Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Lý Học (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Lý Học (Có đáp án)

Câu 1: Kết quả phép tính tìm x của đẳng thức a+x=b là:

A) x= a+b B) x= b-a C) x= a-b D)x= -a-b

Câu 2: Kết quả phép tính (-4).50 là:

A) -200 B) 200 C) 20 D) -20

Câu 3: Kết quả phép tính (-17).27 +(-17) .73 là:

A) 1700 B) 0 C) -1700 D) Kết quả khác

Câu 4: Tập hợp các ước của -15 là:

A) B) C) D) Tất cả đều

 

doc 4 trang huongdt93 08/06/2022 1410
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Lý Học (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ma trận :
Phần
Câu-Bài
Nội dung kiến thức
Điểm
Mức độ
I. TRẮC NGHIỆM
(3 điểm)
Câu 1
Quy tắc chuyển vế
0.2
Nhận biết
Câu 2
Phép nhân số nguyên
0.2
Nhận biết
Câu 3
Tính chất của phép nhân
0.2
Thông hiểu
Câu 4
Bội và ước của số nguyên
0.2
Nhận biết
Câu 5
Phân số
0.2
Nhận biết
Câu 6
Phân số bằng nhau
0.2
Thông hiểu
Câu 7
Rút gọn phân số
0.2
Nhận biết
Câu 8
Quy đồng mẫu số, so sánh phân số
0.2
Nhận biết
Câu 9
Phép cộng và trừ;, tính chất phép cộng và trừ phân số
0.2
Thông hiểu
Câu 10
Phép nhân và chia, tính chất phép nhân và chia phân số
0.2
Thông hiểu
Câu 11
Hỗ số, số thập phân, phần trăm
0.2
Nhận biết
Câu 12
Tìm giá trị phân số của số cho trước, tỷ số hai số
0.2
Thông hiểu
Câu 13
Mặt phẳng, Góc
0.2
Nhận biết
Câu 14
Điều kiện để có đẳng thức về góc
0.2
Thông hiểu
Câu 15
Tia phân giác của một góc
0.2
Nhận biết
II. TỰ LUẬN
(7 điểm)
Bài 1
(1,5 điểm)
a) Thực hiện phép tính về số nguyên
0,5
Thông hiểu
b) Thực hiện phép tính về phân số
0,5
Thông hiểu
c) Phối hợp các quy tắc và tính chất để tính giá trị của biểu thức
0,5
Thông hiểu
Bài 2
(1,5 điểm)
a) Tìm x với hệ số nguyên
0,5
Thông hiểu
b) Tìm x với hệ số là phân số
0,5
Thông hiểu
c) Tìm x trong quan hệ Bội, ước của số nguyên; Tìm x chứa dấu giá trị tuyệt đối.
0,5
Vận dụng thấp
Bài 3
(1,0 điểm)
Bài toán thực tế về ba bài toán cơ bản về phân số
1,0
Vận dụng thấp
Bài 4
(2,0 điểm)
Vẽ hình
0,5
Nhận biết
a) Tính số đo về góc
0,75
Thông hiểu
b) Chứng tia phân giác của một góc
0,75
Thông hiểu
Bài 5
(1,0 điểm)
a) Bài toán tổng hợp về đại số
0,5
Vận dụng thấp
b) Bài toán tổng hợp, có thể áp dụng kết quả câu a để làm câu b
0,5
Vận dụng cao
UBND HUYỆN VĨNH BẢO ĐỀ THI KSCL KÌ II NĂM HỌC 2018-2019
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO MÔN TOÁN 6
 TRƯỜNG THCS LÝ HỌC –LIÊN AM (Thời gian 90 phút không kể thời gian phát đề)
 ĐỀ BÀI:
I.TRẮC NGHIỆM: (3 ĐIỂM)
Chọn một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1: Kết quả phép tính tìm x của đẳng thức a+x=b là:
A) x= a+b B) x= b-a C) x= a-b D)x= -a-b
Câu 2: Kết quả phép tính (-4).50 là:
A) -200 B) 200 C) 20 D) -20
Câu 3: Kết quả phép tính (-17).27 +(-17) .73 là:
A) 1700 B) 0 C) -1700 D) Kết quả khác
Câu 4: Tập hợp các ước của -15 là:
A) B) C) D) Tất cả đều sai
Câu 5: Trong các cách viết sau đây cách viết nào cho ta phân số:
A) B) C) D) 
Câu 6: Cho . Số nguyên x tìm được bằng:
A) x = 2 B) x = -2 C) x = 6 D) x = 9
Câu 7: Rút gọn phân số bằng :
A) B) C) D) Tất cả đều sai
Câu 8: Kết quả so sánh hai phân số và là: 
A) B) C) D) Tất cả đều sai.
Câu 9: Tính bằng: 
A) B) C) D) Kết quả khác
Câu 10: Giá trị của biểu thức M= + 3. bằng:
A) M= 0 B) M= C. M= D. Tất cả đều sai
Câu 11:Giá trị của biểu thức : bằng:
A) 0 B) C) D) Tất cat đều sai
Câu 12: 20% của 40 bằng:
A) 0,8 B) 4 C) 8 D) 2
Câu 13: Cho và điểm M nằm trong góc đó .Hình trên gồm mấy góc;
A) 3 góc B) 2 Góc C) 1 Góc D) Đáp án khác
Câu 14: Tia Oy là tia nằm giữa hai tia Ox và Oz khi:
A) B) 
C) D) Tất cả đều đúng
Câu 15: Tia Ot là tia phân giác của nếu:
A) B) 
C) Ot nằm giữa Ox ; Oy và D) Tất cả đều sai
II.TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Bài 1: a) Thực hiện phép tính: 
 b) Tính giá trị của biểu thức: B= 
 c) Tính : 
Bài 2: a) Tìm giá trị của x; biết: 3.(x-2)-8=13
 b) Tìm giái trị của x, để :
 c) Tìm số nguyên x ;biết :
Bài 3: Lớp 6A có 40 học sinh gồm 3 loại : Giỏi ,khá và trung bình.Biết số học sinh giỏi bằng số học sinh cả lớp ,số học sinh trung bình bằng số học sinh còn lại.
Tính số học sinh giỏi, khá, trung bình lớp 6A.
Tính tỉ số % của số học sinh mỗi loại so với số học sinh của cả lớp.
Bài 4: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox .Vẽ ; . Vẽ tia Ot là tia đối của tia Oz.
a) Tính 
b) Chứng tỏ rằng tia Ox là tia phân giác của 
Bài 5: 
Tìm số nguyên n để 3n-2 2n-3
b) Chứng minh rằng: 
 ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM
I.TRẮC NGHIỆM : (3 ĐiỂM)
Câu 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
B
A
C
C
A
B
C
B
C
A
B
C
C
C
C
II. TỰ LUẬN: (7 ĐIỂM)
Bài 
 Yêu cầu cần đạt
Điểm
Bài 1
(1,5 đ) 
a) =(-8).5-9.4= -40-36= -76
2x0,25đ
b) B= 
2x0,25đ
c) 
2x0,25d
Bài 2:
(1,5 đ)
a) 3.(x-2)=13+8 x=9
3x0,25đ
b) hoặc x=-3
2 x0,25đ
c) 2.(10-x)= 4 x=8 
2x0,25đ
Bài 3:
(1đ)
Số học sinh giỏi của lớp 6A là: 40.=8 (HS)
Số học sinh Trung bình của lớp 6A là: (HS)
Số học sinh khá của lớp 6A là: 40-(12+8)=20 (HS)
Tỉ số % số HS giỏi của lớp 6A là: 
Tỉ số % số HS khá của lớp 6A là: 
Tỉ số % số HS trung bình của lớp 6A là: 
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
0,25 đ
Bài 3:
(2 đ)
-Vẽ hình đúng (Đến Câu b)
0,5đ
a) Trên cùng một nửa Tia Oy nằm giữa hai tia Ox và Oz
 .
0,25đ
2x0,25đ
b)Vì Ot và Oz là 2 tia đối nhau và là 2 góc kề bù 
So sánh .. và Chứng tỏ tia Ox nằm giữa 2 tia Ot và Oy
Lí luận đưa đến kết luận Tia Ox là tia phân giác của 
0,25đ
0,25đ
0,25đ
Bài 4:
(1 đ)
a) . 2n-3 Ư(5) hoặc Ư (-5)
 ..Kết luận đúng các giá trị n TM
0,25đ
0,25đ
b) 
0,25đ
0,25đ

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2018.doc