Bộ đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Trần Mai Ninh (Có đáp án)

Bộ đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Trần Mai Ninh (Có đáp án)

Câu 2 (3 điểm): Tìm số tự nhiên x biết:

 a) 2x +27= 55

b) 76 – 6(x - 1) = 10

c) 3.4x - 7 = 185

d) x : 17 và 30 < x=""><>

Câu 3 (1 điểm): Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 15 là ước của 30 bằng hai cách.

Câu 4 (2.5 điểm): Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Trên tia Ox lấy hai điểm B, C sao cho O, C nằm cùng phía đối với điểm B

a) Kể tên các tia đối nhau gốc O .

b) Kể tên các tia trùng nhau gốc C.

c) Trên tia đối của tia Ox vẽ điểm M . Trong ba điểm O, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? vì sao?.

 

doc 6 trang haiyen789 11260
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề kiểm tra giữa kỳ I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2020-2021 - Trường THCS Trần Mai Ninh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRUỜNG THCS TRẦN MAI NINH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: Toán lớp 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHẴN
Câu 1 (3 điểm) Thực hiện phép tính:
 a) 23. 79 + 21. 23 - 140 	 
 	b) 300 : 4 + 300 : 6 – 25
 	c) 276 : [110 – (17 – 9 )2] – 20210 
d) 620 : (615.25 + 615.11)
Câu 2 (3 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
 a) 2x +17= 45	
 b) 35 – 5(x - 1) = 10
 c) 	
 d) x 19 và 30 < x < 100
Câu 3 (1 điểm): Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 15 là ước của 28 bằng hai cách.
Câu 4 (2.5 điểm): Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại A. Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho A, C nằm cùng phía đối với điểm B.
a) Kể tên các tia đối nhau gốc A.
b) Kể tên các tia trùng nhau gốc C. 
c) Trên tia đối của tia Ax vẽ điểm M . Trong ba điểm A, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? vì sao?.
Câu 5 (0.5 điểm) Cho A = 7 + 72 + 73 + 74 + + 7119 + 7120.
 Chứng minh A chia hết cho 57
--------- Hết -----------
TRUỜNG THCS TRẦN MAI NINH
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KỲ I
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN: Toán lớp 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ LẺ
Câu 1 (3 điểm): Thực hiện phép tính:
 	a) 26. 73 + 27. 26 - 170 	 
b) 240 : 4 + 240 : 6 – 15
c) 340 : [93 – (16 – 11 )2] – 20210 
d) 720 : (715.15 + 715.34)
Câu 2 (3 điểm): Tìm số tự nhiên x biết:
 a) 2x +27= 55	
b) 76 – 6(x - 1) = 10
c) 	
d) x 17 và 30 < x < 100.
Câu 3 (1 điểm): Viết tập hợp A các số tự nhiên nhỏ hơn 15 là ước của 30 bằng hai cách.
Câu 4 (2.5 điểm): Vẽ hai đường thẳng xy và zt cắt nhau tại O. Trên tia Ox lấy hai điểm B, C sao cho O, C nằm cùng phía đối với điểm B
a) Kể tên các tia đối nhau gốc O .
b) Kể tên các tia trùng nhau gốc C.
c) Trên tia đối của tia Ox vẽ điểm M . Trong ba điểm O, B, M điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? vì sao?.
Câu 5 (0.5 điểm): Cho D = 6 + 62 + 63 + 64 + + 6120
	 Chứng minh D chia hết cho 43
--------- Hết -----------
GỢI Ý CHẤM KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020
MÔN TOÁN – LỚP 6 (ĐỀ LẺ) 
Câu
ý
Nội dung
Điểm
Câu 1
(3đ )
a
26. 73 + 27. 26 - 170= 26. (73 + 27) -170
 = 2600 – 170 = 2430
0,75đ
b
 240 : 4 + 240 : 6 – 15 = 60+40 -15 = 85
0,75đ
c
340 : [ 93 – ( 16 – 11 )2 ] – 20210 = 340 : [ 93 – 25 ] -1
 = 340: 68 -1
 =5-1=4 
0,75đ
d
 720 : (715.15 + 715.34) = 720: 717 = 73 = 343
0,75đ
Câu 2
(3đ)
a
 2x +27= 55
2x = 28
x = 14
0,75
b
76 – 6(x - 1) = 10
6( x-1) = 66
x-1 =11
x=12
0,75
0,75
c
 3. 4x = 192
4x = 64
 x =3 
d
0,75
Câu 3
(1đ)
Cách 1: Liệt kê 
Cách 2: chỉ ra tính chất đặc trưng 
0.5
0.5
Câu 4
(2.5đ)
a
b
c
Các tia đối nhau gốc O x
 Tia Ox và tia Oy B
 Tia Oz và tia Ot C t
 O
 z M
 Các tia trùng nhau gốc C
 Tia CB và tia Cx y
 Tia CO và Cy
O nằm giữa B và M
Vì B thuộc tia Ox, M thuộc tia đối của tia Ox nên hai tia OB và OM đối nhau suy ra O nằm giũă B và M
1.0
0,5 đ
1.0
Câu 5
(0.5đ)
Tổng A có 120 số hạng, nhóm 3 số thánh một nhóm ta được 40 nhóm
A = (6 + 62 + 63) + (64 +65+66)+ +(6118 + 6119 + 6120)
 = 6.( 1+6+62) + 64(1+6+62)+ + 6118(1+6+62)
 = 6.43 + 64.43+ + 6118. 43
 = 43. ( 6+64+ +6118) chia hết cho 43
0,25đ 
0,25 đ
 Lưu ý: -Bài 4 không có hình vẽ hoặc hình vẽ sai thì bài hình không chấm điểm 
 - Các cách giải khác đúng, phù hợp thì cho điểm tương đương 
GỢI Ý CHẤM KHẢO SÁT GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020
MÔN TOÁN – LỚP 6 (ĐỀ CHẴN) 
Câu
ý
Nội dung
Điểm
Câu 1
(3đ )
a
23. 79 + 21. 23 – 140 = 23. (79 + 21) -140
 = 2300 – 140 = 2160
0,75đ
b
300 : 4 + 300 : 6 – 25 = 75 + 50 -25 = 100
0,75đ
c
276 : [ 110 – ( 17 – 9 )2 ] – 20210 = 276 : (110 – 64) – 1
 = 276 : 46 – 1
 = 5 
0,75đ
d
 620 : (615.25 + 615.11) = 620: 617 = 63 = 216
0,75đ
Câu 2
(3đ)
a
 2x +17= 45
2x = 28
x=14
0,75
b
 35 – 5(x - 1) = 10
x-1 = 25:5
x = 6
0,75
0,75
c
2x =32
X= 5 
d
0,75
Câu 3
(1đ)
Cách 1: Liệt kê 
Cách 2: chỉ ra tính chất đặc trưng 
0.5
0.5
Câu 4
(2.5đ)
a
b
c
Các tia đối nhau gốc A x
 Tia Ax và tia Ay B
 Tia Az và tia At C t
 A
 z M
 Các tia trùng nhau gốc C
 Tia CB và tia Cx y
 Tia CA và Cy
A nằm giữa B và M
Vì B thuộc tia Ax, M thuộc tia đối của tia Ax nên hai tia AB và AM đối nhau suy ra A nằm giũă B và M
1.0
0,5 đ
1.0
Câu 5
(0.5đ)
Tổng A có 120 số hạng, nhóm 3 số thánh một nhóm ta được 40 nhóm
A = (7 + 72 + 73) + (74 +75+76)+ +(7118 + 7119 + 7120)
 = 7.( 1+7+72) + 74(1+7+72)+ + 7118(1+7+72)
 = 7.57 + 74.57+ + 7118. 57
 = 57. ( 7+74+ +7118) chia hết cho 57
0,25đ 
0,25 đ
 Lưu ý: -Bài 4 không có hình vẽ hoặc hình vẽ sai thì bài hình không chấm điểm 
 - Các cách giải khác đúng, phù hợp thì cho điểm tương đương 

Tài liệu đính kèm:

  • docbo_de_kiem_tra_giua_ky_i_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2020_2021_tr.doc