cao
1. So sánh phân số
Phân số bằng nhau
Biết so sánh hai phân số
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
1
10%
2
2
=20%
2. Các phép tính về phân số 
Biết thực hiện phép cộng,trừ Phân số để tìm số chưa biết trong biểu thức.
Biết biến đổi và suy luận để chứng minh bất đẳng thức phân số.
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
1
10%
2
 2
 =20%
3. Giá trị phân số của một số
Biết tìm giá trị phân số của một số
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
2
20%
 1
 2
=20%
4. Tia phân giác của một góc
Tính góc
- Vận dụng được định nghĩa tia phân giác của một góc để tính các góc .
Số câu 
Số điểm 
Tỉ lệ %
1
1
10%
1
3
30%
2
3
40%
Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
2
2
20%
2
 2
20
2
5
50%
1
1
10%
7
10
=100%
PHÒNG GD-ĐT MÈO VẠC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
Trường PTDTBT THCS CÁN CHU PHÌN MÔN SỐ HỌC – LỚP 6
ĐỀ PHỤ
 (Thời gian 90 phút không kể giao đề)
I.TRẮC NGHIỆM (2 điểm) Chọn đáp án đúng
Câu 1 . Phân số bằng với phân số là:
 A. B.	C.	D.
Câu 2 .Cho và là hai góc kề bù. Biết góc , số đo góc là:
 A. 	 B.	C.	D.
II.TỰ LUẬN (8 điểm)
Câu 1:( 1đ ) So sánh phân số
 a) và 
 b) và 
Câu 2:(1 đ) Tìm x, biết:
x+= b) =
Câu 4:(2,0đ) Trên đĩa có 24 cái kẹo. Hạnh ăn 25% số kẹo. Sau đó, Lan ăn số kẹo còn lại. Hỏi trên đĩa còn mấy cái kẹo?
Câu5:(3,0đ) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc.
a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao?
b) So sánh gócvà góc ?
c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao?
Câu6:(1,0đ) Chứng minh rằng:
 ************************Hết**********************
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ THANG ĐIỂM BÀI KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN: Toán 6 
Trắc nghiệm
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
Câu1
C
Ta có: ==
1
Câu2
B
 = , =
Vì nên 
1
Tự luận
Câu
Ý
Nội dung
Điểm
Câu1
a)
Ta có: ==
0,5
b)
 = , =
Vì nên 
0,5
Câu2
a)
x+= 
0,5
b)
=
=
0,5
Câu3
2,0đ
Số kẹo Hạnh đã ăn là : = .= 6 (cái)
Số kẹo còn lại trên đĩa sau khi Hạnh đã ăn : 24-6=18 (cái)
 Số kẹo Lan ăn : (cái)
Vậy số kẹo còn lại trên đĩa là: 24- (6+8) =10 (cái)
 0,5
0,5
0,5
 0,5
Câu4
3,0đ
a)
b)
- Vẽ hình đúng:
 y t
650
 O x
* Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không ? Tại sao?
Trên nửa mp bờ chứa tia Ox ta có: 
Nên tia Ot là tia nằm giữa hai tia Ox và Oy (1)
* So sánh và : Từ (1) suy ra :	
Lại có : = 650 . Vậy (2)
0,5
1
0,5
0,5
c)
* Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không ? Vì sao ?
Từ (1) và (2) suy ra Ot là tia phân giác của góc xOy
0,5
Câu6
1,0đ
Ta có: 
0,5
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_truong_thcs_can_chu_phin.doc