Đề khảo sát giữa kỳ I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Đức Sáu (Có đáp án)

Đề khảo sát giữa kỳ I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Đức Sáu (Có đáp án)

Bài 1: (2đ). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)

 a) 32 + 410 + 68

 b) 23 . 17 + 23 . 22 - 14

 c)

Bài 2: (3đ) Tìm số tự nhiên x, biết

 a,7x-8=713

 b, 123 – 5.( x + 4) = 38

 c, 49 . 7x = 2401

 d, và

Bài 3: (2đ). Vẽ tia Ox và tia Oy đối nhau. Vẽ điểm A thuộc Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy ( B nằm giữa O và C)

 a) Hãy kể tên các tia trùng với tia OB

 b) Tia Ox và tia By có phải là 2 tia đối nhau không? Vì sao?

 c) Hãy kể tên các đoạn thẳng trên đường thẳng xy.

 

doc 3 trang haiyen789 4080
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát giữa kỳ I môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Đức Sáu (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD - ĐT NAM SÁCH
TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC SÁU
_________________________
 ĐÈ KHẢO SÁT GIỮA KỲ I
 Năm học 2018- 2019
 ___________________________
 Môn Toán lớp 6
 (Thời gian làm bài 90 phút )
ĐỀ BÀI
Bài 1: (2đ). Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
 a) 32 + 410 + 68
 b) 23 . 17 + 23 . 22 - 14 
 c) 
Bài 2: (3đ) Tìm số tự nhiên x, biết 
 a,7x-8=713
 b, 123 – 5.( x + 4) = 38
 c, 49 . 7x = 2401 
 d, và 
Bài 3: (2đ). Vẽ tia Ox và tia Oy đối nhau. Vẽ điểm A thuộc Ox, các điểm B và C thuộc tia Oy ( B nằm giữa O và C)
 a) Hãy kể tên các tia trùng với tia OB
 b) Tia Ox và tia By có phải là 2 tia đối nhau không? Vì sao?
 c) Hãy kể tên các đoạn thẳng trên đường thẳng xy.
Bài 4: (2đ) Ba con tầu cập bến theo cách sau: Tàu I cứ 15 ngày cập bến một lần, tàu II cứ 20 ngày cập bến một lần, tàu III cứ 12 ngày cập bến một lần. Lần đầu cả ba tàu cùng cập bến vào một ngày.Hỏi sau ít nhất bao nhiêu ngày cả ba tàu lại cùng cập bến ?
Bài 5: (1đ) Chứng tỏ rằng:
a/ 85 + 211 chia hết cho 17
b/ 692 – 69. 5 chia hết cho 32.
 PHÒNG GD - ĐT NAM SACHS 
 TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC SÁU
_________________________
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
 Năm học 2018- 2019
Môn Toán lớp 6
(Thời gian làm bài 90 phút )
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
1
a) 32 + 410 +68	
= (32 + 68) + 410	
= 100 + 410	
= 510	
b)23 . 17 – 14 + 23 . 22 = 8 . 17 – 14 + 8 . 4 
 = 136 – 14 + 32 
 = 154 
0.25
0.25
0.25
0.25
c) 
 = 100 : 250 : [ 450 – ( 4.125 – 4.25 ) ]
 = 100 : 250 : [ 450 – ( 500 – 100 )]
 = 100 : 250 : [ 450 – 400]
 = 100 : 250 : 50
= 100 : 5
= 20
0,25
0.25
0.25
0.25
2
a,7x – 8 = 713
 7x = 713 + 8 	
 7x = 721 
 x = 721 : 7
 x = 103
Vậy x = 103 
0.25
0.25
0.25
b, 123 – 5.( x + 4) = 38
 5.(x + 4) = 123 – 38 
 5.(x + 4) = 85
 x + 4 = 85 : 5 
 x + 4 = 17
 x = 17-4 = 13 Vậy x = 13 
0.25
0.25
0.25
c) 49 . 7x = 2401
7x = 2401 : 49	
7x = 49	 	
7x = 72	
x = 2
Vậy x = 2 
0.25
0.25
0.25
0.25
d) x € {12, 15,18} 
0.5
3
C
B
O
x
y
A
OC, Oy
0.5
0.5
Không , vì hai tia không chung gốc.
0.5
OA, OB, OC, AB, AC, BC
0.5
4
Gọi số ngày mà ba tàu lại cùng cập bến một lần nữa là a 
Vì và a nhỏ nhất
Nên a là BCNN(15;12;20)
 15 = 3 . 5
 12 = 22 . 3
 20 = 22 . 5
BCNN(12;15;20) = 22 . 3 . 5 = 60
 a = 60
Vậy sau ít nhất 60 ngày thì 3 tàu lại cùng cập bến một lần nữa
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
5
a/ 85 + 211 = 215 + 211 = 211(22 + 1) = 2 11. 17 17.
 Vậy 85 + 211 chia hết cho 17
0.25
0.25
b/ 692 – 69. 5 = 69.(69 – 5) = 69. 64 32 (vì 6432).
 Vậy 692 – 69. 5 chia hết cho 32.
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_giua_ky_i_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2018_2019_nguye.doc