Đề kiểm tra Học kì 2 Toán học Khối 6 (Có đáp án)

Đề kiểm tra Học kì 2 Toán học Khối 6 (Có đáp án)

Câu 5 (1,5 điểm): Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Biết số học sinh Trung bình chiếm số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp ?

Câu 6 (2,5điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om vẽ = 500 , = 1000 .

a. Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ?

b. Tính ?

c. Tia On có là tia phân giác của góc mOt không ? vì sao ?

d. Gọi Oy là tia phân giác của . Tính ?

 

doc 5 trang huongdt93 08/06/2022 1260
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 2 Toán học Khối 6 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 6
NĂM HỌC:2012-2013
CHỦ ĐỀ
TỰ LUẬN
TỔNG ĐIỂM 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Phân số. Phân số bằng nhau. Tính chất cơ bản của phân số
Biết khái niệm phân số; biết khái niệm hai phân số bằng nhau 
Vận dụng được tính chất cơ bản của phân số trong tính toán với phân số.
Số câu 
1(1a)
 0,5 đ 
1(1b)
 0,5đ 
2
1đ 
Các phép tính về phân số. Hỗn số, số thập phân, phần trăm
Làm đúng dãy các phép tính với phân số, số thập phân.
Số câu 
2( 3, 4)
4đ 
2
4đ 
Ba bài toán cơ bản về phân số
Làm được các bài tập đơn giản thuộc 3 dạng toán cơ bản về phân số
Số câu 
1 (5)
1,5đ 
1
1,5đ 
Góc
Hiểu khái niệm tia phân giác
Biết vẽ góc, tia phân giác của một góc
Biết vẽ góc, tia phân giác của một góc, tính được số đo góc.
Số câu 
2(6a,c)
1,5
2(6b,d)
1đ 
4
2,5đ 
Đường tròn. Tam giác
- Biết khái niệm tam giác
Biết vẽ tam giác, biết gọi tên và kí hiệu tam giác
Số câu 
1(2a)
0,5đ
1(2b)
0,5đ
2
1đ 
TỔNG 
2
1đ 
4
2,5đ 
5
6,5 
11
10đ; 
ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 6
Năm học: 2012 - 2013
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
Họ và tên: ...........................................................................
Câu 1(1 điểm): Phát biểu quy tắc rút gọn phân số ? 
Áp dụng: rút gọn phân số sau đến tối giản 
Câu 2 (1 điểm): Tam giác ABC là gì ? Em hãy vẽ tam giác ABC biết AB = 1,5 cm; AC = 3cm; BC = 4 cm.
Câu 3 (2 điểm): Thực hiện các phép tính sau (tính nhanh nếu có thể) 
a) 	b) 
Câu 4 (2 điểm): Tìm x, biết:
a) 	b) 
Câu 5 (1,5 điểm): Một lớp học có 45 học sinh gồm ba loại: Giỏi, Khá, Trung Bình. Biết số học sinh Trung bình chiếm số học sinh cả lớp và 75% số học sinh Khá là 12 em. Tìm số học sinh Giỏi của lớp ?
Câu 6 (2,5điểm) : Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Om vẽ = 500 , = 1000 .
Tia nào nằm giữa hai tia còn lại ? Vì sao ? 
Tính? 
Tia On có là tia phân giác của góc mOt không ? vì sao ? 
Gọi Oy là tia phân giác của . Tính ? 
-----Chúc các em thi tốt !-----
ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN: TOÁN 6
Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
CÂU
ĐÁP ÁN
ĐIỂM
1
- Phát biểu đúng:
0,5
 = 
0,5
2
- Phát biểu đúng:
0,5
Vẽ đúng
0,5
3
a) 
0,5
0,5
b) 
0,5
0,5
4
a) 
0,25
0,25
b) 
0,5
0,5
0,5
5
Tìm đúng số HS trung bình: (HS)
Tìm đúng số HS khá: 12:75% = 16 (HS)
Tìm đúng số HS giỏi: 45 - (10+16) = 19(HS)
0,5
0,5
0,5
6
Vẽ hình đúng
0,5
a) Tia Om nằm giữa hai tia còn lại vì < (500 <1000 ).
0,5
b) Lập luận tính được: = 500 
0,5
c) Giải thích được Tia On là tia phân giác của 
0,5
d) Lập luận tính được = 750
0,5

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_toan_hoc_khoi_6_co_dap_an.doc