Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Vinh Quang (Có đáp án)

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Vinh Quang (Có đáp án)

Câu 1: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia ta cần làm gì?

A. Giữ nguyên dấu của số hạng đó. B. Đổi dấu của số hạng đó.

C. Chuyển thành dấu âm. D. Chuyển thành dấu dương.

Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

A. Tích của 2 số nguyên âm là một số nguyên âm

B. Tích của 2 số nguyên dương là một số nguyên dương

C. Tích của 1 số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm

D. Tích của 1 số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương

Câu 3: Giá trị đúng của (-4)2 là:

A. -8 B. +8 C. -16 D. +16

Câu 4: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là

A. -1 và 1 B. 5 và -5 C. 1; -1; 5 D. 1; -1; 5; -5

 

doc 5 trang huongdt93 08/06/2022 3070
Bạn đang xem tài liệu "Đề khảo sát chất lượng Học kì 2 môn Toán Lớp 6 - Năm học 2018-2019 - Trường THCS Vinh Quang (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS
VINH QUANG-THANH LƯƠNG
ĐỀ KSCL HỌC KÌ II
Môn Toán 6
Năm học: 2018 – 2019
( Thời gian 90 phút – không kể thời gian giao đề )
I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm).
 Chọn một chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng.
Câu 1: Khi chuyển một số hạng từ vế này sang vế kia ta cần làm gì?
A. Giữ nguyên dấu của số hạng đó. B. Đổi dấu của số hạng đó.
C. Chuyển thành dấu âm. D. Chuyển thành dấu dương.
Câu 2. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?
A. Tích của 2 số nguyên âm là một số nguyên âm
B. Tích của 2 số nguyên dương là một số nguyên dương
C. Tích của 1 số nguyên âm với số 0 là một số nguyên âm
D. Tích của 1 số nguyên dương với số 0 là một số nguyên dương
Câu 3: Giá trị đúng của (-4)2 là:
A. -8 B. +8	C. -16	D. +16
Câu 4: Trên tập hợp số nguyên Z, các ước của 5 là 
A. -1 và 1 B. 5 và -5	C. 1; -1; 5	D. 1; -1; 5; -5
Câu 5: Trong 4 ví dụ sau, ví dụ nào không phải phân số 
A. B. 	C. 	D. 
Câu 6: Phân số bằng phân số là:
A. B. 	C. 	D. 
Câu 7: Phân số tối giản của phân số là:
A. B. 	C. 	D. 
Câu 8: Điền vào chỗ trống ( ) cho phù hợp:
Quy đồng mẫu hai phân số là biến đổi hai phân số đã cho thành các phân số tương ứng (1) chúng và có (2) 
A. (1) Bằng; (2) Cùng mẫu. B. (1) lớn hơn; (2) Cùng mẫu.
C. (1) bé hơn; (2) Cùng mẫu. D. (1) Bằng; (2) Khác mẫu.
Câu 9: Cho biết số x thích hợp là:
A. 20 B. -20 	C. 63	D. 57
Câu 10: Tìm phân số tối giản trong các phân số sau:
A. B. 	C. 	D. 
Câu 11: Chọn đáp án phù hợp với chỗ trống ( ) để 	
A. -10; -9; -6 B. -9; -8; -7	 C. -10; -9; -8 D. -10; 9; -8
Câu 12: Kết quả đúng của phép tính (-5).(-3) là:
A. -15 B. 15	 C. -8	D. +8
Câu 13: Điền vào chỗ trống ( ) cho phù hợp
Góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia (1) 
A. (1) Trùng nhau. B. (1) Đối nhau
C. (1) Phân biệt. D. (1) Chung gốc.
Câu 14: Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia oy. Khi nào ta có ?
A. Khi tia ox nằm giữa hai tia oy và oz.
B. Khi tia oz nằm giữa hai tia oy và ox.
C. Khi tia oy nằm giữa hai tia ox và oz.
D. Khi oy nằm cùng phía với hai tia ox và oz.
Câu 15: Điều kiện nào sau đây khẳng định Ot là tia phân giác của 
A. Biết 	B. Biết 
C. Biết và 	 D. Biết và 
 II. TỰ LUẬN. ( 7 điểm )
Bài 1: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính
 a) - 4 +19 -18
 b) 
 d) 
 Bài 2: ( 1,5 điểm) Tìm số nguyên x, biết
 a) 22 + x = 12 b) c) 
Bài 3: ( 1 điểm )
Một lớp có 45 học sinh làm bài kiểm tra . Số bài lớp đó đạt điểm giỏi bằng tổng số bài.Số bài đạt điểm khá bằng số bài còn lại . Tính số bài đạt điểm trung bình. Biết rằng lớp đó không có bài được điểm yếu và kém
Bài 4: ( 2 điểm )
 Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Oz sao cho góc xOy bằng 500; góc xOz bằng 1300.
 a) Tính số đo góc yOz.
 b) Vẽ tia Ot là phân giác của góc yOz. Tính góc xOt.
Bài 5 : (1 điểm)
Cho biểu thức A = với 
Với giá trị nào của n thì A là phân số?
Tìm các giá trị của n để A là số nguyên.
-------------------------------------HẾT--------------------------------------
 UBND HUYỆN VĨNH BẢO
TRƯỜNG THCS
VINH QUANG-THANH LƯƠNG
ĐÁP ÁN ĐỀ KSCL HỌC KÌ II
Môn Toán 6
Năm học: 2018 – 2019
( Thời gian 90 phút – không kể thời gian giao đề )
I. TRẮC NGHIỆM: ( 3 ĐIỂM )
 Mỗi đáp án đúng được 0.2 điểm
 Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Đáp án
B
B
D
D
C
B
D
A
B
C
C
B
B
C
D
II. TỰ LUẬN. ( 7 ĐIỂM )
Bài
Đáp án
Điểm
1a ( 0.5 điểm )
-4 - 19 + 18 = - 23 + 18
 = - 5
 0.25
0.25
1b ( 0.5 điểm )
 b) = 
 = 
 0.25
0.25
1c ( 0.5 điểm )
) = 
 0.25
 0.25
2a ( 0.5 điểm )
22 + x = 12 
x = 12 – 22
x = -10
0.25
0.25
2b ( 0.5 điểm )
TH1: x + 14 = 9 
 x = 9 – 14 
x = -5
TH2: x + 14 = -9
 x = -9 -14
 x = -23
0.25
 0.25
2c ( 0.5 điểm )
9.x =(-24).(-3)
9x = 72
 x = 72: 9 
x = 8
0.25
0.25
3
( 1 điểm )
Số bài loại giỏi là : 45.bài
Số bài loại khá là: bài
Số bài loại trung bình là: 45- 15- 27= 3 bà
 0.25
0.5
0.25
4 ( 2 điểm )
Vẽ hình đúng cho câu a
0.5
4a( 0.75 điểm)
Trên nửa mặt phẳng bờ Ox có chứa tia Oy và Oz có 
 (Vì )
 Suy ra tia Oy nằm giữa 2 tia Ox và Oz
Nên + = 
Hay 500 + = 1300
= 
 = 
0.25
0.25
0.25
4b( 0.75 điểm)
- Vẽ hình câu b đúng
- Vì ot là tia phân giác của 
 = 
Có tia oy nằm giữa hai tia õ và ot
Nên 
Hay 
Vậy góc xOt có số đo bằng 900
0,25
0,25
0,25
5a(0.25 điểm )
 Để A là phân số thì 
 Vật với thì A là phân số 
0.25
5b(0.75 điểm )
Ta có : 
 Để A là số nguyên thì hay là ước của 3
 Vậy thì A là số nguyên
0.25
0.25
0.25

Tài liệu đính kèm:

  • docde_khao_sat_chat_luong_hoc_ki_2_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2018.doc