Đề ôn tập Số học Lớp 6: Ước chung lớn nhất - Bội chung nhỏ nhất - Số nguyên tố

Đề ôn tập Số học Lớp 6: Ước chung lớn nhất - Bội chung nhỏ nhất - Số nguyên tố

Bài 4. Tìm 2 STN a và b biết : 7a= 11b và ƯCLN(a,b)= 45.

Bài 5. Tìm 2 STN a và b biết: BCNN(a,b)= 300 và a.b= 4500

Bài 6. Một STN chia 21 dư 2 và chia 12 dư 5. Hỏi số đó chia 84 thì dư bao nhiêu?

Bài 7. Tìm 2 STN a và b biết : 17a= 5b và ƯCLN(a,b)= 25.

Bài 8. Tìm 2 STN a và b biết BCNN(a,b)= 300 và ƯCLN(a,b)=15.

Bài 9. Một STN chia 18 dư 14 và chia 27 dư 5. Hỏi số đó chia 54 thì dư bao nhiêu?

Bài 10. Tìm STN nhỏ nhất chia cho 5, cho 7, cho 9 có số dư theo thứ tự là 3, 4, 5.

Bài 11. Tìm STN nhỏ nhất chia cho 3, cho 4, cho 5 có số dư theo thứ tự là 1, 3, 1.

 

doc 2 trang haiyen789 11640
Bạn đang xem tài liệu "Đề ôn tập Số học Lớp 6: Ước chung lớn nhất - Bội chung nhỏ nhất - Số nguyên tố", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Buổi 12. Ôn Tập : ƯCLN- BCNN- Số nguyên tố
Bài 1. Tìm STN n biết: 
a) 1+ 2+ 3+ + n = 820 b) 2+ 4+ 6+...+ n= 650
Bài 2. 
Tìm 2 STN liên tiếp có tích bằng 702
Tìm 3 STN liên tiếp có tích bằng 1320
Bài 3. Tìm số tự nhiên n để :
a) b) c) 
Bài 4. Tìm 2 STN a và b biết : 7a= 11b và ƯCLN(a,b)= 45.
Bài 5. Tìm 2 STN a và b biết: BCNN(a,b)= 300 và a.b= 4500
Bài 6. Một STN chia 21 dư 2 và chia 12 dư 5. Hỏi số đó chia 84 thì dư bao nhiêu?
Bài 7. Tìm 2 STN a và b biết : 17a= 5b và ƯCLN(a,b)= 25.
Bài 8. Tìm 2 STN a và b biết BCNN(a,b)= 300 và ƯCLN(a,b)=15.
Bài 9. Một STN chia 18 dư 14 và chia 27 dư 5. Hỏi số đó chia 54 thì dư bao nhiêu?
Bài 10. Tìm STN nhỏ nhất chia cho 5, cho 7, cho 9 có số dư theo thứ tự là 3, 4, 5.
Bài 11. Tìm STN nhỏ nhất chia cho 3, cho 4, cho 5 có số dư theo thứ tự là 1, 3, 1.
BTVN.
Bài 1
 a, Tìm các số nguyên n biết rằng n - 4 chia hết cho n - 1.
b, Tìm số nguyên tố p sao cho p2 + 44 là số nguyên tố
Bài 2. Chứng minh rằng: 
Bài 3.Mét sè s¸ch khi gãi thµnh: 2 gãi; 3 gãi; 4 gãi; 5 gãi(mçi lÇn gãi sè s¸ch trong c¸c gãi lµ ®Òu nhau) th× ®Òu thõa 1 quyÓn. TÝnh sè s¸ch, biÕt sè s¸ch ®ã trong kho¶ng 100 ®Õn 150 quyÓn.
Bài 4.Chøng tá r»ng 
 Tæng A = chia hÕt cho 7
Bài 5 a) Cho A = 31 +32+33 + .....+ 32006 
	1. Rút gọn A
	2. Tìm x để 2A+3 = 3x
 b) Tính nhanh:
 A = 
Bài 6
	a) Tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho số đó chia cho 3 dư 1; chia cho 4 dư 2 ; chia cho 5 dư 3; chia cho 6 dư 4.
	b) Tìm số tự nhiên n sao cho 4n-5 chia hết cho 2n-1 
Bài 7
a) Tìm x biết: ( x + 1) + ( x + 2) + . . . + ( x + 100) = 5750.
 b) Tìm 3 số có tổng bằng 210, biết rằng số thứ nhất bằng số thứ 2 và bằng số thứ 3 ?

Tài liệu đính kèm:

  • docde_on_tap_so_hoc_lop_6_uoc_chung_lon_nhat_boi_chung_nho_nhat.doc