Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Khuyến (Có đáp án)

Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Khuyến (Có đáp án)

Bài 3 :( 3 điểm )

Một khối 6 có 270 học sinh bao gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng số học sinh còn lại.

a)Tính số học sinh giỏi của khối 6 đó

b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6 đó.

Bài 4: (3 điểm)

 Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔz = 420,

 xÔy= 840

 a) Tia Oz có là tia phân giác của xÔy không? Tại sao?

 b) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính số đo của yÔz’

 c) Gọi Om là tia phân giác của xÔz. Tính số đo của mÔy, mÔz’

 

doc 3 trang huongdt93 08/06/2022 4790
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Trường THCS Nguyễn Khuyến (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II THAM KHẢO
Môn Toán 6
 Thời gian 90 phút 
 Bài 1: ( 2 điểm ) Tính hợp lí (nếu có thể):
 a) b) 
 c) d) 
 Bài 2 :( 2 điểm ) Tìm x, biết :
 a) b) 
 c) d) 
Bài 3 :( 3 điểm )
Một khối 6 có 270 học sinh bao gồm ba loại : Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh trung bình chiếm số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng số học sinh còn lại. 
a)Tính số học sinh giỏi của khối 6 đó 
b) Tính tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6 đó.
Bài 4: (3 điểm) 
 Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy, Oz sao cho xÔz = 420, 
 xÔy= 840 
 a) Tia Oz có là tia phân giác của xÔy không? Tại sao?
 b) Vẽ tia Oz’ là tia đối của tia Oz. Tính số đo của yÔz’
 c) Gọi Om là tia phân giác của xÔz. Tính số đo của mÔy, mÔz’
------ Hết ----- 
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KỲ II
MÔN TOÁN LỚP 6 
Bài
Ý
HƯỚNG DẪN GIẢI
Điểm
Bài 1
2 điểm
a)
=12- 5+=
0,5
b)
=
0,5
c)
=
0,5
d)
=
0,25
0,25
Bài 2 
2 điểm
a)
0,5
b)
ÞÞ 
0,5
c)
Þ
0,5
d)
 Þ 
*x-2 = 3 Þ x = 5
*x-1 =-3 Þ x= -2
 0,25
0,25
Bài 3
3 điểm
a)
b)
Số học sinh trung bình là : ( em)
Số học sinh còn lại là :270 - 126 =144 ( em)
Số học sinh khá là ( em)
Số học sinh giỏi là 270 - (126+90) = 54 ( em)
Tỉ số phần trăm của số học sinh giỏi so với học sinh cả khối 6:
54:270.100%=20%
0,5
0,5
0,5
0,75
0,75
Bài 4
3 điểm
m
Vẽ hình chính xác 
0,5
a)
Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vì xÔz<xÔy
 (420 < 840) nên tia Oz nằm giữa 2 tia Ox và Oy.
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy nên
 hay 420 + = 840
 => = 840 - 420 = 420. Vậy 
Vì tia Oz nằm giữa hai tia Ox và Oy và 
 nên Oz là tia phân giác của xÔy 
.
 1,0
b)
Vì yÔz’ và yÔz là hai góc kề bù nên:yÔz’+ yÔz= 1800
 yÔz’ = 1800-yÔz=1800-420=1380
 0,75
c)
Vì Om là tia phân giác của xÔz nên xÔm=mÔz=xÔz=.420=210
Trên cùng nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vì xÔm<xÔy (210 < 840) nên tia Om nằm giữa 2 tia Ox và Oy do đó:
mÔx+ mÔy = xÔy
 mÔy = xÔy – mÔx = 840 - 210= 630
Vì tia Oz và Oz’ là 2 tia đối nhau nên mÔz và mÔz’ kề bù:
mÔz’+mÔz =1800
mÔz’ =1800 - 210 =1590
0,25
0,25
0,25
- Học sinh làm cách khác đúng cho điểm tương đương.

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_truong_thcs_nguyen_khuye.doc