Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Cao Minh (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Cao Minh (Có đáp án)

Câu 1. Cho 5 – x = -7. Ta có

A) x = 5 - 7 B) x = -7 - 5 C) -x = - 7 -5 D) - x = 5 + 7

Câu 2. Tích của hai số nguyên âm là một số

A) Nguyên âm B) Nguyên dương C) Bằng 0 D) Khác 0

Câu 3. Hãy chọn câu sai

A) a.(b+c)=ab+ac B) a.(d+c)=ad+ac C) a.(b-c)=ab-ac D) b.(a+c)=ab+ac

Câu 4. Số nguyên dương nhỏ nhất có 6 ước là:

A) 3 B) 4 C)6 D) 9

 

doc 4 trang huongdt93 08/06/2022 1760
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Cao Minh (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS CAOMINH
ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 6 NĂM HỌC 2018–2019
(Đề thi gồm 2 trang)
(Thời gian90 phút không kể giao đề)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
Chọn một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1. Cho 5 – x = -7. Ta có
A) x = 5 - 7
B) x = -7 - 5
C) -x = - 7 -5
D) - x = 5 + 7
Câu 2. Tích của hai số nguyên âm là một số
A) Nguyên âm
B) Nguyên dương
C) Bằng 0
D) Khác 0
Câu 3. Hãy chọn câu sai
A) a.(b+c)=ab+ac
B) a.(d+c)=ad+ac
C) a.(b-c)=ab-ac
D) b.(a+c)=ab+ac
Câu 4. Số nguyên dương nhỏ nhất có 6 ước là:
A) 3
B) 4
C)6
D) 9
Câu 5. Số nào sau đay không là phân số: 
A) 
B) 
C) 
D) 
Câu 6. Phân số nào dưới đây bằng phân số 
A) 
B) 
C) 
D) 
Câu 7. Rút gọn ta được phân số tối giản là
A) 
B) 
C) 
D) 
Câu 8. Mẫu chung của các phân số ; ; ; không phải là:
A) 48
B) 72
C) 144
D) 288
Câu 9. Kết quả của phép tính là:
A) 
B) 
C) 0
D) 
Câu 10. Kết quả của phép tính là:
A) 
B) 
C) -2 
D) Kết quả khác
Câu 11. Chọn câu đúng
A) 
B) 
C) 
D) Kết quả khác
Câu 12. Biết của một số bằng 35. Số đó là
A) 
B) 20
C) 30
D) 
Câu 13. Hãy chọn câu sai
A) Góc bẹt có hai cạnh cùng thuộc một đường thẳng
B) Góc có hai cạnh cùng thuộc một đường thẳng là góc bẹt
C) Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau
D) Góc bẹt có số đo bằng 1800
Câu 14. Tia Ox nằm giữa hai tia Oy và Oz thì:
A) xÔy+zÔy=xÔz
B)xÔz +zÔy= xÔy
 C) xÔy+zÔy=xÔz
D) xÔy+zÔx=yÔz
Câu 15. Tia Ot là tia phân giác của aÔb nếu
A) aÔt+tÔb=aÔb
B) aÔt=tÔb
 C) aÔt+tÔb=aÔb và aÔt=tÔb
D) Cả A, B, C đều đúng
II. TỰ LUẬN (7 điểm). 
Bài 1. Tính giá trị các biểu thức (1,5 điểm) 
a) 15.(-37) + 450	b) 	c) 
Bài 2. Tìm x biết (1,5 điểm) 
a) 2x + 35 = 15	b) + x = 
c) Tìm x € Z để phân số có giá trị nguyên A= 
Bài 3. (1 điểm) 
Một lớp học có 48 học sinh, Trong đó có 50% số học sinh đạt loại khá, số học sinh đạt loại giỏi bằng số học sinh khá,còn lại là số học sinh trung bình và yếu. Hỏi lớp đó có bao nhiêu học sinh trung bình và học sinh yếu?
Bài 4. (2 điểm) 
Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox vẽ góc xOy và góc xOz sao cho :, .
a) Tính góc yOz
b) Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz. Tia Ox có là tia phân giác của góc yOt không ? Vì sao ?
Bài 5. (1,0 điểm) 
a) Tính A = 
b) Tính giá trị của biểu thức sau
A=
----------------- Hết ------------------
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
HƯỚNG DẪN, BIỂU ĐIỂM CHẤM
TRƯỜNG THCS CAO MINH
ĐỀ TOÁN 6 HỌC KỲ II (2018-2019)
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
C
B
D
B
C
B
D
A
D
B
D
B
B
D
C
(Mỗi câu trả lời đúng được 0,2 điểm)
II. TỰ LUẬN (7 điểm)
Bài
Yêu cầu cần đạt
Điểm
Bài 1
(1,5đ)
a) 15.(-37) + 450 = - 555 + 450 = -105
0,25x2
b) = = 
= 
0,25
0,25
c) 
0,25
0,25
Bài 2
(1,5đ)
a) 2x + 35 = 15 => 2x = 15 - 35 =>
 ... => 2x = -20 => x = -10
0,25
0,25
b) + x = 	 => 
.... => 
...... => x= 
0,25
0,25
c) Để A= là số nguyên thì -5 chia hết cho x + 3
 hay x + 3 là ước của -5
x + 3 =1 => x = 3
x + 3 = -1 => x = 1
x + 3 = 5 => x = 2	(0,75)
......
0,25
0,25
Bài 3
(1,0đ)
Tính được số HS khá: 24HS
Tính được số HS còn lại 24 HS
Tính được số HS giỏi: 20 HS
Tính được số HS TB yếu: 4 HS
0,25
0,25
0,25
0,25
Bài 4
(2,0đ)
Vẽ hình đúng, chính xác
0,5
a) Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox có góc 
xOy = 50o < xOz = 130o .
 Suy ra tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
 50o + = 130o =80o
0,25
0,25
0,25
b) Vì ...
 và 
 Mà tia Ox nằm giũa hai tia Oy và Ot
 Suy ra tia Ox là tia phân giác của góc yOt
0,25
0,25
0,25
Bài 5
(1,0đ)
a) A = 
= .................. = .
0,25
0,25
b) A== 
 A- 
 A=-
0,25
0,25
Tổng
10 điểm
Chú ý:
- Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa;
- Vẽ hình sai không chấm, không vẽ hình làm đúng phần nào cho nửa số điểm phần đó;
- Trong một câu nếu phần trên sai thì không chấm phần dưới, đúng đến đâu cho điểm đến đó;
- Trong một bài có nhiều câu nếu HS công nhận KQ câu trên để làm câu dưới mà đúng vẫn chấm điểm.
---------------- Hết------------------

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2018.doc