Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)

5. Câu nào đúng?

A. Góc lớn hơn góc vuông là góc tù B. Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

C. Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù D. Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc tù

6. Góc bù với góc 450 có số đo là:

A. 45o B. 135o C. 55o D. 90o

7. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy bằng 400, góc xOz là góc nhọn. Số đo góc yOz có thể là: A. 50o B. 30o C. 140o D. 70o

8. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Tia Ox nằm giữa hai tia OA và OB khi tia Ox cắt:

A. Đoạn thẳng OA B. Đoạn thẳng OB C. Đoạn thẳng AB D. Đường thẳng AB

 

doc 2 trang huongdt93 08/06/2022 1200
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2017-2018 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN THANH TRÌ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017- 2018
Môn: Toán 6
Thời gian: 90 phút
Ngày kiểm tra: 24 tháng 4 năm 2018
I. Trắc nghiệm ( 2 điểm): Chọn chữ cái đứng trước phương án đúng.
1. Trong các phân số sau, phân số nào là tối giản:
A. 	B. 	C. 	D. 
2. Phép toán được thực hiện đúng là:
A.	B. 	C. 	D. 
3. Kết quả khi rút gọn phân số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
4. Phân số không bằng phân số là:
A. 	B. 	C.	D. 
5. Câu nào đúng?
A. Góc lớn hơn góc vuông là góc tù	 B. Góc nhỏ hơn góc bẹt là góc tù
C. Góc lớn hơn góc nhọn là góc tù D. Góc lớn hơn góc vuông và nhỏ hơn góc bẹt là góc tù
6. Góc bù với góc 450 có số đo là:
A. 45o	B. 135o	C. 55o	D. 90o
7. Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz. Biết góc xOy bằng 400, góc xOz là góc nhọn. Số đo góc yOz có thể là: A. 50o	B. 30o	C. 140o	D. 70o
8. Cho ba điểm O, A, B không thẳng hàng. Tia Ox nằm giữa hai tia OA và OB khi tia Ox cắt:
A. Đoạn thẳng OA	B. Đoạn thẳng OB	C. Đoạn thẳng AB	D. Đường thẳng AB
II. Tự luận (8 điểm)
Bài 1. (1,5 điểm): Thực hiện phép tính một cách hợp lý nhất:
a) 	b) 	c) 
Bài 2. ( 2 điểm): Tìm x, biết:
a) 	 	 b) 	
Bài 3.( 2 điểm): Một cuốn sách dày 480 trang. Ngày đầu Nam đọc số trang. Ngày thứ hai Nam đọc tiếp được 60% số trang còn lại. 
Số trang mỗi ngày Nam đã đọc là bao nhiêu?
Tìm tỉ số phần trăm của số trang sách còn lại sau hai ngày so với số trang của cuốn sách.
Bài 4.( 2 điểm) Cho hai tia Ox và Oy đối nhau. Vẽ tia Oz sao cho góc xOz bằng góc xOy. 
Tính số đo góc yOz?
Trên cùng nửa mặt phẳng bờ xy chứa tia Oz vẽ tia Om sao cho góc xOm bằng 1300. Tia Om có phải là tia phân giác góc yOz không? Vì sao?
Bài 5.( 0.5 điểm) So sánh hai phân số A= và B = 
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017-2018
MÔN: TOÁN 6
Bài
Nội dung
Điểm
Trắc nghiệm
Mỗi ý đúng được 0,25 điểm
1-C; 2 – B; 3 – D; 4 – B; 5 - D; 6 – B; 7 – B; 8 - C
2.0
Bài 1
a) ==
0.5
0.5
0.5
b) ==
c) ==
Bài 2
a)Biến đổi đúng tìm ra được x =1/4
b)Biến đổi tìm ra được x = 15
1
1
4
a) Số trang sách Nam đọc ngày đầu là: (trang)
Số trang sách Nam đọc ngày hai là: 60%.(480-300)=108 (trang)
b) Số trang sách còn lại sau hai ngày là: 480-300-108 = 72
Tỉ lệ phần trăm của số trang còn lại sau hai ngày và số trang cuốn sách:
0.5
0.5
0.5
0.5
5
a)Vẽ đúng hình đến câu a
Tính được xOz= 800
Tính được yOz =1000
b)Lập luận tính được góc mOz =500
Lập luận tính được góc yOm =500
Lập luận chứng tỏ Om nằm giữa Oz và Oy 
Kết luận Om là tia phân giác yOz
0.25
0.5
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
6
B= = ++
Suy ra: B<A
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2017_2018_co_dap.doc