Bộ đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 6 (Có đáp án)

Bộ đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 6 (Có đáp án)

Câu 1: Số phần tử của tập hợp là :

 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 2: Kết quả phép tính: dưới dạng luỹ thừa của 2 là:

 A. B. 25 C. 26 D. 43

Câu 3: Kết quả tính: 20102011 : 20102010 dưới dạng số tự nhiên bằng:

 A. 2010 B. 20104021 C. 1 D. 0

Câu 4: Tất cả các số tự nhiên sao cho và là:

 A. 12 B. 12 và 24 C. 12, 24 và 36 D. 12, 24, 36 và 48

Câu 5: Tất cả các số tự nhiên sao cho Ư(50) và là:

 A. 5 B. 5 và 10 C. 5, 10 và 25 D. 5, 10, 25 và 50

Câu 6: Kết quả của phép tính bằng:

 A. 5 B. - 5 C. 10 D. 0

 

doc 133 trang huongdt93 08/06/2022 4655
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ đề kiểm tra Học kì 1 môn Toán Lớp 6 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 ĐỀ 01
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 2 đ ) 
- Thời gian làm bài 20 phút 
Thí sinh chọn chữ cái chỉ kết quả mà em chọn là đúng và ghi vào tờ giấy làm bài.
Câu 1: Số phần tử của tập hợp là :
	A.	2	B.	3	C.	4	D.	5
Câu 2: Kết quả phép tính: dưới dạng luỹ thừa của 2 là:	
	A.	B.	25	C.	26	D.	43
Câu 3: Kết quả tính: 20102011 : 20102010 dưới dạng số tự nhiên bằng:
	A.	2010	B.	20104021	C.	1	D.	0
Câu 4: Tất cả các số tự nhiên sao cho và là:
	 A.	12	B.	12 và 24	C.	12, 24 và 36	D. 12, 24, 36 và 48
Câu 5: Tất cả các số tự nhiên sao cho Ư(50) và là:
	 A.	5	B.	5 và 10	C.	5, 10 và 25	D. 5, 10, 25 và 50
Câu 6: Kết quả của phép tính bằng:
	 A.	5	B.	- 5 	C.	10	D.	 0
Câu 7: 	
	 Trong hình (1), số đoạn thẳng là: 	Hình (1)
	 A. 	1	B.	2	C.	3	D. 	6	
 	Hình (2)
Câu 8: Trong hình (2), số cặp tia đối nhau là:
	A. 	1	B.	2	C.	3	D.	4
II - PHẦN TỰ LUẬN : ( 8 đ) - Thời gian làm bài 70 phút 
Câu 1: ( 1,0 đ) Thực hiện các phép tính sau ( một cách hợp lí nhất).
	a/	25 + (-8) +(-25) + (-2)
	b/	20 + 11 + (- 15) + (-5) + 2000
Câu 2: (1,5 đ) So sánh: ( dùng dấu > hoặc < để kí hiệu)
	a/	2010 + (-1) và 2010
	b/	(- 105) + 5 và (-105)
	c/	( - 20) + (- 10) và (- 20)
	d/	20102011 và 20102010
 Câu 3: (2,0 đ) 
	a/	Tìm tất cả các số nguyên x, biết: - 3 < x < 3 
	b/	Tìm tổng tất cả các số nguyên x, biết – 3 < x < 4.
Câu 4: (3 đ) 	Cho đoạn thẳng AB = 8cm. Gọi O là một điểm nằm giữa A và B sao cho OA = 6cm, M và N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Tính:
	a/	Tính độ dài đoạn OB.
	b/	Tính độ dài các đoạn OM và ON.
	c/	Khi O là trung điểm đoạn AB và M, N lần lượt là trung điểm của OA và OB. Chứng tỏ M và N cách đều O.	(hình vẽ 0,5 đ)
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 01
I - PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : ( 2 đ) 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
Kết quả
D
B
A
D
D
C
D
B
II - PHẦN TỰ LUẬN : ( 8 đ) 
Câu 1: ( 1 đ) 
	a/ sắp lại phép tính: 25 + (-25) + (-8) +(-2) 	0,25 đ
	= - 10	0,25 đ
Nếu học sinh thực hiện phép tính liên tục từ trái sang phải ( không sử dụng tính giao hoán) ra được kết quả đúng chỉ được	0,25 đ
	b/ Sắp lại phép tính: 20 + (-15) + (-5) + 11 + 2000	0,25 đ
	= 2011	0,25 đ
	Tương tự như câu 1.a . . . 	0,25 đ
Câu 2: ( 1,5 đ) 
 	a/	Thực hiện phép tính dẫn đến 2010 + (-1) < 2010	0,25 đ
	b/	Thực hiện phép tính dẫn đến (- 105) + 5 > (-105)	0,25 đ
	c/	Thực hiện phép tính dẫn đến ( - 20) + (- 10) < (- 20)	0,25 đ
	d/	Lập luận được: 20102011 = 20102010. 2010	0,25 đ
	2010 > 0	0,25 đ
	20102011 > 20102010	0,25 đ
Câu 3: ( 2 đ) 
	a/	Liệt kê đủ 5 số, mỗi số đúng 0,25 đ 	1,25đ
	b/	Liệt kê đủ 6 số (0,25đ); tính ra được kq= 3 (0,5đ)	0,75đ
Câu 4: (3,5 đ) 	
	Hình vẽ	0,5 đ
	a/	- O nằm giữa A và B.	0,25 đ
	- AB = OA + OB.	0,25 đ
	- OB = AB – OA.	0,25 đ
	- OB = 2cm	0,25 đ
b/	- M là trung điểm OA nên OM = OA/2	0,25đ
	- OM = 3cm	0,25 đ
	- N là trung điểm OB nên ON = OB/2	0,25 đ
	- ON = 1cm	0,25 đ
c/	- O là trung điểm AB nên OA = OB= AB/2= 4cm	0,25 đ
	- M là trung điểm OA nên OM = OA/2= 2cm	0,25 đ
	- N là trung điểm OB nên ON = OB/2= 2cm	0,25 đ
	- Vậy OM = ON = 2cm hay M và N cách đều O.	0,25 đ
ĐỀ 02
Câu 1. (1đ) Cho A = {1; 2; 3; ;99} 
Viết tập hợp A bằng cách nêu tính chất đặc trưng
Tính số phần tử của tập hợp A.
Câu 2. Tính (2đ)
437 – [ 145 + (25 – 52)] : 5
|-10| + |-20| +(-23 + 70)-23
Câu 3.(2đ) Tìm x, biết
1280 – 3(x + 123) = 230
x Ư(20) và x 10 
Câu 4.(2đ) BCNN(36,72,30) gấp mấy lần ƯCLN (36, 72 , 30) ?
Câu 5.(2đ) Trên tia Ax lấy 2 điểm B và C sao cho AB = 7cm, AC = 3cm.
Trong 3 điểm A, B, C điểm nào là điểm nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao?
Tính BC
Gọi M là trung điểm BC. Tính AM.
Câu 6.(1đ) Lớp 6A mua 36 hoa hồng và 48 hoa lan tặng Giáo viên nhân ngày 20-11. Có thể chia số hoa đó nhiều nhất thành mấy bó sao cho số hoa hồng, hoa lan ở mỗi bó đều như nhau ?. Khi ấy mỗi bó có bao nhiêu hoa hồng, hoa lan ?.
Đáp Án ĐỀ SỐ 02
Câu 1. 
Viết được A = {} (0,5đ)
Số phần tử: (99 – 1) : 1 + 1 = 99 phần tử (0,5đ)
Câu 2 (2đ)
437 – [145 + (25 – 52)] : 5
= 437 – [145 + (25 – 25)] : 5 (0,25đ)
= 437 – [145 + 0] : 5 (0,25đ)
=437 – 29 (0,25đ)
=408 (0,25đ)
|-10| + |-20| + (-23 + 70) – 23
= 10 + 20 + (-23 +1) – 8 (0,25đ)
= 30 + (-22) – 8 (0,25đ)
=8 – 8 (0,25đ)
=0 (0,25đ)
Câu 3. (2đ)
1280 – 3(x + 123) = 230
 3(x + 123) = 1280 – 230 (0,25đ)
 3(x + 123) = 1050 
 x + 123 = 1050 : 3 (0,25đ)
 x + 123 = 350
 x = 350 – 123 (0,25đ)
 x = 127 (0,25đ)
 Ư(20) và 
Ư(20) = { 1; 2; 4; 5; 10; 20} (0,5đ)
{10; 20} (0,5đ)
Câu 4. Phân tích ra thừa số nguyên tố
 (0,25đ + 0,25đ + 0,25đ)
BCNN (36, 72, 30) = (0,5đ)
ƯCLN (36, 72, 30) = 2.3=6 (0,5đ)
360 : 6 = 60 lần 
Vậy BCNN(36,72,30) gấp 60 lần ƯCLN(36,72,30) (0,25đ)
Câu 5. 
 A C M B	x
 Vẽ hình đúng (0.25)
AC điểm C nằm giữa A; B (0,25đ)
AC + CB = AB (0,25đ)
3 + CB = 7 (0,25đ)
CB = 7 – 3 = 4cm (0,25đ)
M là trung điểm BC nên CM = = (0,25đ)
AM = AC + CM = 3 + 2 = 5cm (0,25đ + 0,25đ)
Câu 6. Cách chia các bó hoa có số hoa hồng, hoa lan như nhau là tìm UCLN (36; 48) (0,25đ)
Tìm đúng UCLN (36; 48) = 12 (0,25đ)
Số hoa hồng: 36 : 12 = 3 bông hồng (0,25đ)
Số hoa lan: 48 : 12 = 4 bông lan (0,25đ)
ĐỀ 03
Câu 1:(3đ) Thực hiện phép tính
19 + (–311) + 81
5.42 – 18:32
63.44 + 37.117 – 73.37
24.5 – [131 – (13 – 4)2]
Câu 2:(2đ) Tìm x, biết:
x + 17 = 9 
(5x – 15) + 75 = 52
Câu 3:(2đ) 
Học sinh khối 6 của một trường thcs có khoảng từ 600 đến 800 học sinh. Khi xếp thành hàng 10; 16; 18 thì vừa đủ. Hỏi khối 6 của trường đó có bao nhiêu học sinh?
Câu 4:(1đ)
 Tìm số dư khi chia 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + + 299 + 2100 cho 7
Câu 5:(2đ)
Trên tia Ox, lấy điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 5cm
Điểm nào nằm giữa 2 trong 3 điểm O, A, B. Vì sao?
Tính AB.
Trên tia đối của tia Ox lấy điểm C sao cho AC = 6cm, chứng tỏ O là trung điểm AC.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 03
Bài 1: 
19 + (–311) + 81
= – 292 + 81	0.5đ
= – 211	0.25đ
 5.42 – 18:32
=5.16 – 18:9 	 0.5đ
=80 – 2	 
= 78	 0.25đ
 63.44 + 37.117 – 73.37
= 63.44 + 37.(117 – 73)	 0.25đ
= 63.44 + 37.44	
= 44.(63 + 37)	 0.25đ
= 44.100	
= 4400	 0.25đ
24.5 – [131 – (13 – 4)2]
= 16.5 – [ 131 – 92]	 0.25đ
= 80 – [131 – 81]	 0.25đ
= 80 – 50 
= 30	 0.25đ
Bài 2:
x + 17 = 9
 x = 9 – 17	0.25đ
 x = – 8	0.25đ
(5x – 15) + 75 = 52
(5x – 15) + 75 = 25	 
 5x – 15 = 25 – 75 	0.25đ
 x – 15 = – 50	0.25đ 
 x = – 50 +15	
 x = – 35 	0.25đ
x – 4 = 12 hay x – 4 = – 12	0.25đ
x = 12 + 4 hay x= – 12 + 4	0.25đ
x = 16 hay x = – 8 	0.25đ
Bài 3:
Gọi x là số học sinh khối 6 cần tìm.	0.25đ
Theo đề bài, ta có:
x10
x16 => x BC(10; 16; 18)	0.5đ
x18
10 = 21.51
16 = 24
18 = 21.32
BCNN(10; 16; 18) = 24.31.51 = 240	0.25đ
BC(10; 16; 18) = B(240) ={0; 240; 480; 720; 960; }	0.25đ
Mặc khác: 600< x < 800
Do đó: x = 720
Vậy số học sinh khối 6 là 720 học sinh.	0.25đ
Bài 4:
Đặt A = 20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + + 299 + 2100
 = 20 + 21(1 + 21 + 22) + 24(1 + 21 + 22) + + 298(1 + 21 + 22)	0.5đ
 = 1 + (2.7 + 24.7 + + 298.7) 7 	0.25đ
Vậy số dư khi chia A cho 7 là 1	0.25đ
Bài 5:
Trên tia Ox ,ta có OA < OB ( 3cm < 5cm)	
nên A nằm giữa O và B.	0.25đ
Vì A nằm giữa O và B 
nên OA + AB = OB	0.25đ
 3 + AB = 5
 AB = 5 – 3 
 AB = 2(cm)	0.5đ
Trên tia AO, ta có AO < AC ( 3cm < 6cm)
nên O nằm giữa A và C	0.25đ
do đó AO + OC = AC
 3 + OC = 6
 OC = 6 – 3 
 OC = 3 (cm)	0.25đ
=> O là trung điểm của A và C 
Vì O nằm A và C
 AO = OC = 4	0.25đ	
ĐỀ 04
Bài 1: Thực hiện phép tính (3đ)
	a) 2016.17 + 2016.35 + 2016.49 – 2016
	b) (24.22 – 32.7)2016
	c) +5 ( – 120)
	d) 
Bài 2: Tìm x N, biết: (1đ)
	a) 150 + ( 50 + x) = 300
	b) 2x – 128 = 23 .32
Bài 3: Tìm ƯCLN của (20, 60, 120) (1đ)
Bài 4: (1đ) Lớp 6A tổ chức quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền trung vừa bị lũ lụt. Lớp trưởng kiểm đếm được số tiền như sau:
Loại tiền
20 000
10 000
5 000
2 000
Số tờ
3 tờ
25 tờ
10 tờ
2 tờ
	Em tính xem lớp 6A đã quyên góp được bao nhiêu tiền?
Bài 4: (1,5đ) Số học sinh khối 6 một trường từ 300 đến 400 em. Biết rằng số học sinh đó khi xếp hàng 12, hàng 15, hàng 18 đều vừa đủ không thừa một ai. Tính số học sinh khối 6.
Bài 5: (2 đ) Trên tia Ox, lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 3cm; OB = 8cm.
	a) Tính độ dài đoạn thẳng AB. (1đ) 
b) Gọi I là trung điểm đoạn thẳng OB.Trong 3 điểm O, A, I điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao? (0,5đ)
	c) Tính độ dài đoạn thẳng AI. (0,5đ)
Bài 6:	Tìm x N, biết: (x – 1)3 = 8 (0,5 đ)
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 04
Bài 1: Thực hiện phép tính (3đ)
a) 2016 . 17 + 2016 . 35 + 2016 . 49 - 2016
=2016.(17+35+49-1) (0.25)
=2016.100 (0.25)
= 201600 (0.25)
c) +5 ( – 120 )
 = 2016 + 5(13-1 )(0.25)
=2016 + 5.12 (0.25)
=2076 (0.25)
b) (24 . 22 – 32 . 7 )2016
 =(16.4 – 9.7 )2016 (0.25)
=(64 – 63 )2016 (0.25)
= 1 (0.25)
d) 
= (0.25)
= (0.25)
=
=160:160 =1 (0.25)
Bài 2: Tìm x ,biết : (1đ)
a) 150 + ( 50 + x) = 300
 50+x = 300-150 
50+x = 150 (0.25)
x=150-50
x=100 (0.25)
b) 2x –128 = 23 .32
2x –128 = 8 .9
2x –128 = 72 (0.25)
2x = 72+128 
2x = 200
x = 200 :2
x = 100 (0.25)
Bài 3 : Vì (0.5) nên ƯCLN của (20,60,120 ) = 20 (0.5)
Hoặc HS làm :
 Tìm ƯCLN của (20,60,120 )
20=22.5 ; 60 =22.3.5 ; 120=23.3.5 (0.25)+ (0.25)
UCLN (12,15,20 ) = 22.5=20 (0.25)+ (0.25)
Bài 4 : số tiền là : 
 20000.3 + 10000 .25 + 5000 .10 + 2000. 2 (0.5) = 364000 (đồng ) (0.5)
Bài 4 : Gọi số HS là a , a N với 
Vì (0.25)
Ta tìm BCNN (12,15,18) = 180 (0.25)
BC(12,15,18)=B(180)= (0.25)
Ta chọn 360 ( vì ) (0.25)
Vậy số HS là 360 HS (0.25) 
Bài 5
Tính độ dài đoạn thẳng AB
Điểm A nằm giữa 2 điểm O và B (0.25)
OA + AB = OB (0.25)
AB = 8 -3
 AB = 5 (cm) (0.25)
b/ Vì I là trung điểm OB 
OI = IB = OB : 2 = 4 (cm) (0.25)
Trên tia Ox ta có OA < OI ( 3<4 ) (0.25)
A là điểm nằm giữa 2 điểmO và I (0.25)
c/ Tính AI
Vì A là điểm giữa 2 điểm O và I
Ta có OA + AI = OI (0.25)
 AI = 4 - 3 (0.25)
AI = 1 (cm)
Bài 6 : (x-1)3 = 8 
	 (x-1)3 =23 (0.25)
	 x-1 = 2
	 x = 3 (0.25)
ĐỀ 05
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2016-2017
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Môn : Toán – Lớp 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
A. TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng nhất cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài: (Ví dụ: Câu 1 chọn ý A thì ghi 1A)
Câu 1:Cho tập hợp M=, cách viết nào sau đây đúng?
A. 	B. 5	C. 	D. 6
Câu 2.Bội chung nhỏ nhất của 4 và 6 là:
A. 12	B. 24	C. 4	D. 6
Câu 3. Tổng 15+21 chia hết cho số nào sau đây?
A. 2	B. 3	C. 5	D. Cả 2 và 3
Câu 4. Kết quả của phép tính 35:32 bằng:
A. 37	B. 33	C. 32 	D. 63
Câu 5. Số nào sau đây là số nguyên tố ?
A. 18	B. 25	C. 31	D. 49
Câu 6. Phân tích số 24 ra thừa số nguyên tố ta có kết quả là:
A. 2.12	B. 3.8 	C. 	D. 
Câu 7. Kết quả của phép tính ( - 16) +17 bằng:
A. 1	B. 2 	C. – 2 	D. 4032
Câu 8. Sắp xếp các số nguyên 1; - 2; 3; - 4 theo thứ tự tăng dần ta được dãy số nào sau đây ?
A. 1;-2;3;-4	B. -4;-2;1;3	C.-2;-4;1;3	D.1;3;-2;-4
Câu 9. Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA=6cm; OB=3cm, ý nào đúng?
A. Điểm O nằm giữa hai điểm A và B	B. Điểm B nằm giữa hai điểm O và A
C. Điểm A nằm giữa hai điểm O và B	D. Cả 3 ý trên đều sai
Câu 10. Cho E là trung điểm của đoạn thẳng AB có độ dài bằng 6 cm, độ dài đoạn EB bằng:
A. 12 cm 	B. 2 cm 	C. 3 cm 	D. 4 cm
B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện tính
a. 39.16+39.84 – 2016 
c. (- 216 ) +(-217)
b. 5. 42 – (24.7:23)
d. |-216| +(-217)
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm x biết:
a.	15.x – 204 = 2017: 2016
b.	x – 1009 = (1+3+5+ ..+2015) – (2+4+6+ ..+2016)
Bài 3: (2,0 điểm)
	Cho hai số: x=72; y=180
a.	Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
b.	Tìm ƯCLN (x,y)
c.	Tìm các bội chung của x và y có 3 chữ số ?
Bài 4 : (2,0 điểm)
	Trên tia Ox lấy 2 điểm E và F sao cho OE = 9 cm ; OF = 3 cm.
a.	Trong ba điểm O ; E ; F điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Giải thích vì sao ?
b.	Tính độ dài đoạn thẳng FE ?
c.	Gọi D là trung điểm FE, chứng tỏ rằng F là trung điểm OD.
ĐÁP ÁN
TRẮC NGHIỆM
1.C 
2.A
3. D
4. B
5.C
6.D
7.A
8.B
9.B
10.C
B. TỰ LUẬN
Câu 1
b)
c)
d)
Bài 2
Đặt 
Số số hạng là: 
Đặt 
Số số hạng: 
Bài 3. a) 
b) 
c) 
Vì B(360) có 3 chữ số nên 
Bài 4
. 
Trên tia Ox, Vì F nằm giữa O và E
Vì F nằm giữa O và E 
 Hay 
Vì D là trung điểm của FE 
Vì OF =FE =3 (cm) và F nằm giữa O và E nên F là trung điểm của OD
Đề 06
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ TAM KỲ
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2015-2016
Môn: Toán - Lớp 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
A. TRẮC NGHIỆM: (2.5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn ý D thì ghi 1D)
Câu 1: Cho tập hợp , hỏi tập hợp P có bao nhiêu phần tử ?
A. 8	B. 9	C. 10	D. Vô số 
Câu 2: Cho P là tập hợp số nguyên tố; N là tập hợp số tự nhiên, cách viết nào đúng ?
A. 	B.	C. 	D. 
Câu 3: Theo cách ghi trong hệ La Mã, số IX đọc là:
A. Bốn	B. Sáu	C. Chín	D. Mười một
Câu 4. Kết quả của phép tính : 17.64 + 17.36 bằng:
A. 17	B. 1700	C. 17000	D. 100
Câu 5. Công thức nào thể hiện tính chất phân phối của phép nhân đối với phép cộng trong tập số tự nhiên N
A. ab+ac=abc	B. a(b+c)=ab+ac	C. a(b+c)=ab+c	D. a(b+c)=a+bc
Câu 6. Tập hợp nào sau đây mà các phần tử đều là các hợp số:
Câu 7. Kết quả của phép tính 23.32 bằng:
A. 72	B. 36	C. 144	D. 81
Câu 8. Số 2015 chia hết cho số nào sau đây?
A. 2	B. 3	C. 5	D. 81
Câu 9: Nếu điểm C nằm giữa hai điểm A và B thì hệ thức nào sau đây là đúng ?
A. AC+CB=AB	B. AB+BC=AC	C. AC+AB=BC	D. AC – CB = AB
Câu 10. Qua 3 điểm phân biệt A; B; C không thẳng hàng ta vẽ được mấy đoạn thẳng qua 2 trong 3 điểm đó ?
A. 1	B. 2	C. 3	D. 4
B. TỰ LUẬN (7,5 điểm)
Bài 1: (2,0 điểm) Thực hiện tính:
a. 2015 + (-2016) 	c. (- 2015) +( - 2016) 
b. (-2015) + 2016	d. | - 2015| + (- 2016) 
Bài 2: (1,5 điểm) Tìm số tự nhiên x biết:
a. 36.x – 2015 = 2017	b. (2x + 15).52 =55
Bài 3 (1,5 điểm)
	Có 96 cuốn vở và 40 cây bút, cô giáo muốn chia số vở và số bút đó thành một số phần thưởng như nhau gồm cả vở và bút ở mỗi phần thưởng. Hỏi:
a. Số phần thưởng nhiều nhất là bao nhiêu phần?
b. Theo cách chia trên thì mỗi phần thưởng có bao nhiêu vở, bao nhiêu bút ?
Bài 4 (2,0 điểm)
Vẽ đoạn thẳng AB dài 10 cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M sao cho AM = 7cm 
a. Tính độ dài đoạn thẳng MB
b. Gọi C là trung điểm của đoạn thẳng AB; trong ba điểm A, M, C điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?
Bài 5: (0,5 điểm)
Cho dãy số : 5, 8, 11, 14, 17, 20 .. Hỏi số 2015 có thuộc dãy số trên không ? Giải thích vì sao 
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 06
I.TRẮC NGHIỆM
B.TỰ LUẬN
Bài 3. a) Gọi a là số phần thưởng nhiều nhất được chia
Theo đề ta cần chia đều 96 cuốn vở và 40 cây bút vào các phần thưởng
 và a lớn nhất 
Vậy chia được nhiều nhất 8 phần thưởng.
b) Lúc đó mỗi phần thưởng có: 
96 : 8 = 12 (quyển vở )
40 : 8 = 5 cây bút 
Bài 4. 
Trên đoạn thẳng AB, vì AM < AB ( 7 cm < 10 cm) nên M nằm giữa A và B
Suy ra ta có : AM + MB = AB
 Hay 7 + MB = 10 
Vì C là trung điểm của đoạn thẳng AB 
Vì AC < AM ( 5 cm < 7 cm )
Nên C nằm giữa hai điểm A và M
Câu 5. Ta có : 
5=3.1 + 2	8 = 3.2 + 2	11 = 3.3 +2 
Nên các số trong dãy có dạng 3n+2 ( )
Mà 2015 = 671.3+2 nên 2015 thuộc dãy trên
ĐỀ 07
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2014 - 2015
PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
Môn: Toán – Lớp 6
Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề)
ĐỀ CHÍNH THỨC
A. TRẮC NGHIỆM (2.5 điểm) Học sinh chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau rồi ghi vào giấy làm bài (Ví dụ: Câu 1 chọn ý B thì ghi 1B)
Câu 1: Trong hệ ghi số La Mã, số 14 được ghi là: 
A. XVI	B. XIV	C. IXV	D. IVX
Câu 2 : Số 2014 chia hết cho số nào sau đây ?
A. 2	B. 3	C. 5	D. 9
Câu 3. Trong các số sau đây, số nào là số nguyên tố ?
A. 2	B. 7	C. 9	D. Cả A và B
Câu 4. Số ước của một hợp số là
A. 1	B.2	C. 3	D. Nhiều hơn 2 ước
Câu 5. Cho tập hợp , cách viết nào sau đây đúng :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6 : Số nào sau đây thuộc Ư(6)
A. 0	B. 2	C. 4	d. 12
Câu 7 : Tích 2.2.2.2.3.3 bằng :
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 8 : Kết quả của phép tính : ( - 5)+( - 7) bằng :
A. 12	B. 2	C. – 12 	D. – 2 
Câu 9 : Qua 2 điểm phân biệt A và B có bao nhiêu đường thẳng
A. 1	B. 2	C. 3	D. Vô số
Câu 10. Trên tia Ox lấy một điểm A (khác điểm O). Tia Ax là tia :
A. Trùng với tia AO	B. Tia đối của tia AO
C. Tia đối của tia OA	D. Trùng với tia OA
B. TỰ LUẬN : (7,5 điểm)
Bài 1 : (1,5 điểm) Thực hiện tính bằng cách hợp lý :
A = 2014.342 + 2014.658
B = 20.37.50 + 8.63.125
Bài 2. (2,0 điểm) Tìm số tự nhiên x biết
Bài 3 : (2,0 điểm) Cho 3 số a = 72 ; b = 180 ; c = 252
a.	Phân tích mỗi số ra thừa số nguyên tố
b.	Tìm ƯCLN (a; b; c)
c.	Tìm BCNN (a;b)
Bài 4: (2,0 điểm)
Trên tia Ox lấy 2 điểm M và N sao cho OM = 8 cm; ON = 6 cm.
a.	Trong 3 điểm O; M; N điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ? Vì sao ?
b.	Tính độ dài đoạn thẳng MN.
c. 	Gọi A là trung điểm của đoạn thẳng OM, chứng tỏ rằng điểm N là trung điểm của đoạn thẳng AM. 
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 07
A.TRẮC NGHIỆM
B.TỰ LUẬN
Câu 3.
a) 
b) UCLN (72; 80; 252) = 
c) 
Câu 4
a)Trên tia Ox, vì ON < OM ( 6 cm < 8 cm) nên N nằm giữa O và M
b) Vì N nằm giữa O và M nên 
c) Vì A là trung điểm OM nên 
Vì OA < ON ( 4 cm < 6 cm ) nên A nằm giữa O và N
Vì AN = NM= 2 cm và N nằm giữa A và M nên N là trung điểm AM.
ĐỀ 08
UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ
 PHÒNG GD & ĐT
KIỂM TRA HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2013 – 2014
Môn: Toán – Lớp 6
ĐỀ CHÍNH THỨC
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
A.TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm) Chọn câu trả lời đúng cho mỗi câu hỏi sau:
Câu 1: Số 9 được viết dưới dạng số La mã là:
A. IX	B. XI	C. VIIII	D. VIV
Câu 2: Tập hợp các ước của 6 là:
A.	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Kết quả của phép tính: 7 +(-3) bằng:
A. 10	B. -10	C. 4	D. - 4
Câu 4: Trên trục số điểm cách điểm 2 3 đơn vị biểu diễn số nào sau đây?
A. 5	B. -2	C. -1	D. Cả A, C đúng
Câu 5 đến Câu 8: Nhìn hình vẽ bên để trả lời các câu hỏi: 
Câu 5: Ba điểm nào sau đây thẳng hàng?
A. A; B; M	B. A;B;C
C. M; B; C	D. M; C; A
Câu 6: Đường thẳng xy cắt đoạn thẳng nào ?
A. AM	B. BM
C. CM	D. Cả A;B;C đúng
Câu 7: Cặp tia nào sau đây là hai tia đối nhau?
A. Cx và By	B. Cx và Cy
C. Ax và Cy	D. CA và Cx
Câu 8: Cặp tia nào sau đây là hai tia trùng nhau?
A. BA và BC	B. BA và By 	C. BC và By	D. AC và Ax
B.TỰ LUẬN: (8,0 điểm)
Câu 1: (3,0 điểm) Tìm x biết
d. Số chia hết cho 9 và x là số có 1 chữ số.
Câu 2: (2,0 điểm)
Cho a = 180; b = 144
a. Phân tích mỗi số a, b ra thừa số nguyên tố
b. Tìm ƯCLN (a,b)
c. Tìm BCNN (a,b)
Câu 3: (1,5 điểm)
Học sinh toàn trường khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều không thừa em nào. Biết rằng tổng số học sinh trong khoảng từ 450 đến 500. Hãy tính số học sinh của toàn trường.
Câu 4: (1,5 điểm)
Vẽ đoạn thẳng AB = 10 cm. Trên đoạn thẳng AB lấy điểm M so cho AM = 2 cm và lấy điểm N sao cho BN = 6 cm.
a. Tính độ dài đoạn thẳng BM
b. Trong ba điểm M, N, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao ?
c. Vì sao M là trung điểm của AN.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 08
II.TỰ LUẬN
Để thì 
Số số hạng : (20 – 1) : 1 + 1 = 20 (số)
Câu 2
Câu 3. Gọi a là số học sinh toàn trường
Vì khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 đều vừa đủ
 và 450 < a < 500 
Mà 450 < a < 500 nên a = 480
Vậy toàn trường có 480 em.
Câu 4. 
Trên đoạn thẳng AB, vì AM < AB ( 2 cm < 10 cm )
Nên M nằm giữa A và B
Ta có BN < BM (6 cm < 8 cm) nên N nằm giữa M và B
Vì N nằm giữa M và B nên
Vì MN = AM = 2 cm và M nằm giữa A và M nên M là trung điểm AN.
ĐỀ SỐ 09
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)
Hãy viết vào bài làm chữ cái A, B, C hoặc D đứng trước câu trả lời đúng.
Câu 1. Kết quả phép tính: 879.2 + 879.996 + 3.879 là: 
A. 887799
B. 897897
C. 879897
D. 879879
Câu 2. Số tự nhiên x trong phép tính: 23(x – 1) + 19 = 65 là:
A. 4
B. 2
C. 5
D. 3
Câu 3. Nếu a6 và b9 thì tổng a + b chia hết cho:
A. 3	
B. 6
C. 9
D. 15
Câu 4. BCNN (10, 14, 18) là:
A. 24 . 5 . 7
 B. 2. 32.5.7
 C. 24.5. 7
D. 5 .7
Câu 5. Cho hình vẽ, biết AB = 4cm, AC = 7cm. 
Độ dài đoạn thẳng BC là:
A. 3cm
B. 	
 C. 2cm	
D. 11cm
Câu 6. Cho M, N, P thuộc cùng một đường thẳng, điểm Q không thuộc đường thẳng đó. Vẽ tất cả các đường thẳng đi qua các cặp điểm ta được:
A. 3 đường thẳng
B. 5 đường thẳng.
C. 4 đường thẳng
D. 6 đường thẳng
II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 7. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý.
a) 463 + 318 + 137 - 118 
 b) 
c) 737737. 255 - 255255. 737
Câu 8. Tìm số tự nhiên x, biết:
a) 7x - 8 = 713 
b) 2448 : [119 - (x - 6)] = 24 
c) 2016 – 100.(x + 11) = 27 : 23 
Câu 9. Một đơn vị bộ đội khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người. Nếu xếp mỗi hàng 41 người thì vừa đủ (không có hàng nào thiếu, không có ai ở ngoài hàng). Hỏi đơn vị có bao nhiêu người, biết rằng số người của đơn vị chưa đến 1000?
Câu 10. Trên tia Ax lấy hai điểm B, C sao cho AB = 5cm, AC = 10cm. Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AB và BC.
a) Chứng tỏ rằng điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC;
b) Tính độ dài đoạn thẳng MN.
Câu 11. Cho p là một số nguyên tố. Chứng minh rằng hai số 8p - 1 và 8p + 1 không đồng thời là số nguyên tố.
ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 09
I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm). Mỗi câu đúng được 0,5 điểm
Câu 1
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Câu 6
D
D
A
B
A
C
II. TỰ LUẬN (7,0 điểm)
CÂU
NỘI DUNG
ĐIỂM
7
a
800	
0,5
b
40
0,5
c
0
0,5
8
a
7x - 8 = 713 7x = 721x = 103 
0,5
b
2448 : [119 - (x - 6)] = 24 119 – (x – 6) = 102
x – 6 = 17 x = 23 
0,5
c
2016 – 100.( x + 11) = 27 : 23 2016 – 100.( x + 11) = 24 = 16
100.( x + 11) = 2000 x + 11 = 20 x = 9
0,5
9
Gọi số người của đơn vị bộ đội là x (xN*, 15 < x < 1000)
Vì khi xếp hàng mỗi hàng có 20 người, 25 người hoặc 30 người đều thừa 15 người nên x - 15 chia hết cho 20, 25 và 30.
Suy ra (x – 15)BC(20, 25, 35)
20 = 22.5
25 = 52 
30 = 2. 3. 5
BCNN(20, 25, 30) = 22. 52. 3 = 300
(x – 15)
Khi xếp hàng 41 thì vừa đủ nên x41
Vì 15 < x < 1000 và x41 nên x = 615
Vậy đơn vị bộ đội có 615 người
0,5
0,5
0,5
10
a
Vì trên tia Ax có AB <AC (5cm < 10 cm) nên B nằm giữa A và C
Suy ra AB + BC = AC
5 + BC = 10
BC = 5 cm
Vì B nằm giữa A, C và AB = BC = 5 cm nên B là trung điểm của AC
0,25
0,25
0,25
b
Học sinh lập luận được B nằm giữa M và N
Tính được MN = 5 cm
0,25
0,5
11
Xét p = 2 ta có 8p – 1 = 8.2 - 1 = 15 (là hợp số) Suy ra điều phải chứng minh
Xét p = 3 ta có 8p + 1 = 8.3 + 1 = 25 ( là hợp số) Suy ra điều phải chứng minh
Xét p > 3. Do p là số nguyên tố nên p không chia hết cho 3
suy ra 8p không chia hết cho 3. Mà trong ba số tự nhiên liên tiếp 8p – 1, 8p, 8p + 1 luôn tồn tại một số chia hết cho 3. Nên trong 2 số 8p – 1 và 8p + 1 luôn có 1 số chia hết cho 3. 
Hay 8p – 1 và 8p + 1 không đồng thời là số nguyên tố
0,5
Lưu ý: Học sinh làm theo cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
ĐỀ 10
Bài 1. (2,25 điểm) Thực hiện phép tính
a) 2.52 – 176 : 23 
b) 17.5 + 7.17 – 16.12
c) 2015 + [38 – (7 – 1)2] – 20170 
Bài 2. (2,25 điểm) Tìm x, biết
a) 8.x + 20 = 76
b) 10 + 2.(x – 9) = 45 : 43
c) 54x; 270x và 20 ≤ x ≤ 30
Bài 3. (1,5 điểm) 
a) Tính số phần tử của tập hợp A = {17; 19; 21; 23; . ; 2017}
b) Viết tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10.
c) Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0
Bài 4. (1,5 điểm) 
Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. 
Tính số học sinh khối 6 của trường đó.
Bài 5. (2,0 điểm) 
Trên tia Ox, vẽ hai điểm A và B sao cho OA = 4cm, OB = 7cm.
a) Trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 
b) So sánh OA và AB. 
c) Trên tia BO vẽ điểm C sao cho BC = 5cm. Tính AC, từ đó hãy chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng OA. 
Bài 6 (0,5 điểm) 
Tìm số tự nhiên n, biết 2.n + 5 chia hết cho n + 1
ĐÁP ÁN ĐỀ 10
Bài
Đáp án
Điểm
1.a
2.52 – 176 : 23 
0,75
= 2.25 – 176 : 8 
0,25
= 50 – 22
0,25
= 28
0,25
1.b
17.5 + 7.17 – 16.12
0,75
= 17.(5 + 7) – 16.12
0,25
= 17.12 – 16.12
= 12.(17 – 16)
0,25
=12.1 = 12 
0,25
1.c
2015 + [38 – (7 – 1)2] – 20170
0,75
= 2015 + [38 – 62] – 20170
0,25
= 2015 + [38 – 36] – 1 
0,25
= 2015 + 2 – 1 = 2016
0,25
2.a
8.x + 20 = 76
0,75
8.x = 76 – 20 
8.x = 56 
0,25
x = 56 : 8 
0,25
x = 7
Vậy x = 7 
0,25
2.b
10 + 2.(x – 9) = 45 : 43
0,75
10 + 2.(x – 9) = 42 = 16
0,25
2.(x – 9) = 16 – 10 = 6
0,25
x – 9 = 6 : 2 = 3 
x = 3 + 9 = 12 
Vậy x = 12
0,25
2.c
54x; 270x và 20 ≤ x ≤ 30
0,75
+ Ta có: 54x và 270x Þ x Î ƯC(54, 270)
0,25
+ Ta có: 54 = 2.33
270 = 2.5.33
Suy ra ƯCLN(54, 270) = 2.33 = 54 
0,25
Þ ƯC(54, 270) = Ư(54) = {1; 2; 3; 6; 9; 18; 27; 54}
Vì 20 £ x £ 30 nên x = 27 
Vậy x = 27
0,25
3.a
Tính số phần tử của tập hợp A = {17; 19; 21; 23; . ; 2017}
0,5
Số phần tử của tập hợp A là: (2017 - 17) : 2 + 1 = 1001
0,5
3.b
Viết tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10.
0,5
Tập P các số nguyên tố nhỏ hơn 10 là P = {2; 3; 5; 7}
0,5
3.c 
Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần: 3; -5; 6; 4; -12; -9; 0
0,5
Sắp xếp đúng -12; -9; -5; 0; 3; 4; 6
0,5
4
Số học sinh khối 6 của trường là một số tự nhiên có ba chữ số. Mỗi khi xếp hàng 18, hàng 21, hàng 24 đều vừa đủ hàng. Tìm số học sinh khối 6 của trường đó.
1,5
+ Gọi x là số học sinh khối 6 cần tìm 
0,25
+ Ta có x Î BC(18; 21; 24) 
0,25
+ BCNN(18; 21; 24) = 504
0,25
+ Nên BC(18; 21; 24) = {0; 504; 1008; }
0,25
+ Vì x là số tự nhiên có ba chữ số nên suy ra x = 504
0,25
+ Vậy số học sinh khối 6 của trường là 504 học sinh
0,25
5.a
OA = 4cm; OB = 7cm; BC = 5cm 
0,25
Trong ba điểm O, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao? 
0,5
+ Điểm A nằm giữa hai điểm O và B.
0,25
+ Vì trên tia Ox, có OA < OB (do 4cm < 7cm) 
0,25
5.b
So sánh OA và AB. 
0,75
+ Vì điểm A nằm giữa O và B nên OA + AB = OB 
0,25
+ 4cm + AB = 7cm
 AB = 7cm – 4cm = 3cm 
0,25
+ Vì OA = 4cm; AB = 3cm nên OA > AB (do 4cm > 3cm)
Vậy OA > AB
0,25
5.c
Trên tia BO vẽ điểm C sao cho BC = 5cm. Tính AC. Từ đó chứng tỏ C là trung điểm của đoạn thẳng OA. 
0,5
+ Trên tia BO, có BA < BC (vì 3cm < 5cm) nên điểm A nằm giữa B và C
Suy ra BA + AC = BC
 3cm + AC = 5cm 
 AC = 5cm – 3cm = 2cm
0,25
+ Trên tia BO, có BC < BO (vì 5cm < 7cm) nên điểm C nằm giữa B và O
Suy ra BC + CO = BO
 5cm + CO = 7cm 
 CO = 7cm – 5cm = 2cm 
Vì OA : 2 = 4 : 2 = 2(cm) nên CO = CA = OA : 2 
Suy ra C là trung điểm của OA.
0,25
6
Tìm số tự nhiên n, biết 2.n + 5 chia hết cho n + 1
0,5
+ Ta có 2. n + 5n + 1
Þ 2.n + 2.1 + 3n + 1
Þ 2.(n + 1) + 3n + 1
Þ 3n + 1
Þ n + 1 Î Ư (3) 
0,25
+ Ta có Ư(3) = {1; 3}
Suy ra n + 1 = 1 Þ n = 0 
 n + 1 = 3 Þ n = 2
Vậy n Î {0; 2}
0,25
ĐỀ 11
Câu 1. (1,0 điểm): Cho các tập hợp A = {1; 2; x}; B = {1; 2; 3; x; y}
Hãy điền kí hiệu thích hợp vào ô trống.
1 A	 	y A	 y B A B
Câu 2. (1,0 điểm): Tìm tổng các số nguyên x, biết:
a) -20 ≤ x ≤ 20	 
b) 0 < x < 30
Câu 3. (1,0 điểm): Tìm số đối của: 2016; 2017; -15; -39.
Câu 4. (1,0 điểm): Thực hiện phép tính:
a) 	 b) 
c) 	 d) 42 – 9(34 – 55 : 53)
Câu 5. (1,0 điểm): Tìm x biết:
a) x – 36 : 18 = 12 – 15 b) 16 . 4x = 48 c) + 1= 5
Câu 6. (1,5 điểm): Có một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 16 quyển, 18 quyển đều vừa đủ. Tính số sách đó biết rằng số sách trong khoảng 250 đến 300 quyển.
Câu 7. (2,5 điểm): Trên tia Ox vẽ ba điểm A, B, C sao cho OA = 3 cm; OB = 5 cm; OC = 7 cm.
a) Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC.
b) Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng AC không ? Vì sao?
Câu 8. (0,5 điểm): Cho S = 40 + 41 + 42 + 43 + ... + 435
Hãy so sánh 3S với 6412
Câu 9. (0,5 điểm): Đố vui: Em thử tính xem 3 động vật đáng yêu trong hình mèo, chó và thỏ nặng bao nhiêu? Riêng chú thỏ thì nặng bao nhiêu kg nhỉ? (Nêu cách tính)
ĐÁP ÁN ĐỀ 11
Câu
ý
Nội dung
Điểm
1
1 A	y A	 y B AB
1,0
2
a)
Vì -và xZ 
nên 
Vậy tổng các số nguyên x là: 
(-20 + 20) + (-19 + 19) + .... + (-1 + 1) + 0 = 0
0,5
b)
Vì 0 < x < 30 và xZ nên 
Vậy tổng các số nguyên x là:
A = 1 + 2 + 3 + ... + 29
A = 435
0,5
3
a) -3
b) 18
c) -68
d) 65
0,25
0,25
0,25
0,25
4
Số đối của 2016; 2017; -15; -39 theo thứ tự lần lượt là: -2016; -2017; 15; 39
1,0
5
a) x – 36 : 18 = 12 – 15 
x – 2 = -3
x = -1 
b)
c) + 1= 5
 = 4
x - 2 = 4 hoặc x - 2 = -4
x = 6 hoặc x = -2
0,5
0,25
0,25
6
Gọi số sách cần tìm là x thì x là bội chung của 12, 16, 18
và 250 < x < 300
Ta có: BCNN (12, 16, 18) = 144
BC (12, 16, 18) = {0, 144, 288, 432 }
Mà 250 < x < 300. Nên x = 288 
Vậy có 288 quyển sách
0,25
0,5
0,25
0,5
7
a /
* Trên tia Ox có OA < OB (3 cm < 5cm) nên điểm A nằm giữa hai điểm O và B
Ta có: OA + AB = OB
 AB = OB – OA
 AB = 5 - 3 
AB = 2 (cm)
* Trên tia Ox có OB < OC (6cm < 8cm) nên điểm B nằm giữa hai điểm O và C
 Ta có: OB + BC = OC
 BC = OC - OB
 BC = 7 - 5
 BC = 2
Vậy AB = 2cm, BC = 2cm
0,5
0,5
0,5
b/ Điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC vì
Trên tia Ox có OA < OB < OC (3cm < 5cm < 7cm) nên B nằm giữa A và C
AB = BC = 2cm
0,5
0,5
8
Tính được 3S = 6412 - 1
Vậy 3S < 6412
0,25
0,25
9
Tính tổng số cân của mèo, chó, thỏ là:
(10 + 24 + 20) : 2 = 27kg
Riêng chú thỏ nặng là:
27 - 24 = 3kg
0,25
0,25
ĐỀ 12
Câu I. (2,0 điểm) Cho tập hợp A gồm các số nguyên lớn hơn – 3 và nhỏ hơn 4.
1. Viết tập hợp A bằng cách liệt kê các phần tử và chỉ ra tính chất đặc trưng của phần tử của tập hợp.
2. Tập A có bao nhiêu phần tử.
3. Tính tổng các phần tử của tập hợp A.
4. Viết tập B gồm các số tự nhiên mà BA.
Câu II. (1,5 điểm) Tìm x biết:
1. .
2. (23x – 7).710 = 712 
Câu III. (2,5 điểm) 
1. Phân tích các số 72, 96, 120 ra thừa số nguyên tố.
2. Tìm ƯCLN (72, 96, 120). Từ đó tìm ƯC (72, 96, 120).
3. Học sinh khối 6 khi xếp thành hàng 2, hàng 3, hàng 5 đều thừa 1 bạn. Hỏi số học sinh đó bằng bao nhiêu, biết rằng số học sinh trong khoảng 180 đến 200 bạn.
Câu IV. (3,0 điểm) Trên tia Ox lấy 2 điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 8cm.
1. Trong 3 điểm A, O, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?.
2. Tính độ dài đoạn thẳng AB.
3. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? vì sao?
4. Gọi M là trung điểm của OA, N là trung điểm của AB. Tính độ dài đoạn thẳng MN.
Câu V. (1,0 điểm) Tổng 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ + 32012 có chia hết cho 120 không? Vì sao?
ĐÁP ÁN ĐỀ 12
Câu
Đáp án
Điểm
Câu I
Cách 1: A = { 

Tài liệu đính kèm:

  • docbo_de_kiem_tra_hoc_ki_1_mon_toan_lop_6_co_dap_an.doc