Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Thắng Thủy (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Thắng Thủy (Có đáp án)

Câu 1. Tìm x biết

A.48 B. 54 C.18 D.27

Câu 2. Kết quả phép tính bằng\:

A.-24 B. -72 C.24 D.72

Câu 3. Kết quả của phép tính bằng:

A.2019 B. 201900 C.-2019 D.-201900

Câu 4 Tập các ước của -8 là :

A. {-1; -2; -4; -8} B. {1; 2; 4; 8}

C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8} D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8}

 

doc 7 trang huongdt93 08/06/2022 1440
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Thắng Thủy (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS
THẮNG THỦY - VĨNH LONG
ĐỀ KSCL HỌC KÌ II
Năm học 2018 - 2019
Môn: Toán 6
(Đề thi gồm 02 trang)
(Thời gian: 90 phút không kể giao đề)
PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Chọn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Tìm x biết 
A.48
B. 54
C.18
D.27
Câu 2. Kết quả phép tính bằng\:
A.-24
B. -72
C.24
D.72
Câu 3. Kết quả của phép tính bằng:
A.2019
B. 201900
C.-2019
D.-201900
Câu 4 Tập các ước của -8 là :
A. {-1; -2; -4; -8}
B. {1; 2; 4; 8}
C. {1; 2; 4; 8; -1; -2; -4; -8}
D. {1; 2; 4; 8; 0; -1; -2; -4; -8}
Câu 5. Cho A={-3;0;8}có tất cả bao nhiêu phân số với 
A.4
B. 5
C.6
D.7
Câu 6.Trong các kết luận sau, kết luận nào là đúng khi nói về hai phân số bằng nhau? 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 7. Rút gọn phân số 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 8 :Cho phân số và 0 sắp xếp các phân số theo thứ tự tăng dần là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 9.Tổng và 
A.0
B. 
C. 
D. 
 Câu 10.Tích và là
A.
B. 
C. 
D. 
Câu 11.Hỗn số - viết dưới dạng phân số là: 	 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 12. Tìm 10% của 25 là
A. 2,5
B. 25
C. 250
D. 2500
Câu 13. Đường thẳng a và đường thẳng b cắt nhau tại điểm O số cặp mặt phẳng đối nhau trên hình là:
A.1
B.2
C.3
D.4
Câu 14. Cho 
A.Tia Oy nằm giữa hai tia Ox,Oz
B Tia Ox nằm giữa hai tia Oy,Oz
C. Tia Oz nằm giữa hai tia Ox,Oy 
D. Không có tia nào nằm giữa hai tia còn lại
Câu 15.Cho biết tia Oz là tia phân giác của góc xOt biết góc khi đó 
A. 
B. 
C. 
D. 
PHẦN TỰ LUẬN: (7,0 điểm)
Bài 1.(1,5 điểm)Thực hiện phép tính bằng cách hợp lý (nếu có thể)
(-36) .73 + 73 . (-63) - 73
 c. 
Bài 2.(1,5 điểm)
a) b) c. 
Bài 3.(1,0 điểm)
Kết quả xếp loại học lực cuối kì I của lớp 6A gồm 3 loại: Giỏi, khá và trung bình. Trong đó số học sinh đạt loại khá là 30 em. Biết rằng số học sinh đạt loại trung bình bằng số học sinh khá, số học sinh khá bằng số học sinh cả lớp .
a.Tính số học sinh đạt loại trung bình của lớp 6A?
b.Tính số học sinh giỏi của lớp 6A.
Bài 4.(2,0 điểm)
 Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho và .
a) Tính số đo ?
b) Vẽ Om là tia đối của tia Ot. Tia Ot có là tia phân giác của góc mOy không ? Vì sao?
Bài 5.(1,0 điểm)
Cho biểu thức: B = 
a, Tìm n để biểu thứ B là một phân số
b. Tìm số tự nhiên n để phân số B = đạt giá trị lớn nhất. Tìm giá trị lớn nhất đó.
-----------------Hết-----------------
UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS
THẮNG THỦY - VĨNH LONG
ĐỀ KSCL HỌC KÌ II
Năm học 2018 - 2019
Môn: Toán 6
(Đáp án gồm 03 trang)
(Thời gian: 90 phút không kể giao đề)
PHẦN I: Trắc nghiệm (3,0 điểm)
Mỗi đáp án chọn đúng cho 0,2 điểm
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đ.A 
B
D
D
C
C
B
C
A
D
A
B
A
B
B
C
PHẦN II: Tự luận (7,0 điểm)
Bài
Đáp án
Biểu điểm
1
a
(0,5đ)
a) 
 (-36) .73 + 73 . (-63) - 73
= 73[ (-36)+(-63) – 1]
= 73.(-100)=-7300
0,25
0,25
b
(0,5đ)
b) 
=
 = 
0,25
0,25
c
(0,5đ)
c) 
 = 
= = = 
0,25
0,25
2
a
(0,5đ)
10 – x = 15 – 51
10 – x = -36 
x = 10- (-36) 
x = 46 .
Vậy x = 46
0,25
0,25
b
(0,5đ)
b) Theo bài ra ta có:
0,25
0,25
c
(0,5đ)
c) Theo bài ra ta có: 
 =
 =
 2x - = hoặc 2x - = 
 2x =+ 2x =+ 
 2x = 2x = 
 x = :2 x = :2
 x= x= 
0,25
0,25
3
(1,0đ)
Số học sinh trung bình là (hs)
 Số học sinh lớp 6A là 30: = 45 ( hs)
Số học sinh giỏi là 45 – 30 – 5 = 10 ( hs).
0,5
0,25
0,25
4
(2,0đ)
Vẽ hình đúng 
a/ Trong ba tia Ox , Oy và Ot thì tia Ot nằm giữa hai tia Ox và Oy vì 
 Vì Oy nằm giữa Ox và Ot nên ta có:
 b)Ta có: . (Hai góc kề bù)
Ta có: . (Hai góc kề bù)
Tia Ot có là tia phân giác của góc 
( )
0,5
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
0,25
5
a
(0,5đ)
a) Để B = là một phân số thì:
Vậy thì B là một phân số
0,25
0,25
b
(0,5đ)
b) B = = .
B đạt GTLN khi đạt GTLN. Vì 11 > 0 và không đổi nên đạt GTLN khi 2n – 5 > 0 và đạt GTNN. Suy ra 2n – 5 = 1n = 3.
 Vậy B đạt GTLN là + 11 = 13,5 khi n = 3. 
0,25
0,25
Chú ý: + Các cách giải khác đúng, chặt chẽ, đầy đủ vẫn cho điểm tối đa. 
 + Phần hình học mà HS không vẽ hình hoặc vẽ hình không đúng thì không chấm phần chứng minh có liên quan.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2018.doc